สถานที่ที่เคยเข้าร่วมโครงการ ปี 2560

ครั้งที่ 23/2560

23-2560

วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 241 เล่ม และนิตยสาร จำนวน 40 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 281 เล่ม ให้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้าจังหวัดเลย เพื่อใช้ในห้องสมุด และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนและครูต่อไป

ครั้งที่ 22/2560

22-2560

วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 402 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนและครูต่อไป

ครั้งที่ 21/2560

21-2560

วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 400 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนและครูต่อไป

ครั้งที่ 20/2560

20-2560

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 300 เล่ม ให้แก่ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนกิจกรรม "์NDCC...ปันน้ำใจให้น้อง" และส่งมอบให้แก่โรงเรียนบ้านจันอุย จังหวัดกาญจนบุรีต่อไป

ครั้งที่ 19/2560

19-2560

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 834 เล่ม ให้แก่ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ในห้องสมุด และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนและครูต่อไป

ครั้งที่ 18/2560

18-2560

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1000 เล่ม ให้แก่ หน่วยทหาร ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ค่ายสมเด็จพระศรีสุริโยทัย บ้านไผ่มัน จังหวัดปัตตานี โดยมี รศ.ทพญ. นิตา วิวัฒนทีปะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมให้แก่โรงเรียน 70 โรง ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ครั้งที่ 17/2560

17-2560

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 384 เล่ม ให้แก่ โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (วัฒนานุวรรัตน์) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายวัชระ จินตนภคอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อใช้ในห้องสมุด และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนและครูต่อไป