สถานที่ที่เคยเข้าร่วมโครงการ ปี 2560

ครั้งที่ 40/2560

40-2560

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 390 เล่ม และนิตยสาร จำนวน 10 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 เล่ม ให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งมอบต่อแก่ โรงเรียนโคกเพ็ด เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 39/2560

39-2560

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 95 เล่ม และนิตยสาร จำนวน 16 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 111 เล่ม ให้แก่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งมอบต่อแก่โรงเรียนบ้านหนองหิน จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 38/2560

38-2560

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 390 เล่ม และนิตยสาร จำนวน 10 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 ให้แก่กลุ่มเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 37/2560

37-2560

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม ให้แก่โรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 36/2560

36-2560

วันที่ 26 กันยายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 620 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนขาณุวิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนและครูต่อไป

ครั้งที่ 35/2560

35-2560

วันที่ 26 กันยายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 200 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โครงการปันหนังสือให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนและครูต่อไป

ครั้งที่ 34/2560

34-2560

วันที่ 26 กันยายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 300 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนและครูต่อไป