สถานที่ที่เคยเข้าร่วมโครงการ ปี 2560

ครั้งที่ 33/2560

33-2560

วันที่ 14 กันยายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 650 เล่ม และนิตยสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 700 เล่ม ให้แก่โรงเรียนบ้านดงมะไฟ จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 32/2560

32-2560

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 740 เล่ม ให้แก่โรงเรียนอิสลามิยะฮ์สหวิทยามูลนิธิ จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และฝึกนิสัยรักการอ่านของนักเรียนและครู อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 31/2560

31-2560

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 791 เล่ม ให้แก่โรงเรียนบ้านปลายคลอง จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และฝึกนิสัยรักการอ่านของนักเรียนและครู อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 30/2560

30-2560

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 604 เล่ม และนิตยสาร จำนวน 18 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 622 เล่ม ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพฐ. จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนและครูต่อไป

ครั้งที่ 29/2560

29-2560

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร จำนวน 212 เล่ม ให้แก่โครงการธนาคารอาสาสานต่อแนวพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 28/2560

28-2560

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 250 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนและครูต่อไป

ครั้งที่ 27/2560

27-2560

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 320 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนและครูต่อไป