ครั้งที่ 1/2560

01-2560

วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 ศูนย์รับบริจาคฯ ได้ทำการมอบหนังสือบริจาคให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 639 เล่ม พร้อมอุปกรณ์การเรียนและการศึกษา เพื่อนำไปจัดเข้าห้องสมุดให้เพียงพอต่อความต้องการสำหรับครูและนักเรียน (หนังสือ 538 เล่ม/วารสาร 111 เล่มพร้อมอุปกรณ์การศึกษา)