ครั้งที่ 4/2560

04-2560

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ตัวแทนครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางมารับสิ่งพิมพ์จำนวน 866 เล่มพร้อมอุปกรณ์การศึกษา เพื่อนำไปดำเนินการสนับสนุนแหล่งค้นคว้าแก่ครูและนักเรียนต่อไป (หนังสือ 665 เล่ม/วารสาร 211 เล่ม พร้อมอุปกรณ์การศึกษา)