ครั้งที่ 5/2560

05-2560

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ตัวแทนครูจากโรงเรียนทุ่งโพวิทยา หมู่ 1 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ได้เดินทางมารับมอบสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือ วารสาร แและอุปกรณ์การศึกษา จำนวนทั้งหมด 1,303 เล่ม (หนังสือ1225 เล่ม/ 78 เล่ม) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้่ของนักเรียนและครูต่อไป