ครั้งที่ 6/2560

06-2560

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 นายอับดุลเลาะ แมเราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้เดินทางมารับมอบสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือ วารสาร แและอุปกรณ์การศึกษา จำนวนทั้งหมด 1,324 เล่ม (หนังสือ1245 เล่ม / วารสาร 79 เล่ม) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้่ของนักเรียนและครูต่อไป