ครั้งที่ 10/2560

10-2560

วันที่ 26 เมษายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร จำนวน 740 เล่ม เพื่อสนับสนุนแก่โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาสาธารณประโยชน์ในโรงเรียนร่วมกับชุมชน ปีที่ 9 ของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้่ของนักเรียนและครูต่อไป