ครั้งที่ 14/2560

14-2560

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือธรรมะเสริมความรู้ ซึ่งแต่งโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) แห่งวัดญาณเวศกวัน จำนวน 30 ชื่อ เป็นจำนวนทั้งหมด 365 เล่ม ให้แก่ ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจต่อไป