ครั้งที่ 18/2560

18-2560

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1000 เล่ม ให้แก่ หน่วยทหาร ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ค่ายสมเด็จพระศรีสุริโยทัย บ้านไผ่มัน จังหวัดปัตตานี โดยมี รศ.ทพญ. นิตา วิวัฒนทีปะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมให้แก่โรงเรียน 70 โรง ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป