ครั้งที่ 21/2560

21-2560

วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 400 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนและครูต่อไป