ครั้งที่ 22/2560

22-2560

วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 402 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนและครูต่อไป