ครั้งที่ 30/2560

30-2560

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 604 เล่ม และนิตยสาร จำนวน 18 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 622 เล่ม ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพฐ. จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนและครูต่อไป