ครั้งที่ 31/2560

31-2560

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 791 เล่ม ให้แก่โรงเรียนบ้านปลายคลอง จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และฝึกนิสัยรักการอ่านของนักเรียนและครู อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป