ครั้งที่ 32/2560

32-2560

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 740 เล่ม ให้แก่โรงเรียนอิสลามิยะฮ์สหวิทยามูลนิธิ จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และฝึกนิสัยรักการอ่านของนักเรียนและครู อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป