ครั้งที่ 33/2560

33-2560

วันที่ 14 กันยายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 650 เล่ม และนิตยสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 700 เล่ม ให้แก่โรงเรียนบ้านดงมะไฟ จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป