นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เทพรัตนเมธี”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

จำนวนผู้เข้าชม นิทรรศการออนไลน์