» ปีงบประมาณ 2560

การสำรวจความต้องการใช้วารสารและฐานข้อมูล
การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและกิจกรรม ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
การสำรวจความพึงพอใจโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

» ปีงบประมาณ 2559

การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและกิจกรรม ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
การสำรวจความพึงพอใจโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

» ปีงบประมาณ 2558

การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและกิจกรรม ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
การสำรวจความพึงพอใจโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

» ปีงบประมาณ 2557

การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและกิจกรรมของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
การสำรวจความพึงพอใจโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

» ปีงบประมาณ 2555

» ปีงบประมาณ 2554

» ปีงบประมาณ 2553

» ปีงบประมาณ 2552

» ปีงบประมาณ 2551

การสำรวจความพึงพอใจโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

» ปีงบประมาณ 2549

» สำรวจความพึงพอใจ และประเมินคุณภาพการจัดฝึกอบรม ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท

:: ผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข รายปี (Customer Satisfaction Survey) ::

Line