» การสำรวจความพึงพอใจโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
» การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สรุปผลการสำรวจวิธีการเข้าใช้ E-Databases หรือ E-journals ปีงบประมาณ 2557
ประจำปีงบประมาณ 2557 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 366 ท่าน )
ตัวอย่าง แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการกี่ยวกับบริการของห้องสมุดในด้านต่างๆ
ประจำปีการศึกษา 2556 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 261 ท่าน )
ตัวอย่าง แบบสอบถาม
สรุปข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และประเมินคุณภาพการบริการในภาพรวม
ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการต่างๆ ของห้องสมุด
  ข้อเสนอแนะ :
ด้านคุณภาพการให้บริการของบุคลากร
ด้านคุณภาพของสารสนเทศและอุปกรณ์ที่ให้บริการ
ด้านสถานที่ของห้องสมุด
ด้านกิจกรรมต่างๆ ที่ห้องสมุดจัด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ประจำปีการศึกษา 2555 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 393 ท่าน )
ตัวอย่าง แบบสอบถาม
สรุปข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และประเมินคุณภาพการบริการในภาพรวม
ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการต่างๆ ของห้องสมุด
  ข้อเสนอแนะ :
ด้านคุณภาพการให้บริการของบุคลากร
ด้านคุณภาพของสารสนเทศและอุปกรณ์ที่ให้บริการ
ด้านสถานที่ของห้องสมุด
ด้านกิจกรรมต่างๆ ที่ห้องสมุดจัด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ประจำปีการศึกษา 2554 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 403 ท่าน )
ตัวอย่าง แบบสอบถาม
สรุปข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และประเมินคุณภาพการบริการในภาพรวม
ตารางแสดงความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อม,สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของห้องสมุด
  ข้อเสนอแนะ :
ด้านคุณภาพการให้บริการของบุคลากร
ด้านคุณภาพของสารสนเทศและอุปกรณ์ที่ให้บริการ
ด้านสถานที่ของห้องสมุด
ด้านกิจกรรมต่างๆ ที่ห้องสมุดจัด
ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องสมุด
ด้านบริการประเภทต่างๆ ของห้องสมุด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
 
 
ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ Article Express (ตั้งแต่เดือน พ.ย.53 - พ.ค.54)
ผลสํารวจความพึงพอใจ ต่อการใช้บริการสําเนาบทความวิชาการผ่านระบบออนไลน์ (Article Express)
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ประจำปีการศึกษา 2553 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 432 ท่าน )
ตัวอย่าง แบบสอบถาม
สรุปข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และประเมินคุณภาพการบริการในภาพรวมของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องสมุด
  ข้อเสนอแนะ :
ด้านคุณภาพการให้บริการของบุคลากร
ด้านคุณภาพของสารสนเทศและอุปกรณ์ที่ให้บริการ
ด้านสถานที่ของห้องสมุด
ด้านกิจกรรมต่างๆ ที่ห้องสมุดจัด
ด้านสภาพแวดล้อมฯ
ด้านบริการประเภทต่างๆ ของห้องสมุด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ประจำปีการศึกษา 2552 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 402 ท่าน )
ตัวอย่าง แบบสอบถาม
ข้อมูลและสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม
สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพบริการโดยรวมของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  » นักศึกษา
  » อาจารย์
  » บุคลากรสายสนับสนุน
  » บุคคลจากภาคเอกชน/ประชาชน
สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  » ระดับบริการต่ำสุดที่ยอมรับได้
  » ระดับบริการที่ต้องการ
  » ระดับบริการที่ได้รับจริง
กราฟสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สรุประดับความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมและบริการต่างๆของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ
  » ด้านการรับรู้บริการของห้องสมุด
  » ด้านคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  » ด้านสถานที่ของห้องสมุด
  » ด้านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ห้องสมุดจัด
  » ด้านสภาพแวดล้อมฯ
  » ด้านบริการประเภทต่าง ๆ ของห้องสมุด
  » ข้อเสนอแนะอื่นๆ
สรุปแบบสอบถาม
     
ประจำปีการศึกษา 2551 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 485 ท่าน ) - ต.ค. 2551
ตัวอย่างแบบสอบถาม 30 ข้อ
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกประเภท
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ จำแนกตามประเภทของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม
ประเภทและจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถาม และสรุปผลความพึงพอใจในภาพรวม
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ จำแนกตามประเภทของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม
  »
»
»
»
»
»
นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล
นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล
นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่นๆ ในมหิดล
นักวิจัย/บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่นๆ ในมหิดล
นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป
     
ประจำปีการศึกษา 2550 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 587 ท่าน ) - ต.ค. 2550
ตัวอย่างแบบสอบถาม 30 ข้อ
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกประเภท
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ จำแนกตามประเภทของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม
ประเภทและจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถาม และสรุปผลความพึงพอใจในภาพรวม
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ จำแนกตามประเภทของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม
 
»
»
»
»
»
»
นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล
นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล
นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล
นักศึกษาแพทย์ ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ)
อาจารย์/บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล
นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป
Download Powerpoint สรุปผลการสำรวจ และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ
   
ประจำปีการศึกษา 2549 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 400 ท่าน ) - ส.ค. 2549
ตัวอย่างแบบสอบถาม 30 ข้อ
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกประเภท
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ จำแนกตามประเภทของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม
Download Powerpoint สรุปผลการสำรวจ และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ
 
 
( โครงการห้องสมุดในฝัน ระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ จำนวน 401 ราย)
ระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน (15 มี.ค.-15 พ.ค. 2549)
อาจารย์ : จำนวน 19 ราย
ผู้บริหาร : จำนวน 7 ราย
นักศึกษาปริญญาเอก : จำนวน 52 ราย
นักศึกษาปริญญาโท : จำนวน 103 ราย
นักศึกษาปริญญาตรี : จำนวน 127 ราย
บุคลากรสายสนับสนุน : จำนวน 58 ราย
ประชาชนทั่วไป : จำนวน 35 ราย
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการฯ
» โครงการสำรวจ การใช้ทรัพยากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

» สำรวจความพึงพอใจ และประเมินคุณภาพการจัดฝึกอบรม ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท
» ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม “How EndNote can help you with your Research and Thesis”
» ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
 
   
 
ความคิดเห็นของท่าน : ขอชื่นชมห้องสมุดสตางค์ ที่นี่ห้องสมุดมีความสวยงาม เป็นระเบียบ สะอาดสะอ้านลมแอร์สะอาดดีเย็นสบาย สำหรับเจ้าหน้าที่ก็มีความน่ารัก อัธยาศัยดี ห้องสมุดที่นี่เปรัยบเหมือนบ้านหลังที่ 2 เลยทีเดียว ขอบคุณมากๆ  
   
 
ความคิดเห็นของท่าน : ใช้บริการตั้งแต่เรียน ป.โท จนตอนนี้เรียน ป.เอก ประทับใจมากครับกับบริการและสภาพห้องสมุดที่สงบ สะอาดสวยงาม ได้เห็นการปรับปรุง พัฒนาไม่มีการวาง Chemical Abstract ระเกะระกะอีก ขอแสดงความชื่นชมแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ขอเป็นกำลังใจให้ครับ ในส่วนเว็บไซต์ก็เยี่ยมครับ ผมจะเข้าตรงมาที่เว็บห้องสมุดสตางค์เลย ไม่เข้าเว็บมหาวิทยาลัยเลยครับ อยากเสนอให้บุคคลภายนอกสามารถขอสำเนาบทความจาก Science Direct ได้ครับ (เสนอให้เป็น Hard copy เพราะถ้าเป็นไฟล์จะกระจายต่อได้ง่ายครับ) ไม่แน่ใจว่าจะติดขัดกับกฎหมายหรือเปล่า เนื่องจากผมต้องค้นข้อมูลหลายที่ตั้งแต่ จุฬาฯ กรมวิทย์ เกษตร บางมด ผมพบว่าห้องสมุดที่พอจะเทียบกับห้องสมุดสตางค์ได้มีแค่ที่หอกลางของ ม.เษตรครับ แต่อันดับ 1 ในใจเป็นใครไปไม่ได้นอกจากห้องสมุดสตางค์ครับ ขอบคุณครับ  
   
 
ความคิดเห็นของท่าน :  
          » ภายใน 4-5 ปีที่ผ่านมาห้องสมุดมีการปรับปรุงระบบและสถานที่ทุกอย่างได้ดีเยี่ยมจนน่าจะเป็นห้องสมุดที่ดีในระดับต้นๆของเมืองไทย ขอให้รักษาคุณภาพนี้ตลาดไป หน่วยงานอื่นน่าเอาเป็นตัวอย่าง  
          » ร้านถ่ายเอกสารคุณภาพยังไม่ดีเท่าที่ควร  
          » หนังสือที่มีอยู่บนชั้นมีจำนวนน้อยไปและขาดการ update นักศึกษาสามารถแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดได้มากน้อยแค่ไหนโปรดแนะนำด้วย  

 


Line