» การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ประจำปีงบประมาณ 2559 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 207 ท่าน )
ตัวอย่าง แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการกี่ยวกับบริการของห้องสมุดในด้านต่างๆ
ประจำปีงบประมาณ 2558 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 279 ท่าน )
ตัวอย่าง แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการกี่ยวกับบริการของห้องสมุดในด้านต่างๆ
ประจำปีงบประมาณ 2557 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 366 ท่าน )
ตัวอย่าง แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการกี่ยวกับบริการของห้องสมุดในด้านต่างๆ
ประจำปีการศึกษา 2556 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 261 ท่าน )
ตัวอย่าง แบบสอบถาม
สรุปข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และประเมินคุณภาพการบริการในภาพรวม
ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการต่างๆ ของห้องสมุด
  ข้อเสนอแนะ :
ด้านคุณภาพการให้บริการของบุคลากร
ด้านคุณภาพของสารสนเทศและอุปกรณ์ที่ให้บริการ
ด้านสถานที่ของห้องสมุด
ด้านกิจกรรมต่างๆ ที่ห้องสมุดจัด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ประจำปีการศึกษา 2555 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 393 ท่าน )
ตัวอย่าง แบบสอบถาม
สรุปข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และประเมินคุณภาพการบริการในภาพรวม
ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการต่างๆ ของห้องสมุด
  ข้อเสนอแนะ :
ด้านคุณภาพการให้บริการของบุคลากร
ด้านคุณภาพของสารสนเทศและอุปกรณ์ที่ให้บริการ
ด้านสถานที่ของห้องสมุด
ด้านกิจกรรมต่างๆ ที่ห้องสมุดจัด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ประจำปีการศึกษา 2554 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 403 ท่าน )
ตัวอย่าง แบบสอบถาม
สรุปข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และประเมินคุณภาพการบริการในภาพรวม
ตารางแสดงความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อม,สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของห้องสมุด
  ข้อเสนอแนะ :
ด้านคุณภาพการให้บริการของบุคลากร
ด้านคุณภาพของสารสนเทศและอุปกรณ์ที่ให้บริการ
ด้านสถานที่ของห้องสมุด
ด้านกิจกรรมต่างๆ ที่ห้องสมุดจัด
ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องสมุด
ด้านบริการประเภทต่างๆ ของห้องสมุด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
 
ประจำปีการศึกษา 2553 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 432 ท่าน )
ตัวอย่าง แบบสอบถาม
สรุปข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และประเมินคุณภาพการบริการในภาพรวมของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องสมุด
  ข้อเสนอแนะ :
ด้านคุณภาพการให้บริการของบุคลากร
ด้านคุณภาพของสารสนเทศและอุปกรณ์ที่ให้บริการ
ด้านสถานที่ของห้องสมุด
ด้านกิจกรรมต่างๆ ที่ห้องสมุดจัด
ด้านสภาพแวดล้อมฯ
ด้านบริการประเภทต่างๆ ของห้องสมุด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ประจำปีการศึกษา 2552 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 402 ท่าน )
ตัวอย่าง แบบสอบถาม
ข้อมูลและสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม
สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพบริการโดยรวมของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  » นักศึกษา
  » อาจารย์
  » บุคลากรสายสนับสนุน
  » บุคคลจากภาคเอกชน/ประชาชน
สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  » ระดับบริการต่ำสุดที่ยอมรับได้
  » ระดับบริการที่ต้องการ
  » ระดับบริการที่ได้รับจริง
กราฟสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สรุประดับความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมและบริการต่างๆของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ
  » ด้านการรับรู้บริการของห้องสมุด
  » ด้านคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  » ด้านสถานที่ของห้องสมุด
  » ด้านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ห้องสมุดจัด
  » ด้านสภาพแวดล้อมฯ
  » ด้านบริการประเภทต่าง ๆ ของห้องสมุด
  » ข้อเสนอแนะอื่นๆ
สรุปแบบสอบถาม
     
ประจำปีการศึกษา 2551 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 485 ท่าน ) - ต.ค. 2551
ตัวอย่างแบบสอบถาม 30 ข้อ
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกประเภท
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ จำแนกตามประเภทของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม
ประเภทและจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถาม และสรุปผลความพึงพอใจในภาพรวม
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ จำแนกตามประเภทของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม
  »
»
»
»
»
»
นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล
นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล
นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่นๆ ในมหิดล
นักวิจัย/บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่นๆ ในมหิดล
นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป
     
ประจำปีการศึกษา 2550 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 587 ท่าน ) - ต.ค. 2550
ตัวอย่างแบบสอบถาม 30 ข้อ
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกประเภท
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ จำแนกตามประเภทของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม
ประเภทและจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถาม และสรุปผลความพึงพอใจในภาพรวม
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ จำแนกตามประเภทของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม
 
»
»
»
»
»
»
นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล
นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล
นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล
นักศึกษาแพทย์ ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ)
อาจารย์/บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล
นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป
Download Powerpoint สรุปผลการสำรวจ และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ
   
ประจำปีการศึกษา 2549 ( จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 400 ท่าน ) - ส.ค. 2549
ตัวอย่างแบบสอบถาม 30 ข้อ
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกประเภท
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ จำแนกตามประเภทของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม
Download Powerpoint สรุปผลการสำรวจ และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ
 
 
 
 

Line