สถิติการใช้เล่มนิตยสารภาษาอังกฤษ (Magazine Corner) ของ ห้องสมุดสตางค์  มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)
                                                                         
ลำดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร ก.พ. จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร มี.ค. จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร เม.ย. จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร พ.ค. จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร มิ.ย. จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร ก.ค. จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร ส.ค. จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร ก.ย. รวม
    ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด   ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด   ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด   ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด   ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด   ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด   ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด   ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด    
1 Discover 2 1 0       -       -       -       -       -       -       -         156
2 Fortune 1 3 0       0       2       2       1       2       1       2       - 88
3 Nature 2 2 0       7       2       3       5       5       6       1       - 45
4 National Geographic 0 2 0       3       10       1       2       4       4       2       - 77
5 New Scientist 3 2 0       1       7       3       1       2       3       1       - 104
6 Newsweek             3       5       3       1       4       6       1       -  
7 Science             4       1       1       1       3       5       1       -  
8 Scientifec American             2       7       4       -       2       2       -       -  
9 Science News             -       3       1       -       4       0       -       -  
10 Reader's Digest (Asia edition)             -       4       1       2       10       5       -       -  
11 Time (Asia edition)             11       7       4       1       11       8       1       -  
รวม 8 10 0 0 0 0 31 0 0 0 48 0 0 0 23 0 0 0 14 0 0 0 47 0 0 0 40 0 0 0 9 0 0 0 0