ไทย english   
หน้าหลัก  » เกี่ยวกับเรา  » สถิติและรายงาน

สถิติและรายงาน : การประกันคุณภาพ

 

| รายงานผลการดำเนินงาน | จำนวนทรัพยากรและสถิติบริการ | การประกันคุณภาพ | แผนผังการปฏิบัติงาน |

 

 

   ประจำปีงบประมาณ 2561

PA คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561

PA งานสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ 2561

โครงการใน PA คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2561
- โครงการใหม่

หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ
2-14(SC-N) โครงการจัดทำ STANG Co-Thinking Space @Chosen one
4-35(SC-N) โครงการปรับปรุงห้อง P205 และ P305 เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บครุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์
4-36(SC-N) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และเคาน์เตอร์บริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4-37(SC-N) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ DR-Site ณ วิทยาเขตศาลายา
4-38(SC-N) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของระบบจัดเก็บภาพถ่าย วารสารฉบับย้อนหลัง และระบบสำรองข้อมูลของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
4-39(SC-N) โครงการติดตั้งประตูอัตโนมัติของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- โครงการต่อเนื่อง

หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ วงเงิน (บาท)
1-1(MU-C) ** โครงการสร้างผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับพื้นฐานและประยุกต์ 61 (โครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดทั้งฉบับพิมพ์ และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2561)
2-74(SC-C) โครงการจัดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ประจำปี 2561
2-75(SC-C) โครงการจัดงาน "Mini Bookfair"
2-76(SC-C) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ MUSC E-Publication เพื่อการจัดเก็บ สืบค้น และวิเคราะห์สารสนเทศผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
3-15(SC-C) โครงการศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4-44(SC-C) โครงการจัดทำหนังสือแสดงเกียรติประวัติคณะวิทยาศาสตร์ และระลึกถึงอาจารย์สตางค์ มงคลสุข
4-45(SC-C) โครงการสำรวจความพึงพอใจ และการรับฟังเสียง (VOC) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของห้องสมุด ประจำปี 2561
4-46(SC-C) โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ทั้ง domian
4-47(SC-C) โครงการดำเนินการงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2561

** โครงการที่ทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย

   ประจำปีงบประมาณ 2560

PA คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560

PA งานสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ 2560

โครงการใน PA คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2560
- โครงการใหม่

หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ
2-3(SC-N) โครงการเพิ่มจำนวนที่นั่งอ่านสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดบริเวณ Quiet zone
4-14(SC-N) โครงการต่ออายุสัญญารับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และขยายพื้นที่ DR Web Server
4-15(SC-N) โครงการจัดทำหนังสือ แผ่นพับ นิทรรศการ แสดงเกียรติประวัติคณะวิทยาศาสตร์และระลึกถึงอาจารย์สตางค์ มงคลสุข

- โครงการต่อเนื่อง

หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ
1-2(SC-C) โครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดทั้งฉบับพิมพ์และฉบับบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2560
1-3(SC-C) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ MUSC E-Publication เพื่อการจัดเก็บ สืบค้น และวิเคราะห์สารสนเทศผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
2-6(MU-C) ** โครงการจัดทำ STANG Co working Space: พื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2-51(SC-C) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
- โครงการจัดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ประจำปี 2560
- โครงการจัดงาน "Mini Bookfair"
3-4(SC-C) โครงการศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4-37(SC-C) โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ทั้ง domian
4-38(SC-C) โครงการสำรวจความพึงพอใจ และการรับฟังเสียง (VOC) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของห้องสมุด ประจำปี 2559
4-39(SC-C) โครงการจัดการงบดำเนินการภายในงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2560
4-16(SC-C) * โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน (งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข)

* โครงการย้ายไปอยู่ในความดูแลของงานบริหาร
** โครงการที่ทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย

   ประจำปีงบประมาณ 2559

PA คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559

PA งานสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ 2559

โครงการใน PA คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2559
- โครงการใหม่

หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ
2-2(MU-N) ** โครงการจัดทำ STANG Co working Space: พื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
4-12(SC-N) โครงการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเครื่องแม่ข่าย (Web server)

- โครงการต่อเนื่อง

หมายเลขโครงการ ชื่อโครงการ
1-5(SC-C) โครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ฐานข้อมูล หนังสือ วารสาร (ฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์) ประจำปี 2559
1-6(SC-C) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ MUSC E-Publication เพื่อการจัดเก็บ สืบค้น และวิเคราะห์สารสนเทศผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
2-21(SC-C) โครงการจัดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ประจำปี 2559 และฉลองครบรอบ 10 ปี (10th Anniversary)
2-22(SC-C) โครงการจัดกิจกรรม "Mini Bookfair" และ "Book Shopping Day"
3-3(SC-C) โครงการศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4-53(SC-C) โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ทั้ง domian
4-54(SC-C) โครงการสำรวจความพึงพอใจ และการรับฟังเสียง (VOC) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของห้องสมุด ประจำปี 2559
4-55(SC-C) โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน (งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข)

**โครงการที่ทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย

รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แบบ Online (ระบบ MU KPI) ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2558

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงาน Unscheduled events & Breakdown ปีงบประมาณ 2558

รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2558

   ประจำปีงบประมาณ 2558

PA คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558

PA งานสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ 2558

รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2557

รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แบบ Online (ระบบ MU KPI) ประจำปีงบประมาณ 2558

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558

แผนการดำเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558

ข้อมูลการจัดทำแบบสอบถามหรือแบบประเมินต่างๆ ในปีงบประมาณ 2557

รายงานผลการตรวจสอบงานสารสนเทศฯ จากงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558

   ประจำปีงบประมาณ 2557

PA คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557

PA งานสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ 2557

รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แบบ Online (ระบบ MU KPI) ประจำปีงบประมาณ 2557

รายงานการประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย. 56-30 พ.ค. 57)

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557

การจัดทำ R2R / บทความวิชาการ ของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์

การสื่อสารภายในระดับภาควิชา/ งาน/ หน่วย ปีงบประมาณ 2557

แบบสำรวจกระบวนการสร้างผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนให้ทดแทนรุ่นเก่าได้ และนำพาองค์กรก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

Template การใช้ social media และช่องทางอื่นๆ

 

   ประจำปีงบประมาณ 2556

คำอธิบายตัวชี้วัดตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2556


รายงานประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556

PA คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 (เฉพาะส่วนของงานสารสนเทศฯ ข้อ 1.1-1.2, 3.1-3.2)

PA งานสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ 2556

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ปีงบประมาณ 2556

 

   ประจำปีงบประมาณ 2554

รายงานประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554

PA คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554 (เฉพาะส่วนของงานสารสนเทศฯ ข้อ 4.3.1-4.3.3)

PA งานสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ 2554 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
PA งานสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ 2554

รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ (MUQD) ประจำปีงบประมาณ 2554

การบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2554

   ประจำปีงบประมาณ 2553

รายงานประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553

PA คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553

PA งานสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ 2553

เอกสารประกอบผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2553 ในระบบ MUFIS

รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ (MUQD) ประจำปีงบประมาณ 2553

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2553

ข้อมูลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2553 (หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล)

 

   ประจำปีงบประมาณ 2551

รายงานการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2551

ข้อมูลเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตามข้อกำหนดของ ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2551