ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการไอทีวิชาการ  » คลังสารสนเทศสถาบันวิทยาศาสตร์

คลังสารสนเทศสถาบันทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Institutional Repositories)

 

Alphabetical List (A-Z)

 

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

 

   
Bergen Open Research Archive

Bergen Open Research Archive (Norway)

เป็นคลังสารสนเทศสถาบันที่จัดเก็บผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของ University of Bergen ตั้งแต่วิทยานิพนธ์ปริญญาโท วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก บทความต่างๆ รวมถึงเอกสารแบบเปิด (Open Access)

[อ่านก่อนเข้าใช้: ลิขสิทธิ์]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSpace@Cambridge

Cambridge University Institutional Repository (UK)

เป็นคลังสารสนเทศสถาบันของ University of Cambridge ให้บริการสำหรับการเข้าถึงผลงานทางวิชาการที่ผลิตโดยสมาชิกของมหาวิทยาลัย ซึ่งสมาชิกได้ทำการจัดส่งมาให้ ซึ่งจะได้รับการบริหารจัดการโดยห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อการจัดเก็บรักษา และเผยแพร่ผ่านคลังสารสนเทศสถาบันของ University of Cambridge

[อ่านก่อนเข้าใช้: นโยบาย | ลิขสิทธื์ | ข้อกำหนดการใช้งาน]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CERN Document Server

CERN Document Server (Switzerland)

เป็นคลังสารสนเทศสถาบันที่จัดเก็บระเบียนบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ในสาขาฟิสิกส์อนุภาค และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบทความ รายงาน และสื่อมัลติมีเดียจาก High Energy Physics (HEP)

[อ่านก่อนเข้าใช้: ลิขสิทธื์]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cornell University eCommons (USA)

เป็นคลังสารสนเทศสถาบันสำหรับการจัดเก็บ การจัดระเบียบ การอนุรักษ์ การทำดัชนี และการเผยแพร่เอกสารดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกด้วย ถือเป็นบริการของ Cornell University Library ที่ให้บริการเอกสารดิจิทัลที่หลากหลาย และเปิดให้มีการเข้าถึงได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

[อ่านก่อนเข้าใช้: ลิขสิทธื์]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Digital CSIC

Digital CSIC (Spain)

เป็นคลังสารสนเทศสถาบันที่ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บรักษา และเผยแพร่ผลผลิตทางปัญญา อันเป็นผลลัพทธ์จากกิจกรรมการวิจัยของ Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ให้สามารถเข้าถึงได้แบบเปิด (Open Access)

[อ่านก่อนเข้าใช้: ลิขสิทธื์]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ETH E-Collection

ETH E-Collection (Switzerland)

เป็นคลังสารสนเทศสถาบันของ ETH Zurich ปัจจุบันจัดเก็บเอกสารดิจิทัลเพื่อการเข้าถึงมากกว่า 27,000 รายการ ซึ่งเป็นเอกสารที่ถูกตีพิมพ์โดยผู้เขียนจาก ETH Zurich

[อ่านก่อนเข้าใช้: นโยบาย]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Digital Access to Scholarship at Harvard

Harvard University Digital Access to Scholarship (USA)

เป็นคลังสารสนเทศสถาบันที่เป็นศูนย์กลางของการจัดเก็บข้อมูลทางการวิจัยที่เป็นเอกสารแบบเปิด (Open Access) จากสมาชิกของ Harvard community เพื่อเปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงผลงานที่ผลิตขึ้นจากนักวิชาการของ Harvard University ได้อย่างกว้างขวาง

[อ่านก่อนเข้าใช้: ลิขสิทธื์ | ข้อกำหนดการใช้งาน]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HKUST Institutional Repository

Hong Kong University of Science and Technology Institutional Repository (Hong Kong)

เป็นคลังสารสนเทศสถาบันที่พัฒนาขึ้นเพื่อการรวบรวม ดูแล และเผยแพร่ผลผลิตทางวิชาการของ  HKUST community โดยเอกสารดิจิทัลทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้อย่างเปิดเผยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก

[อ่านก่อนเข้าใช้: ลิขสิทธื์]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Spiral Digital Repository

Imperial College Digital Repository (UK)

เป็นคลังสารสนเทศสถาบันของ Imperial College London สำหรับจัดเก็บสิ่งพิมพ์เผยแพร่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย และวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ในรูปเอกสารดิจิทัล ทั้งนี้เอกสารดิจิทัลทั้งหมดของ Imperial College London เปิดให้สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี

[อ่านก่อนเข้าใช้: ลิขสิทธื์]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kyoto University Research Information Repository

Kyoto University Research Information Repository (Japan)

เป็นคลังสารสนเทศสถาบันสำหรับจัดเก็บผลงานการวิจัยของ Kyoto University ประกอบด้วยบทความวารสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer-Reviewed Articles) วิทยานิพนธ์ เอกสารประกาศของภาควิชา และผลงานทางวิชาการอื่นๆ ของ Kyoto University

[อ่านก่อนเข้าใช้: ลิขสิทธื์]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSpace@MIT

MIT Institutional Repository (USA)

เป็นคลังสารสนเทศสถาบันที่เติบโตขึ้นจากงานวิจัยของ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ถือเป็นคลังสารสนเทศสถาบันแห่งแรกที่พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม DSpace โดยรวบรวมและจัดเก็บบทความที่ผ่านการพิจาณาจากผู้เชี่ยวชาญ (Peer-Reviewed Articles) รายงานวิชาการ กระดาษทำการ วิทยานิพนธ์ และเอกสารอื่นๆ ของ MIT การันตีคุณภาพด้วยยอดการดาวน์โหลดเฉลี่ยจากผู้ปลายทางมากกว่า 70,000 รายการ และยอดการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มากกว่าเกิน 1 ล้านครั้งต่อเดือน

[อ่านก่อนเข้าใช้: นโยบาย | ลิขสิทธื์]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NASA Technical Reports Server

NASA Technical Reports Server (USA)

เป็นคลังสารสนเทศสถาบันที่เปิดให้เข้าถึงข้อมูลบรรณานุกรม เอกสารฉบับเต็ม (Full-text) รูปภาพ และวีดีโอ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการบินและอวกาศ ประเภทของข้อมูลประกอบด้วยเอกสารการประชุม บทความวารสาร เอกสารการประชุม สิทธิบัตร รายงานการวิจัย รูปภาพ ภาพยนตร์ และวิดีโอสอนเทคนิค ของ Scientific and Technical Information (STI) ได้โดยสะดวก ซึ่งนอกจากจะมาจากผลงานที่จัดทำขึ้นโดย NASA เองแล้ว ยังรวมถึงผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก NASA อีกด้วย

[อ่านก่อนเข้าใช้: ลิขสิทธื์]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
QUT ePrints

Queensland University of Technology Institutional Repository (Australia)

เป็นคลังสารสนเทศสถาบันของ Queensland University of Technology ที่พัฒนาขึ้นสำหรับจัดแสดงผลงานวิจัยของบุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ Queensland University of Technology

[อ่านก่อนเข้าใช้: ลิขสิทธื์]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SAO/NASA Astrophysics Data System

Smithsonian/NASA Astrophysics Data System (USA)

เป็นคลังสารสนเทศสถาบันสำหรับนักวิจัยด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ ดำเนินงานโดย Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) ภายใต้ทุนการวิจัยของ Nasa โดยจัดเก็บฐานข้อมูลบรรณานุกรมกว่า 11,400,000 รายการ ครอบคลุมผลงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ และ arXiv e-prints

[อ่านก่อนเข้าใช้: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UAB Digital Repository of Documents

UAB Digital Repository of Documents (Spain)

เป็นคลังสารสนเทศสถาบันสำหรับการจัดเก็บ และเผยแพร่เอกสารดิจิทัลของ UAB Digital Repository of Documents ครอบคลุมคอลเลกชันที่หลากหลาย โดยจำแนกตามประเภทของสื่อ หัวเรื่อง และประเภทของเอกสาร

[อ่านก่อนเข้าใช้: คู่มือการใช้งาน]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
eScholarship

University of California eScholarship Repository (USA)

เป็นคลังสารสนเทศสถาบันที่ให้บริการเผยแพร่เอกสารวิชาการแบบเปิด (Scholarly Open Access) ของ University of California และยังช่วยนำเสนอรูปแบบงานวิจัยที่หลากหลายไปยังนักวิชาการทั่วโลก

[อ่านก่อนเข้าใช้: ลิขสิทธื์]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Deep Blue

University of Michigan Deep Blue (USA)

เป็นคลังสารสนเทศสถาบันที่จัดเก็บเอกสารดิจิทัลแบบถาวร มีความปลอดภัย และเปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงผลงานที่ผลิตขึ้นโดยบุคลากรชั้นนำด้านการวิจัย การเรียนการสอน และความคิดสร้างสรรค์ ของ University of Michigan

[อ่านก่อนเข้าใช้: ลิขสิทธื์]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
University of Nebraska Lincoln DigitalCommons

University of Nebraska Lincoln DigitalCommons (USA)

เป็นคลังสารสนเทศสถาบันอันเกิดจากความร่วมมือของบรรณารักษ์ห้องสมุด คณะนักวิจัย และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ University of Nebraska - Lincoln libraries ซึ่งได้รับเชิญไห้ฝากผลงานของตนเองในรูปของเอกสารดิจิทัล สำหรับการเก็บรักษาในระยะยาว โดยเปิดให้เข้าถึงผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก

[อ่านก่อนเข้าใช้: ลิขสิทธื์]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
University of Southampton Institutional Repository

University of Southampton Institutional Repository (UK)

เป็นคลังสารสนเทศสถาบันของ University of Southampton ถือเป็นคลังสารสนเทศสถาบันแห่งแรกที่พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม eprints โดยเริ่มต้นการรวบรวมผลงานวิจัยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 มาบันทึกไว้ใน ePrints Soton จนกระทั้งปี ค.ศ. 2008 สามารถจัดเก็บวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเอาไว้ได้ทั้งหมด

[อ่านก่อนเข้าใช้: ลิขสิทธื์]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
University of Wisconsin Digital Repository

University of Wisconsin Digital Repository (USA)

เป็นคลังคลังสารสนเทศสถาบันสำหรับใช้ในการจัดแสดงผลงานวิจัย และผลงานความคิดสร้างสรรค์ ในรูปเอกสารดิจิทัล ของ University of Wisconsin-Milwaukee Libraries บริหารงานโดยบรรณารักษ์ของ University of Wisconsin-Milwaukee Libraries โดยเปิดให้เข้าถึงได้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก

[อ่านก่อนเข้าใช้: ลิขสิทธื์]