ไทย english   

List of Book Series - available in Stang Mongkolsuk Library (2nd floor)


A I B I C I D I E I F I G I H I I I J I K I L I M I N I O I P I Q I R I S I T I U I V I W I X I Y I Z I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- G -

 

 1. Gas kinetics and energy transfer; a specialist periodical report [ISSN 0309-6890]
  v.2-3, 1977-78 (cancel 1979)
  Call No. : W1 GA246
 2. General and synthetic methods; a specialist periodical report [ISSN 0141-2140]
  v.1-7, 1978-85;
  v.10-16, 1988-94 (cancel 1995)
  Call No. : W1 GE326