ไทย english   

List of Book Series - available in Stang Mongkolsuk Library (2nd floor)


A I B I C I D I E I F I G I H I I I J I K I L I M I N I O I P I Q I R I S I T I U I V I W I X I Y I Z I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- J -

 

 1. Journal of applied polymer science. Applied polymer symposium [ISSN 0570-4898]
  no.36-40, 1981-84;
  no.42, 1988;
  no.46-55, 1990-94 (cancel 1995)
  Call No. : W1 JO651
 2. Journal of polymer science. Polymer symposia [ISSN 0360-8905]
  Former title : Journal of polymer science. Part C. Polymer symposia
  no.66-75, 1979-93 (cancel 1994)
  Call No. : W1 JO855