ไทย english   

List of Book Series - available in Stang Mongkolsuk Library (2nd floor)


A I B I C I D I E I F I G I H I I I J I K I L I M I N I O I P I Q I R I S I T I U I V I W I X I Y I Z I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- U -

 

 1. U C L A forum in medical sciences [ISSN 0082-7134]
  v.1, 1961;
  v.3-9, 1963-66;
  v.14, 1969 (cancel 1970)
  Call No. : W1 U17
 2. U C L A symposia on molecular and cellular biology new series [ISSN 0735-9543]
  v.5, 1983;
  v.7, 1983;
  v.34, 1985;
  v.123, 1989 (cancel 1990)
  Call No. : W3 UC195
 3. Ultrastructure in biological systems
  v.1-2, 1962-67;
  v.4-5, 1968-73 (cancel 1974)
  Call No. : W1 UL755
 4. Union list of scientific serials in Canadian libraries
  5th ed. v.1-2, 1973
  7th ed. v.1-2, 1977
  9th ed. v.1-2, 1981
  10th ed. v.1-3, 1983
  11th ed. v.1-3, 1985
  12th ed. v.1-3, 1988 (cancel 1989)
  Call No. : W1 UN589 (Reference)
 5. U.S. book publishing yearbook and directory
  1981-82 (cancel 1983)
  Call No. : W1 US259