ไทย english   

List of Book Series - available in Stang Mongkolsuk Library (2nd floor)


A I B I C I D I E I F I G I H I I I J I K I L I M I N I O I P I Q I R I S I T I U I V I W I X I Y I Z I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- W -

 

 1. Waste management research abstracts [ISSN 0083-761X]
  no.10-14, 1975-83;
  no.16-22, 1985-95 (cancel 1996)
  Call No. : W1 WA195 (Reference)
 2. Work of WHO [ISSN 0085-8285]
  1969-79 (cancel 1980)
  Call No. : W1 WO401
 3. World review of nutrition and dietetics [ISSN 0084-2230]
  v.10-41, 1969-83 (cancel 1984)
  Call No. : W1 WO898