ไทย english   

List of Book Series - available in Stang Mongkolsuk Library (2nd floor)


A I B I C I D I E I F I G I H I I I J I K I L I M I N I O I P I Q I R I S I T I U I V I W I X I Y I Z I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Y -

 

  1. Yearbook of Cardiovascular medicine & surgery
    1972-74 (cancel 1975)
    Call No. : W1 YE160
  2. Yearbook of dermatology
    1988 (cancel 1989)
    Call No. : W1 YE175
  3. Yearbook of international organizations [ISSN 0084-3814]
    1974 (cancel 1975)
    Call No. : W1 YE310 (Reference)
  4. The year book of the ear, nose & throat and maxillofacial surgery [ISSN 0084-4055]
    1957-58 (cancel 1959)
    Call No. : W1 YE201
  5. The yearbook of the eye, ear, nose and throat
    1955-56; 1956-57 (cancel 1958)
    Call No. : W1 YE201