CD ที่มากับหนังสือ (Books on CD-ROM)
เรียงลำดับตามหัวเรื่อง และเลขเรียกหนังสือ (571 รายการ)
ติดต่อขอใช้บริการแผ่น CD หรือขอยืมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรห้องสมุด โทร. 02-201-5714
Logic :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
BC135 B499L 2004 Bergmann, Merrie The logic book / Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2004
Psychology :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
BF637.S4 ค976อ 2548
โควี่, สตีเฟน อาร์
อุปนิสัยที่ 8 : จากประสิทธิผลสู่ความสำเร็จ = The 8th habit: from
effectiveness to great
/ New York : Wiley, 2003
Buddhism :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
BQ4055 พ355จ 2551
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-
จาริกบุญ-จารึกธรรม / กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2547
BQ7210 จ636บ 2548
จุ้มจะริง
บันทึกสนทนาธรรมตามรอยพ่อ
/ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์, 2548
History :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
DS492.73.J54 จ756 2549
-
เจ้าชายในดวงใจ = Precious Prince of Hearts / ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2549?
DS570.7 ม991 2551
-
ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น 95 ปี 4 เดือน 9 วัน พูนศุข พนมยงค / กรุงเทพฯ : สายส่งสุขภาพใจ, 2551
DS577.2 ท539 2548
-
ที่ระลึกในพิธีพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร ณ เมรุหลวง วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2548 / [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2548
DS578.32.K35 ค753 2551
-
เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551
DS578.32.T43 ท622 2549
-
เทพรัตนเมธี / กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549
DS578.32.C84 จ758 2548
-
เจ้าฟ้านักสิ่งแวดล้อม / กรุงเทพฯ : มูลนิธิจุฬาภรณ์, [2548]
DS586 831 2549
-
9 ย่างตามรอยเท้าพ่อ / กรุงเทพฯ : สปิริชวลเอ็นเตอร์เทนเม้นท์, 2549
DS586 ส449 2549
-
สหบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช / [กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2549
DS586 ต882 2550
-
ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : พระบรมธรรมิกราชกับอักษรศาสตร์ / กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Mathematical geography. Cartography :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
GA102.4.E4 ช442ค 2548
ชัยศิลป์ พนาวิวรรธน์
คู่มือ Google earth ฉบับสมบูรณ์ / กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2548
Physical geography :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
GB855 J54p 2003
Jensen, James N.
A problem-solving approach to aquatic chemistry
/ New York : Wiley, c2003
Environmental sciences :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
GE105 M648L 2004
Miller, G. Tyler
Living in the environment : principles, connections, and solutions
/  Pacific grove, Calif. : Brooks/Cole-Thompson Learning, c2004
Anthropology:
Call No.
Author
CD Title / Imprint
GN281 B789h 2006 Boyd, Robert How humans evolved / New York : W.W. Norton, c2006
Economic history and conditions :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
HC79.E5 ส179 2547
-
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย ปี 2547/  กรุงเทพฯ : สำนักงานธนาคารโลก, 2547
Industries. Land use. Labor :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
HD30.3 H217c 2005
Hamilton, Cheryl
Communicating for results : a guide for business and the professions / Belmont, Calif. :  Wadsworth/Thomson Learning, c2005
HD38.25.T5 อ873 2548
-
The Executive role models : 50 ผู้จัดการ / กรุงเทพฯ : แมเนเจอร์คลาสสิก, 2548
HD69.P75 M559p 2000
Meredith, Jack R
Project management : a managerial approach / New York : Wiley, c2000
HD69.P75 S398i 2004 
Schwallbe, Kathy
Information technology project management / Cambridge, Mass, 2004
HD1694 A642a 2006
APHW conference on wise water resource management towards sustainable growth and poverty reduction (3rd : 2006 : Bangkok, Thailand)
Abstract 3rd APHW conference on wise water resource management towards sustainable growth and poverty reduction, 16-18 October 2006, the Grand Hotel, Bangkok, Thailand / [S.l.] : The Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resources, 2006
Economic history and conditions :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
HE7572.U6 G259r 1995 Gates, Bill, 1955- The road ahead / New York : Viking, 1995
 
Commerce :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
HF1118 M388c 2007
Martz, Geoff
Cracking the GMAT : with DVD / New York : Princton Review, c2007
HF5548.32 ห115ส 2544 หงษ์ลัดดา พงศ์สุวรรณ เส้นทางลัดสู่ e-commerce ด้วยโปรแกรม E-Commerce Engine 1.0 / กรุงเทพฯ : ซอฟต์แวร์ปาร์ค, 2544
HF5548.4.M525 M626 2004
-
Microsoft Office system step by step
/ Redmond, Wash. : Microsoft Press, c2004
HF5548.4.M525 S860m 2004
Stinson, Craig, 1943-
Microsoft office excel 2003 : inside out
/ Redmond, Wash. : Microsoft Press, c2004
HF5548.4.M525 Y74m 2004
Young, Michael J.
Microsoft office system : inside out
/ Redmond, Wash. : Microsoft Press, c2004
HF5548.4.P535 ?958P 2546?
แสงชัย ฤกษ์วรัญญ
Pladao office 2.0 : คู่มือการใช้งานปลาดาวออฟฟิศ
/ นนทบุรี: อินโฟเพส, [2546?]
HF5668.25 น927 2549 cop. 1-2
-
แนวทางการควบคุมภายในที่ดี
/ กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549
HF5726 T686s 1997
Toropov, Brandon
60 second memos / Paramus, N.J. : Prentice Hall, c1997
Social pathology. Social and public welfare. Criminology :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
HV6074 H236 2003 cop. 1 – 2
-
Handbook of fingerprint recognition / New York : Springer, c2003
HV8073 C929 2006
-
Criminal investigation / New York : McGraw-Hill, c2006
Law. United States :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
KF8961 M434e 2004
Matson, Jack V.
Effective expert witnessing : practices for the 21st century / Boca Raton, Fla. : CRC Press, c2004
Education (General) :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
L901 G733 1998
-
Graduate and professional schools in the U.S., 1998 / Princeton, N.J. : Peterson's c1998
Theory and practice of education :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
LB2353.57 G798b 2006
Green, Sharon Weine
Barron's how to prepare for the SAT / Hauppauge, N.Y. : Barron's, c2006
LB2353.57 G798b 2010 Green, Sharon Weiner, 1939- Barron's how to prepare for the SAT / Hauppauge, N.Y. : Barron’s, c2010
LB2353.57 R658cd 2006
Robinson, Adam
Cracking the SAT : with DVD / New York : Princeton Review, c2006
LB2367.4 J66p 2004 
Johnson, Drew 
Peterson's ultimate GRE tool kit  / Australia : Thomson's c2004
LB2367.4 G786 2010
-
GRE premier 2011 / New York : Kaplan Pub., c2010
LB2367.4 G798h 2005
Green, Sharon Weiner
How to prepare for the GRE, graduate record examination
/ Hauppauge, N.Y. : Barron's, c2005
LB2367.4 L872c 2006
Luie, Karen
Cracking the GRE : with DVD / New York : The Princeton Review, 2006
LB2367.4 L872c 2009 Lurie, Karen, 1965- Cracking the GRE, with DVD / New York : Random House, c2009
LB2367.4 L872c 2010 Lurie, Karen, 1965- Cracking the GRE, with DVD / New York : Random House, c2010
LB2367.4 L967c 2003 Lurie, Karen Cracking the GRE : with four complete practice tests on CD-ROM / New York : Random House, c2003
Literature on music :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
ML74.4 ด837G 2546
เดชฤทธิ์ พลเยี่ยม
Giga Studio 2.5 โปรแกรมโคลนนิ่งเสียงดนตรี/ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546
ML74.4.M6 ส786ร 2546
สุธีร์ นวกุล
รวมโปรแกรมสุดฮิตดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะ / กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546
Philology. Linguistics :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
P90 V483c 2005
Verderber, Rudolph F
Communicate! / Belmont, Calif. : Thomson/Wadsworth, c2005
P90 W876c 2006
Wood, Julia T.
Communication in our lives / Belmont, Calif. : Thomson, Wadsworth, 2006
P90 W876cm 2006
Wood, Julia T.
Communication mosaics : an introduction to the field of communication
/ Belmont, Calif. : Thomson, Wadsworth, 2006
English language :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
PE1114 อ123ส 2553 CD.1-2 อดัมส์, แกรี่ 202 แบบฝึกหัดพิชิตข้อสอบ IELTS / กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส ?(1989)?, 2553
PE1114 B455i 2011 Bemmel,  Eric Van IELTS to success : preparation tips and practice tests / Australia : John Wiley, c2011
PE1128 จ758 2544
Disc. 1 – 2 
-
เจาะข้อสอบ Toefl computer-based test (CBT) / ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2544
PE1128 ช533ร 2546
ชำนาญ ศุภนิตย์
รวมหลักไวยากรณ์โทเฟิล = TOEFL grammar
/ กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2546
PE1128 ธ152ค 2551 ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี เคล็ดลับสอบ TOEFL iBT / กรุงเทพฯ : ธนพลวิทยาการ, 2551 
PE1128 ป759 2544
-
เปิดโฉม TOEFL : computer-based test (CBT) / กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์ , 2544
PE1128 ส779ต 2546
Cop.1-2 Disc.1-2
สุทิน พูนสวัสดิ์
เตรียมสอบ IELTS : International English Language Testing System
/ กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2546
PE1128 ส779ต 2549 Disc.1-2 สุทิน พูลสวัสดิ์ เตรียมสอบ TOEIC / กรุงเทพฯ : ที.จี.อาร์.อี, 2549
PE1128 ส779ต 2553 Disc.1-2 สุทิน พูลสวัสดิ์ เตรียมสอบ IELTS : International English language testing system : review-tests listening reading writing speaking with audio CD / กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2553
PE1128 ส799ท 2551 Disc.1-2 สุทิน พูลสวัสดิ์  ทักษะการฟังโทเฟิล : สำหรับเตรียมสอบ TOEFL CBT = TOEFL listening comprehension / กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2551
PE1128 ส779f 2552 สุทิน พูลสวัสดิ์ Fast-track TOEIC listening / กรุงเทพ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2552
PE1128 ส779i 2548
Disc 1 - 2
สุทิน พูนสวัสดิ์
IELTS listening : review-tests with audio CD
/ กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2548
PE1128 ส779n 2545
สุทิน พูนสวัสดิ์
New world Toefl computer-based test [CBT] : key to success
/ กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์. อี., 2545
PE1128 ส779n 2547
สุทิน พูนสวัสดิ์
New world Toefl computer-based test [CBT] : key to success
/ กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์. อี., 2547
PE1128 ส779n 2553 สุทิน พูลสวัสดิ์ New world TOEFL computer-based test ?[CBT]? : key to success / กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2553
PE1128 อ532ท 2546
อัญฑิการ์ โรงสะอาด
ทักษะการอ่านโทเฟิล : สำหรับเตรียมตัวสอบ Toefl CBT
/ กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือที.จี.อาร์.อี, 2546 
PE1128 B875t 2006
Disc1-4
Broukal, Milad
TOEIC success / Australia : Thomson, c2006
PE1128 C967c 2008
Cullen, Pauline
Cambridge vocabulary for IELTS with answers : self study vocabulary practice / Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2008
PE1128 E13o 1999
Eastwood, John, 1945-
Oxford practice grammar : with answers
/ Oxford : Oxford Universiry Press, c1999 
PE1128 G162d 2005
Disc 1-10 
Gallagher, Nancy
Delta's key to the next generation TOEFL advanced skill practice
/ [S.I.: Delta], c2005
PE1128 G292c 2002
Gear, Jolene
Cambridge preparation for the TOEFL test
/ Cambridge : Cambridge University Press, c2002
PE1128 G292c 2006
Gear, Jolene
Cambridge preparation for the TOEFL test
/ Cambridge : Cambridge University Press, c2006
PE1128 H663t 2004
Disc1 - Disc 5
Hinkel, Eli
TOEFL test strategies
/ Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series, c2004
PE1128 H793c 2007
Hopkins, Diana, 1961-
Cambridge Grammar for IELTS with answers : self-study grammar
reference and practice
/ Boston : McGraw-Hill, c2006
PE1128 I22 2006
-
IELTS express : upper intermediate workbook
/ Pamela Humphreys ... [et.al.] / Australia : Thompson, c2006
PE1128 I22 2007
-
IELTS foundation study skill : a self-study course for all general training modules / Oxford : Macmillan Education,c2005
PE1128 L887b 2010 Disc. 1-2 Lougheed, Lin, 1946- Barron's IELTS : International English Language Testing System / Hauppauge, N.Y. : Barron's, c2010
PE1128 L887b 2007 Disc. 1 - 3 Lougheed, Lin, 1946- Barron's TOEIC : test of English for International Communication / Hauppauge, N.Y. : Barron's, c2007
PE1128 L887bp 2010 Disc.1-4 Lougheed, Lin, 1946- Barron's TOEIC practice exams : with audio cds / Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series, Inc., 2010
PE1128 L887bt 2010 Disc.1-4 Lougheed, Lin, 1946- Barron's TOEIC : test of English for international communication / Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series, c2010
PE1128 L887L 2007 Lougheed, Lin Longman Preparation series for the new TOEIC test : advanced course / White Plains, N.Y. : Pearson Education, c2007
PE1128 L887Lp 2007 Lougheed, Lin, 1946- Longman preparation series for the new TOEIC test : intermediate course / White Plains, N.Y. : Pearson Education, c2007
PE1128 L887w 2008 Cop.1-2 Lougheed, Lin, 1946- Writing for the TOEFL iBT / Hauppaguge, N.Y. : Barron's Educational Series, 2008
PE1128 O32 2006
-
The official guide to the new TOEFL iBT / Boston : McGraw-Hill, c2006
PE1128 O98 2006 Disc.1-4 Cop.1-2
-
Oxford preparation course for the TOEIC(R) test / Oxford : Oxford University Press, 2006
PE1128 P558L 2003
แผ่นที่ 1,แผ่นที่ 2,แผ่นที่ 3
Phillips, Deborah
Longman prepare for the TOEFL test : computer test overview
/ New York : Longman, 2003
PE1128 P558L 2006
Phillips, Deborah
Longman preparation course for the TOEFL test : next generation iBT
/ White Plains, N.Y. : Pearson/Longman, c2006
PE1128 P558L 2008 Disc.1-7 Cop.1-2 Phillips, Deborah, 1952- Longman preparation course for the TOEFL(r) test : iBT listening / New York : Pearson Education, c2008
PE1128 P558Lr 2008 Cop.1-2 Phillips, Deborah, 1952- Longman preparation course for the TOEFL(r) test : iBT reading / New York : Pearson Education, c2008
PE1128 P558Ls 2008 Disc.1-4 Cop.1-2 Phillips, Deborah, 1952- Longman preparation course for the TOEFL(r) test : iBT speaking / New York : Pearson Education, c2008
PE1128 P558Lw 2008 Disc.1-3 Cop.1-2 Phillips, Deborah, 1952- Longman preparation course for the TOEFL(r) test : iBT writing / New York : Pearson Education, c2008
PE1128 P615c 2008    Pierce, Douglas Cracking the TOEFL iBT : 2009 edition / New York : Random House : Princeton Review, 2008
PE1128 R724h 2001
Rogers, Bruce, 1949-
Heinle & Heinle's complete guide to the TOEFL test
/ Boston : Heinle & Heinle, c2001
PE1128 R724c 2003
Rogers, Bruce, 1949-
Complete guide to the TOEIC test / Australia : Thomson, c2003
PE1128 R724c 2007
Rogers, Bruce, 1949-
The Complete guide to the TOEFL test / Boston, Mass. : Thomson, c2007
PE1128 R724cl 2007
Rogers, Bruce, 1949-
The complete guide to the TOEFL test : listening / Australia : Thomson, c2007
PE1128 R724cr 2007
Rogers, Bruce, 1949-
The complete guide to the TOEFL test : reading / Australia : Thomson, c2007
PE1128 R724cs 2007
Rogers, Bruce, 1949-
The complete guide to the TOEFL test : speaking / Australia : Thomson, c2007
PE1128 R724cw 2007
Rogers, Bruce, 1949-
The complete guide to the TOEFL test : writing / Australia : Thomson, c2007
PE1128 S528t 2004
Shanks, Janet A.
TOEFL CBT / New York : Simon & Schuster, 2004
PE1128 S532b 2006 Sharpe, Pamela J.  Barron's TOEFL iBT : Internet-based test 2006-2007 / Hauppauge, N.Y. : Barron's, c2007
PE1128 S532b 2010 Disc.1-10 Sharpe, Pamela J. Barron's TOEFL iBT : Internet-based test/ Hauppauge, N.Y. : Barron's, c2010
PE1128 S532h 2001
Sharpe, Pamela J.
How to prepare for the TOEFL test : test of English as a foreign language
/ Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series, Inc., c2001
PE1128 S532p 2006
Sharpe, Pamela J.
Pass key to the TOEFL : test of English as a foreign language
/ Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series, c2006
PE1128 S532t 2006
Cop. 1-2 Disc 1 – 10
Sharpe, Pamela J.
TOEFL iBT : test of English as a foreign language : Internet-based test.
/ Hauppauge, N.Y. : Barron's, 2006
PE1128 S532p 2010 CD.1-2 Sharpe, Pamela J. Pass key to the TOEFL : test of English as a foreign language internet-based test / Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series, c2010
PE1128 T641 1997
-
TOEFL แผ่นที่ 1,แผ่นที่ 2,แผ่นที่ 3
/ New York : Kaplan Educational Centers and Simon & Schuster, c1997
PE1128 T817t 2010 Trew, Grant Tactics for TOEIC : speaking and writing tests / Oxford : Oxford University Press, c2010
PE1128.A2 อ884 ล.1-2 2546
-
เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง 10111 หน่วยที่ 1-15 = Foundation English (Revised edition) / นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546
PE1128.A2 B379n 2006
Disc 1 – 2
Beaumont, John 
Northstar : building skills for the TOEFL iBT, intermediate
/ White Plains, N.Y. : Pearson Longman, c2006
PE1130.T5 ก671t 2546 Disc 1-2 กิตติ์ จิรติกุล TOEFL Listening Tests / กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2546
PE1131 ว575s 2547 วิดดี้, เจมส์ อี A short cut to speaking correct English / กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2547
PE1131 ศ523 ล.1 2550
-
ศิลปการสนทนาภาษาอังกฤษ = The art of English conversation : book one openers / กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2550
PE1131 ศ523 ล.2 2550
-
ศิลปการสนทนาภาษาอังกฤษ = The art of English conversation : book two links / กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2550
PE1137 J76c 2006
Jones, Daniel
Cambridge English pronouncing dictionary / Cambridge, UK. ; New York : Cambridge University Press, 2006
PE1149 พ111 2545
-
พกศัพท์เข้าสอบ TOEIC / ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2545
PE1408 H917b 2004
Hult, Christine A.
The brief new century handbook / New York: Pearson Longman, c2005
PE1449 L856 2006
-
Longman essential activator : put your ideas into words / Harlow : Longman, 2006
PE1628 L865 2006 Cop.1-5
-
Longman exams dictionary / Harlow, Essex : Pearson Education Limited, c2006
PE1628 L865 2007
-
Longman exams dictionary / Harlow : Pearson Longman, 2007.
PE2815 C771a 2000
Disc 1 – 5
Cook, Ann
American accent training : a guide to speaking and pronouncing colloquial American English / New York : Barron's, 2000
Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
PL535 ร831 ล.1 2546 Disc 1-3
-
เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน (เล่ม1) / กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546
PL535 ร831 ล.2 2546
-
เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน (เล่ม 2) แผ่นที่ 1,แผ่นที่ 2, / กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546
PL535 ร831 ล.3 2546
-
เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน (เล่ม 3) แผ่นที่ 1แผ่นที่ 2 แผ่นที่ 3 / กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546
PL539 ม581 ล.2 2550
-
มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 : แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น / กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550
PL1121.T5 ภ483 ล.1 2548 Disc 1 - 2
-
ภาษาจีน"สบายๆ" : หลักและการใช้ภาษา
/ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ อุษาการพิมพ์ ; ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-การพิมพ์, 2548
PL1121.T5 ภ483 ล.2 2548 Disc 1 - 2
-
ภาษาจีน"สบายๆ" : หลักและการใช้ภาษา
/ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ อุษาการพิมพ์ ; ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-การพิมพ์, 2548
PL1121.T5 ภ483 ล.3 2548 Disc 1 - 2
-
ภาษาจีน"สบายๆ" : หลักและการใช้ภาษา
/ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ อุษาการพิมพ์ ; ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-การพิมพ์, 2548
PL1121.T5 ภ483 ล.4 2548 Disc 1 - 2
-
ภาษาจีน"สบายๆ" : หลักและการใช้ภาษา
/ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ อุษาการพิมพ์ ; ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-การพิมพ์, 2548
PL1209 ภ483 ล.1 2548? Disc 1 - 2
-
ภาษาจีน "สบายๆ" Mandarin เล่มที่ 1 : สะกดคำอ่าน ฉบับสมบูรณ
/ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ อุษาการพิมพ์,c[2548?]
Literature (General) :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
PN4121 L129a 2007
Disc 1-6 (Audio)
Lucas, Stephen E.
The art of public speaking / Boston, Mass. : McGraw Hill, c2007
PN4121 L129a 2007
Disc 1-2 (Guidebook)
Lucas, Stephen E.
The art of public speaking / Boston, Mass. : McGraw Hill, c2007
PN4121 V483c 2006
Verderber, Rudolph F.
The challenge of effective speaking
/ Belmont, Calif. : Thomson Wadsworth, 2006
Science (General) :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
Q127.T5 ก484อ 2552

การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ?(ครั้งที่ 8 :?  2552 : กรุงเทพฯ)?

เอกสารสรุปการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรรมเพื่อ
การพัฒนา ครั้งที่ 8 เรื่อง ?"สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ?(วทน.)?"
/ กรุงเทพฯ : กระทรวง, c2553

Q161.2 S557i 2003
Shipman, James T.
An introduction to physical science
/ Boston : Houghton Mifflin Co., c2003
Q179.9 ก482ก 2552 การประชุมทางวิชาการ ?"วิทยาศาสตร์วิจัย"? ?(ครั้งที่ 2 :? 2552 : พิษณุโลก)? การประชุมทางวิชาการ ?"วิทยาศาสตร์วิจัย"? ครั้งที่ 2 : วิทยาศาสตร์สร้างปัญญา, วันที่ 9-10 มีนาคม 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / พิษณุโลก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552
Q180.A5.T5 ร398 2550
-
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2550 : รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ /กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550
Q180.A5.T5 ร399 2548
-
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2548
/  กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548
Q180.A5.T5 ร399 2549
-
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2549
/ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549
Q180.A5.T5 ร399 2550
-
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2550
/ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550
Q180.A5.T5 ร399 2551
-
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551
/ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551
Q180.S5 Thai 275 2546
-
บทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 29
/ [ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย], 2546
Q180.S5 Thai 275 2547
-
บทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
/ นนทบุรี : สมาคม, 2547
Q180.S5 Thai 275 2549
-
บทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
/ กรุงเทพฯ : สมาคม, 2549
Q180.S5 Thai 275 2550
-
บทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย / กรุงเทพฯ : สมาคม, 2550
Q180.T5 Thai 215 2548
-
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2548 / กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548
Q182.3 ร154 2547
-
รวบรวมผลงานโครงการที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2547
/ กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
Q182.3 ร154 2548
-
รวบรวมผลงานโครงการที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2548
/ กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
Q182.3 ร154 2551
-
รวบรวมผลงานโครงการที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2552
/ กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
     
Q183.4.T53M3 Thai 594 2547
[นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสต์
(ครั้งที่ 5 : 2547 :
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย)
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์: บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์
= Science Project Exhibition 2004 : abstracts
/ กรุงเทพฯ : คณะ, 2547  
Mathematics (Includes Computer Science) :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
QA75.5 N277n 2003
National Computer Science and Engineering Conference (7th : 2003 : Burapha University)
NCSEC2003 : the 7th national computer science and engineering conference, October… / Chonburi : The University, 2003
QA75.5 N864p 2005
Northeastern Computer Science and Engineering Conference (1st : 2005 : Khon Kaen University)
Proceedings of the 1st Northeastern Computer Science and Engineering Conference, 31 March-1 April, 2005, Pienvijit Buildings, Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Thailand
/ Khon Kaen : The University, 2005
QA76 จ216ค 2549
จักรกฤษณ์ นพคุณ
คัมภีร์ Notebook / กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2549
QA76.6  ก674 2548 c.1-2
-
เกร็ดโปรแกรมเข้ารหัส / กรุงเทพฯ : เอชเอ็นกรุ๊ป, 2548
QA76.73.B3 ธ152ก 2546
ธนพล ฉันจรัสวิชัย
การเขียนโปรแกรม VBA และแมโครบน Access 2002
/ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546 
QA76.73.B3 ส548ค 2549
สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
คู่มือ Visual Basic 2005 ฉบับสมบูรณ / นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2549
QA76.73.B3 H197m 2003 
Halvorson, Michael
Microsoft Visual Basic .NET step by step : version 2003
แผ่นที่ 1 แผ่นที่ 2
/ Redmond : Microsoft Press, 2003 
QA76.73.C154 F794s 2008 Foxall, James D. Sams teach yourself Visual C# 2008 in 24 hours : complete starter kit / Indianapolis, Ind. : Sams, c2008
QA76.73.I34 K65c 2002 Kling, Ronn Calling C from IDL : making sense of the so sometimes-confusing
world of calling C from IDL
/ Warrenton, VA. : Kling Research and Software, c2002.
QA76.76.A65 ว582ร 2549
วิทยา มาลารัตน์
รวมสุดยอดโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง/ กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2549
QA76.76.H94 ศ684ข 2544
ศุภชัย สมพานิช
เข้าใจและใช้งาน XML ฉบับโปรแกรมเมอร์ / นนทบุรี : อินโฟเพรส, 2544
QA76.76.O63 ก459 2546
-
การบริหารโครงสร้างระบบเครือข่ายด้วย Microsoft windows 2000
/ กรุงเทพฯ : สามย่าน.com, 2546 
QA76.76.O63 D256m 2003
Davies, Joseph
Microsoft Windows Server 2003 : TCP/IP protocols and services : technical reference / Redmond : Microsoft Press, c2003
QA76.76.O63 H772i 2003
Honeycutt, Jerry
Introducing Microsoft Windows Server 2003
/ Redmond : Microsoft Press, c2003
QA76.76.O63 R959m 2003
Russel, Charlie
Microsoft Windows Server 2003 administrator's companion
/ Redmond, Wash. : Microsoft Press, c2003
QA76.76.O63 S785m 2003
Stanek, William R.
Microsoft Windows server 2003 : administrator's pocket
consultant
/ Redmond, Wash. : Microsoft Press, c2003
QA76.76.O63L5 B736c 2009 Boronczyk, Timothy Centos bible / Indianapolis, Ind. : Wiley Pub., 2009
QA76.9.A25 ฮ949ก 2544 
โฮวาร์ด, มิเชล
การออกแบบระบบป้องกันภัยบนเว็บอย่างมืออาชีพ = Designing secure
Web-based applications for Microsoft Windows 2000
/ กรุงเทพฯ : สามย่าน.com, 2544
QA76.9.D3 ว794o 2546 วิสุทธิ์ แซ่ตั้ง Open Source DBMS PostgreSQL / กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ?(ไทย-ญี่ปุ่น)?, 2546
QA76.9.D3 E48f 2000
Elmasri, Ramez
Fundamentals of database systems
/ Reading, Mass. : Addison-Wesley, c2000
QA76.9.D3 P857d 2002
Post, Gerald V.
Database management systems : designing and building business applications / Boston : Irwin/McGraw-Hill, c2002
QA76.9.D3 V666m 2004
Viescas, John L., 1947-
Microsoft office access 2003 : inside out
/ Redmond, Wash. : Microsoft Press, c2004
QA76.9.D26 ร491ก 2544 ริออดัน, รีเบคกา การออกแบบระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ = Designing relational database systems / กรุงเทพฯ : สามย่าน.COM, 2544
QA76.9.F48 P124a 2007 Padova, Ted Adobe Acrobat 8 PDF bible / Hoboken, N.J. : Wiley ; John Wiley [distributor], c2007
QA76.95 A141m 2009 Abell, Martha L., 1962-  Mathematica by example / Burlington, Mass. : Elsevier Academic Press, c2009
QA76.95 A334b 2006 Alberty, Robert A. Biochemical thermodynamics : applications of mathematica / Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience/John Wiley, c2006
QA76.95 G782e 1991
Gray, Theodore W.
Exploring mathematics with mathematica : dialogs concerning computers and mathematics
/ Redwood City, Calif. : Addison-Wesley, c1991
QA152.3 T965i 2007 Tussy, Alan S., 1951- Introductory algebra / Belmont, Calif. : Brooks/Cole Thomson Learning, c2007
QA184.2 P822l 2006 Poole, David, 1955- Linear algebra : a modern introduction / Linear algebra : a modern introduction
QA276 M126f 2009 McClave, James T. A first course in statistics / Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, c2009
QA276 M537i 1999
Mendenhall, William
Introduction to probability and statistics
/ Pacific Grove, CA : Duxbury Press, c1999
QA276.4 S111a 2003
Sa, J. P. Marques de, 1946-
Applied statistics : using SPSS, STATISTICA, and MATLAB
/ Berlin : Springer, c2003
QA276.4 S111a 2007
Sa, J. P. Marques de, 1946-
Applied statistics : using SPSS, Statistica, MATLAB, and R
/ Berlin : Springer, c2007
QA276.12 B658e 2004 Bluman, Allan G. Elementary statistics : a step by step approach / Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2004
QA276.12 J68e 2007 Johnson, Robert Russell, 1939- Elementary statistics / Belmont, Calif. : Thomson Brooks/Cole/Thomson Higher Education, c2007
QA276.12 R496m 2007 Rice, John A., 1944- Mathematical statistics and data analysis / Belmont, Calif. : Duxbury Press : Thompson/Brooks/Cole, c2007
QA276.12 U93m 2007 Disc.1-2 Utts, Jessica M., 1951- Mind on statistics : Interactive skill builder + Interactive skill builder / Belmont, Calif. : Thomson Brooks/Cole/Thomson Higher Education, c2007
QA276.45.M53 O75b 2007 Orris, J. B. Basic statistics using Excel and MegaStat / Boston : McGraw-Hill Irwin, c2007
QA278 J68a 2002 Johnson, Richard A. (Richard Arnold) Applied multivariate statistical analysis / Upper Saddle River , N.J. : Pretnice Hall, c2002
QA297 B949n 2001
Burden, Richard L.
Numerical analysis / Pacific Grove, CA. : Brooks/Cole, 2001
QA297 E57n 1996
Engeln-Mullges, Gisela
Numerical algorithms with Fortran / Berlin : Springer, 1996
QA297 F165n 2003
Faires, J. Douglas
Numerical methods / Boston : PWS, c1993
QA297 K45i 2002
Kharab, Abdelwahab
An introduction to numerical methods : a MATLAB approach
/ Boca Raton, Fla. : Chapman & Hall/CRC, c2002
QA303 A634c 2002 Cop.1-2
Anton, Howard
Calculus / New York : Wiley, c2002
QA303 E26c 2002
Edwards, C. Henry
Calculus / Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education International, c2002
QA371 Z69d 2005
Zill, Dennis G., 1940-
Differential equations with boundary-value problems
/ Belmont, Calif. : Thomson Brooks/Cole, c2005
QA371.5.D37 A141d 1997
Abell, Martha L.
Differential equations with Mathematica
/ San Diego, Calif. : Academic Press, c1997
QA372 B789e 2005
Boyce, William E.
Elementary differential equations / Belmont, Calif. : Brooks, c2005
QA401 G497f 2003
Giordano, Frank
A first course in mathematical modeling
/ Pacific Grove, Calif. : Thomson/Brooks/Cole, c2003
QA401 F527 2009
-
A first course in mathematical modeling
/ Belmont, Calif. : Brooks/Cole, Cengage Learning, c2009
QA614.8 E37d 2008 Elaydi, Saber N., 1943- Discrete chaos : with applications in science and engineering / Boca Raton, Fla. : Chapman & Hall/CRC, c2008
QA901 K96f 2008 Kundu, Pijush K. Fluid mechanics / Amsterdam ; Boston : Academic Press, c2008
Astronomy :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
QB43.2 S451a 2001
Seeds, Michael A.
Astronomy : the solar system and beyond / Australia : Brooks/Cole, c2001
QB43.2 S451f 2001
Seeds, Michael A.
Foundations of astronomy / Australia : Brooks/Cole, c2001
QB43.2 S451f 2005 Seeds, Michael A. Foundations of astronomy / Belmont, Calif. : Thomson Brooks/Cole, c2005
QB51 B575a 2008 Bhattacharya, Asit B. Astronomy and astrophysics / Hingham, Mass. ; New Delhi, India. : Infinity Science
Press, c2008
Physics :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
QC20.7.E4 B112mc 2005
Baumann, Gerd
Mathematica for theoretical physics. Classical mechanics and
nonlinear dynamics
/ New York : Springer, c2005
QC20.7.E4 B112me 2005
Baumann, Gerd
Mathematica for theoretical physics. Electrodynamics, quantum
mechanics, general relativity, and fractals
/ New York : Springer, c2005
QC21.2 H447p 2003
Hecht, Eugene
Physics : algebra/trig / Pacific Grove, CA. : Thomson-Brooks/Cole, c2003
QC21.2 J76c 2001
Jones, Edwin R., 1938-
Contemporary college physics / Boston : McGraw-Hill, c2001
QC23 S492p 2000
Serway, Raymond A.
Physics for scientists and engineers / Philadelphia : Saunders, c2000
QC73 ก474บ 2549
การประชุมเชิงวิชาการ
เครือข่ายพลังงานแห่ง
ประเทศไทย
(ครั้งที่ 2 : 2549 :
นครราชสีมา)
บทคัดย่อและบทสรุปของบทความวิจัยการประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงาน
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 : ณ อาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระหว่างวันที่ 24-29 กรกฎาคม พ.ศ.2549
/ นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย, 2549
QC174.12 B298q 2005
Basdevant, J. L.
(Jean-Louis)
Quantum mechanics : including a CD-ROM by Manuel Joffrens
/ Berlin : Springer, 2005
QC174.12 T365v 2000 cop.1 - cop.2
Thaller, Bernd
Visual quantum mechanics : selected topics with computer-generated
animations of quantum-mechanical phenomena
/
New York : Springer /TELOS, c2000
QC174.17.D37 B821i 2003
Brandt, Siegmund
Interactive quantum mechanics / New York: Springer, c 2003
QC174.17.M35 M592p 2006
Metiu, Horia
Physical chemistry : quantum mechanics / New York : Taylor & Francis, 2006
QC174.8 M592p 2006
Metiu, Horia
Physical chemistry : statistical mechanics / New York : Taylor & Francis Group, 2006
QC880 H758i 2004 Holton, James R. An introduction to dynamic meteorology / Burlington, Mass. : Elsevier Academic Press, c2004
Chemistry :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
QD31 K87c 2003
disc 1 - disc 2
Kotz, John C.
Chemistry & chemical reactivity
/ South Melbourne, Vic., Australia : Thomson-Brooks/Cole, c2003
QD31 K87c 2007
Kotz, John C.
Chemistry & chemical reactivity / Belmont, Calif. : Thomson Brooks/Cole, c2006
QD31.2 A733e 2001
Armold, Melvin T.
Essentials of general, organic & biological chemistry
/ Fort Worth, Tex. : Harcourt College Publishers, c2001
QD31.2 G326 2004 
-
General chemistry disc 1 disc 2 / Australia : Brooks/Cole, c2004
QD31.2 M822c 2005 
Moore, John W.
Chemistry : the molecular science / Belmont, Calif. : Thompson Brooks/Cole, c2005
QD31.2 R969i 2002
Russo, Steve, 1951-
Introductory chemistry / San Francisco : Benjamin Cummings, c2002
QD33 C271f 1995
Caret, Robert L., 1947-
Foundations of inorganic, organic, & biological chemistry
/ Dubuque : Wm. C. Brown, c1995
QD33 C456e 1996 
Chang, Raymond
Essential chemistry disc 1 disc 2 / New York : McGraw-Hill, c1996
QD75 F981 2004 Cop.1-11
-
Fundamentals of analytical chemistry / San Francisco : Benjamin Cummings, c2005
QD75.2 E58a 2001
Enke, Christie G., 1933-
The art and science of chemical analysis / New York : Wiley, c2001
QD75.4.C45 P895 2006
-
Practical guide to chemometrics / Boca Raton, Fla. : CRC/Taylor & Francis, c2006
QD75.4.Q34 W468q 2004
Wenclawiak, Bernd W.
Quality assurance in analytical chemistry : training and teaching
/ Berlin : Springer Verlag, c2004
QD79.C454 M478h 2007
McMaster, Marvin C.
HPLC : a practical user's guide / Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, c2007
QD96.F56 L192p 2006
Lakowicz, Joseph R.
Principles of fluorescence spectroscopy / New York : Springer, c2006
QD96.N8 B593n 2000
Bigler, Peter
NMR spectroscopy : processing strategies / Weinheim : Wiley-VCH, c2000
QD101.2 H313q 1999
Harris, Daniel C.
Quantitative chemical analysis / New York : Freeman, c1999
QD148 พ174 2551 Cop.1-2
-
พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ / กรุงเทพฯ : แปลนปริทัศน์, 2551
QD251.2 B881o 2002
Brown, William H.
Organic chemistry / Fort Worth, Tex. : Saunders College Pub., c2002
QD251.2 F793o 1997
cop.1 - cop.9
Fox, Marye Anne, 1947-
Organic chemistry / Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett, c1997
QD251.2 F793o 2004    
Fox, Marye Anne
Organic chemistry / Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers, 2004
QD251.2 M168o 2000
McMurry, John
Organic chemistry / Pacific Grove, Calif. : Brooks/Cole, c2000
QD251.2 S689o 2000
Solomons, T.W. Graham
Organic chemistry / New York : Wiley, c2000
QD251.2 S689o 2003
Solomons, T.W. Graham
Organic chemistry / Hoboken, N.J. : Wiley, 2003 
QD412.S7 D255o 2004 
Davies, Alwyn George
Organotin chemistry / Weinheim : Wiley-VCH, c2004 
QD453 B151e 2008
Bahl, Arun
Essentials of physical chemistry / New Delhi : S. Chand, 2008
QD453.2 A874p 1998
cop.1 - cop.2 
Atkins, Peter W.
Physical chemistry / Oxford : Oxford University Press, c1998
QD453.2 K96p 2009 Kuhn, Hans, 1919- Principles of physical chemistry / Hoboken, N.J. : John Wiley, c2009
QD461 K47m 1999
Kier, Lemont B. 
Molecular structure description : the electrotopological state
/ San Diego, Calif. : Academic Press, c1999
QD504 M592p 2006
Metiu, Horia
Physical chemistry : thermodynamics / New York : Taylor & Francis, c2006
Geology :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
QE26.2 T179e 2000
Tarbuck, Edward J.
Earth science / Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c2000
Natural history-Biology :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
QH91 L665m 2001 Levinton, Jeffrey S. Marine biology : function, biodiversity, ecology / New York : Oxford University press, 2001
QH205.2 M626 2008
-
Microscopic image analysis for life science applications / Boston, Mass. : Artech House, c2008
QH307.2 S796b 2003
Starr, Cecie

Biology : concepts and applications / Belmont, Calif. : Brooks/Cole-Thomson Learning, c2003

QH308.2 B615 2003
-
Biology : concepts & connections / San Francisco : Benjamin Cummings, c2003
QH308.2 B615 2006
-
Biology : concepts & connections / San Francisco, Calif. : Pearson/Benjamin Cummings, c2006
QH308.2 C189b 1997
Campbell, Neil A., 1946-
Biology : concepts & connections / Menlo Park, Calif. : Benjamin/Cummings, c1997
QH308.2 C189b 2000
Campbell, Neil A., 1946-
Biology : concepts & connections / San Francisco : Benjamin/Cummings, c2000
QH308.2 C189b 2002 cop.1 - cop.3
Campbell, Neil A., 1946-
Biology / San Francisco : Benjamin Cummings, c2002
QH308.2 C189b 2005
Campbell, Neil A., 1946-
Biology / San Francisco : Benjamin Cummings, c2005
QH308.2 C189e 2007
Campbell, Neil A., 1946-
Essential biology with physiology / San Francisco, Calif. : Pearson/Benjamin Cummings, c2007
QH308.2 C189es 2007
Campbell, Neil A., 1946-
Essential biology / San Francisco, Calif. : Pearson/Benjamin Cummings, 2007
QH308.2 E57c 2000
Enger, Eldon D.
Concepts in biology / Boston : McGraw-Hill, c2000
QH308.2 K93b 2005
Krogh, David
Biology : a guide to the natural world
/ Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education, 2005.
QH308.2 M181b 2001
disc 1- disc 2
Mader, Sylvia S.
Biology / Boston : McGraw-Hill, c2001
QH308.2 S689b 2005
Solomon, Eldra Pearl
Biology / Pacific Grove, Calif. : Brooks/Cole, 2005
QH308.2 S796b 1998
Starr, Cecie
Biology : the unity and diversity of life / Belmont, Calif. : Wadsworth, c1998
QH308.2 S796b 2001
Starr, Cecie
Biology : the unity and diversity of life / Australia : Brooks/Cole, c2001
QH308.2 S796b 2006
Starr, Cecie
Basic concepts in biology / Belmont, Calif. : Thomson Brooks/Cole, 2006
QH323.5 V898c 2000
Voit, Eberhard O.
Computational analysis of biochemical systems : a practical guide for biochemists and molecular biologists
/ Cambridge, [England] : Cambridge University Press, c2000
QH430 I61 2000
-
An introduction to genetic analysis / New York : W.H. Freeman, c2000
QH430 G328 2000
-
Genetics : from genes to genomes / Boston : McGraw-Hill, c2000
QH430 S674p 2003
Snustad, D. Peter
Principles of genetics / New York, N.Y. : John Wiley, c2003
QH442 M689 1999
-
Modern genetic analysis / New York : Freeman, c1999
QH447 B465e 2005
Benfey, Philip N.
Essentials of genomics /upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, c2005
QH447 C187d 2003
cop.1 - cop.2 
Campbell, A. Malcolm
Discovering genomics, proteomics, and bioinformatics
/ San Francisco : Benjamin Cummings, c2003
QH506 C748 2004
-
Conformational proteomics of macromolecular architecture : approaching
the structure of large molecular assemblies and their mechanisms of action
/ Singapore : World Scientific Pub., c2004
QH506 M718 2004 
James D. Watson
Molecular biology of the gene / San Francisco : Pearson/Benjamin Cummings, c2004 
QH507 ช579 2544
-
ชีวสารสนเทศศาสตร์ = Bioinformatics
/ กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2544
QH541 H628e 2002
Hickman, Graham C.
The ecology action guide / San Francisco : Benjamin Cummings, c2002 
QH581.2 C776c 1997
cop.1 - cop.18
Cooper, Geoffrey M.
The cell : a molecular approach 1st ed.
/ Washington D.C. : ASM Press, c1997
QH581.2 C776c 2000
cop.1 - cop.44
Cooper, Geoffrey M.
The cell : a molecular approach 2 nd ed.
/ Washington D.C. : ASM Press, c2000
QH581.2 C776c 2004
cop.1 - cop.36
Cooper, Geoffrey M.
The cell : a molecular approach 3rd ed.
/ Washington D.C. : ASM Press, c2004
QH581.2 E78 2010 Cop.1-4
-
Essential cell biology / New York : Garland Science, c2010
QH581.2 K18c 2002
cop.1 - cop. 2
Karp, Gerald
Cell and molecular biology : concepts and experiments
/ New York : Wiley, c2002
QH581.2 M718 2002
-
Molecular biology of the cell / New York : Garland Science, c2002
QH581.2 M718 2008 Cop.1-3
-
Molecular biology of the cell / New York : Garland Science/Taylor & Francis Group, c2008
QH581.2 W749m 2008

Wilson, John H., 1944-

Molecular biology of the cell : the problems book / New York : Garland Science, c2008

Botany :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
QK95 S617p 2010 Singh, Gurcharan Plant systematics : an integrated approach / Enfield, N.H. : Science Publishers, c2010
QK495.A14 ข292 2548
-
ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ : เล่ม 3, หญ้าทะเล / กรุงเทพฯ : ชาโดว์กราฟฟิก, 2548
QK725 ส265ก 2552 สมพร ประเสริฐส่งสกุล การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับการปรับปรุงพันธุ์พืช / กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ, 2552
QK867 H236 2007
-
Handbook of plant nutrition / Boca Raton, Fla. : CRC/Taylor & Francis, c2007
Zoology :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
QL955 G466d 2000
cop.1 - cop.2
Gilbert, Scott F., 1949-
Developmental biology / Sunderland, M.A. : Sinauer Associates, c2000
QL955 G466d 2003
cop.1 - cop.3
Gilbert, Scott F., 1949-
Developmental biology / Sunderland, M.A. : Sinauer Associates, c2003
QL955 G466d 2006 cop.1 - cop.2
Gilbert, Scott F., 1949-
Developmental biology / Sunderland, M.A. : Sinauer Associates, c2006
Human anatomy :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
QS4 M334a 2008 Marieb, Elaine Nicpon, 1936- Anatomy & physiology / San Francisco : Pearson/Benjamin Cummings, c2008
QS4 M334h 2011 Marieb, Elaine Nicpon, 1936- Human anatomy / San Francisco, Calif. : Pearson Benhamin Cummings, c2011
QS4 M386f 2009
Martini, Frederic
Fundamentals of anatomy & physiology / San Francisco : Pearson Benjamin Cummings, c2009
QS4 M822c 2006 Disc.1-2
Moore, Keith L.
Clinically oriented anatomy / Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2006
QS4 M334h 2011 Marieb, Elaine Nicpon, 1936- Human anatomy / San Francisco, Calif. : Pearson Benhamin Cummings, c2011
QS4 S671c 2007
Snell, Richard S.
Clinical anatomy by systems / Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2007
QS4 T427a 1999
Thibodeau, Gary A., 1938-
Anatomy & physiology / St. Louis, Mo : Mosby, c1999
QS4 T712p 2003
Gerard J. Tortora Sandra Reynolds Grabowski.
Principles of anatomy and physiology / New York : Wiley, c2003.
QS17 A159m 2008 cop.1 - cop.2 Abrahams, Peter H. McMinn's clinical atlas of human anatomy / [St. Louis, Mo.] : Mosby / Elsevier, c2008
QS504 H673 2007
-
Histology for pathologists
/ Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2007
QS504 J95b 2003
Junqueira, Luiz Carlos, 1920-
Basic histology : text & atlas
/ New York : Lange Medical Books McGraw-Hill, c2003
QS517 E71d 2005
Eroschenko, Victor P.
Di Fiore's atlas of histology with functional correlations
/ Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2005
QS517 G244c 2006 Gartner, Leslie P., 1943- Color atlas of histology / Philadelphia, PA. : Lippincott Williams & Wilkins, c2006
QS517 M578j 2010 Mescher, Anthony L. Junqueira's basic histology : text and atlas / New York : McGraw-Hill Medical, 2010
QS17 P243h 2007  Parker, Steve The human body book / London. : DK Pub., c2007
QS525 B297 2005
-
Basic cell culture protocols / Totowa, N.J. : Humana Press, c2005
QS531 D536 2008
-
Diagnostic histochemistry / Cambridge ; New York : Cambridge University Press, c2008
QS604 S126L 2006
Sadler, T. W. (Thomas W.)
Langman's medical embryology / Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2006
Physiology :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
QT4 J68h 2008 Johnson, Michael D., 1948- Human biology : concepts and current issues / San Francisco : Pearson Benjamin Cummings, c2008
QT18 S425b 2009
Scott, Ann Senisi, 1935-
Body structures & functions / Clifton Park, N.Y. : Delmar/Cengage Learning, c2009
QT104 C678m 2009
Cohen, Barbara J
Memmler's the human body in health and disease
/ Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer Health/Lippincott William & Wilkins, c2009
QT104 S587h 2010 Silverthorn, Dee Unglaub, 1948- Human physiology : an integrated approach / San Francisco : Pearson/Benjamin Cummings, c2010
QT255 P888e 2001
cop.1 - cop.2
Powers, Scott K.
(Scott Kline), 1950-
Exercise physiology : theory and application to fitness and performance
/ Boston : McGraw Hill, c2001
QT260 M115e 2007
McArdle, William D.
Exercise physiology : energy, nutrition, and human performance
/ Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2007
Biochemistry :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
QU4 B361m 1999
Baynes, John
Medical biochemistry / London : Mosby, c1999
Ref. QU4 F218g  2004
FAOBMB Symposium
Genomics and health in the 21st  century: and abstract…
/ Bangkok : [FAOBMB], 2004 
QU4 M429b 2000
cop.1 - cop.2
Mathews, Christopher K., 1937-
Biochemistry / San Francisco : Addison-Wesley, c2000
QU4 N425L 2000
cop.1 - cop.15
Nelson, David L. (David Lee), 1942-
Lehninger principles of biochemistry / New York : Worth, c2000
QU4 V876b 2004
cop.1 - cop.2
Voet, Donald
Biochemistry / Hoboken, N.J. : Wiley, c2004
QU4 V876f 1999
Voet, Donald
Fundamentals of biochemistry / New York : Wiley, c1999
QU18.2 B615 1999
cop.1 - cop.2
-
Biochemistry / Baltimore : Lippincott Williams & Wilkins, c1999
QU55 A615p 2007 Annual Symposium of Protein Society of Thailand (2nd : 2007 : Bangkok) Program and abstracts : Odysseys in protein research : second annual symposium of Protein Society of Thailand, in honor of professor M.R. Jisnuson Svasti's 60th birthday, Chulabhorn Research Institute Conference Center, Bangkok, Thailand, September 20-21, 2007 / Program and abstracts : Odysseys in protein research : second annual symposium of Protein Society of Thailand, in honor of professor M.R. Jisnuson Svasti's 60th birthday, Chulabhorn Research Institute Conference Center, Bangkok, Thailand, September 20-21, 2007
QU58.5 D759d 2003
disc 1 - disc 2
Draghici, Sorin
Data analysis tools for DNA microarrays
/ Boca Raton, Fla. : Chapman & Hall/CRC, c2003
QU58.5 T355 2009 - Textbook of structural biology / Singapore : World Scientific, c2009
QU135 B623e 2002
Bisswanger, Hans
Enzyme kinetics : principles and methods
/ Weinheim [Germany] : Wiley-VCH, c2002
QU145 W266p 2002
Wardlaw, Gordon M.
Perspectives in nutrition / Boston : McGraw-Hill, c2002
Pharmacology :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
QV4 G653 2011
-
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / New York : McGraw-Hill Medical, c2011

QV4 K26p 2009

-
Pharmacology : a nursing process approach / St. Louis, Mo. : Saunders, c2009.
QV4 M712f 2009 Moini, Jahangir, 1942- Fundamental pharmacology for the pharmacy technicians / Clifton Park, NY. : Delmar Cengage Learning, c2009
QV13 E56 2004 (Ref.)
-
Encyclopedic reference of molecular pharmacology / Berlin : Springer, 2004
QV18 H279p 2008
Hargrove-Huttel, Ray A
Pharmacology success : a course review applying critical thinking to test taking / Philadelphia : F.A. Davis, c2008
QV772 M555 2006 (Ref.)
-
The Merck index : an encyclopedia of chemicals, drugs, and biologicals
/ Whitehouse Station, NJ. : Merck Research Laboratories, Merck, c2006
QV766 ส316 2547
-
สมุนไพรที่มีการใช้ในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ : ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
/ กรุงเทพฯ : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
Microbiology :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
QW4 B197m 2002
Baltzing, Barry L.
Microbiology : an introduction / Australia : Brooks/Cole, c2002
QW4 P931m 2002
Prescott, Lansing M.
Microbiology / Boston : McGraw-Hill, c2002
QW4 T712m 1998
Tortora, Gerard J.
Microbiology : an introduction / Menlo Park, Calif. : Benjamin/Cummings, c1998
QW4 T712m 2001
แผ่นที่ 1 - แผ่นที่ 2
Tortora, Gerard J.
Microbiology : an introduction / San Francisco : Benjamin Cummings, c2001
QW25 E57L 2008 Engelkirk, Paul G. Laboratory diagnosis of infectious diseases : essentials of diagnostic microbiology / Baltimore, MD. : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, c2008
QW180 C641 2009
-
Clinical immunology / [Edinburgh?] : Churchill Livingstone/Elsevier, c2009
QW504 C641 2001
-
Clinical immunology : principles and practice / London : Mosby, 2001
QW504 F981 1999
-
Fundamental immunology / Philadelphia : Lippincott-Raven, c1999
QW504 F981 2003
-
Fundamental immunology / Philadelphia : Lippincott-Raven, c2003
QW504 M978j 2008 Cop.1-5 Murphy, Kenneth (Kenneth M.) Janeway's immunobiology / New York : Garland Science, c2008
QW504 R741i 2001
Roitt, Ivan M. 
Immunology / Edinburgh : Mosby, c2001
Pathology :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
QZ4 B825p 2007
Braun, Carie Ann
Pathophysiology : functional alterations in human health /
Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2007
QZ4 P851p 2009
Porth, Carol
Pathophysiology : concepts of altered health states / Philadelphia, PA. : Wolters Kluwer Health/Lippincott Wiliam & Wilkins, c2009
QZ4 R632 2005
-
Robbins and Cotran pathologic basis of disease
/ Philadelphia : Elsevier Saunders, c2005
QZ200 W423b 2007
Weinberg, Robert A.
The biology of cancer / New York : Garland Science, c2007
Agriculture (General) :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
S411 H564D 2000 (Ref.)
Herren, Ray V. 
Delmar's agriscience dictionary with searchable CD-ROM
/ Albany : Delmar, c2000
S539.7 ก525ร 2549 (Ref)
การสัมมนาวิชาการเกษตร
รวมบทคัดย่อการสัมมนา วิชาการเกษตร ประจำปี 2549
/  ขอนแก่น : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549
S539.7 ก525ร 2550
การสัมมนาวิชาการเกษตร (2550 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
รวมบทคัดย่อสัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2550 = Abstracts annual agricultural seminar for year 2007, 22 มกราคม 2550 ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ขอนแก่น : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2550]
 
Plant science :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
SB608.H42 P186h 2006
Pamplona-Roger, George D.
Healthy plants
/ Colmenar, Madrid. : Editorial Safeliz, S. L., c2006
Forestry :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
SD399.7 F716 2000
-
Forest conservation genetics : principles and practice
/ Collingwood, Vic : CSIRO, c2000
Animal culture :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
SF781 ก439 2545
-
การเก็บตัวอย่างในการส่งตรวจชันสูตรโรคสัตว์ / กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2545
Technology (General) :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
T39 Thai 433 2549
-
วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2549 / กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549
T39 ว 433 2549
-
วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2551 / กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551
T385 ช225ฝ 2551 ชลมารค พันธ์สมบัติ ฝึกออกแบบและสร้างงานกราฟิกด้วย Illustrator CS3 workshop ใช้ได้กับ CS1 และ CS2 / กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2551
T385 ช225อ 2550 ชลมารค พันธุ์สมบัติ ออกแบบเวคเตอร์กราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe Illustrator CS2 ฉบับเรียนลัดเป็นเร็ว / กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2550
T385 ช358A 2546
ชัชวาล ศุภเกษม
AutoCAD 2002 : สำหรับการเขียนแบบแปลน ภาคสมบูรณ์ / กรุงเทพฯ : ส.ส.ท., 2546
T385 ด453a 2549
ดาวิส, แจ็ค
Adobe Photoshop CS2 ภาพสวยทันใจ ในคลิกเดียว / กรุงเทพฯ : ฟิวเจอร์วิว โฮลดิ้ง, 2549
T385 ธ631ค 2550 ธีรพงษ์ มงคลวุฒิกุล คู่มือโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ฉบับสมบูรณ์ / กรุงเทพฯ : ไอดีซีฯ, 2550
T385 อ129a 2548
อดิศักดิ์ คงสัตย์
Adobe InDesign CS2 / กรุงเทพฯ : บาย เนเจอร์ พับลิชชิ่ง, 2548
T385 อ136 2545
-
Adobe Illustrator 10 : classroom in a book / กรุงเทพฯ : ฟิวเจอร์วิว , 2545
T385 อ144 2547
-
Adobe Acrobat 6.0 Standard / กรุงเทพฯ : ฟิวเจอร์วิว, 2547
T385 D262P 2003 
Davis, Jack
The Photoshop 7 wow! book / Berkeley, CA. : Peachpit Press, c2003
T385 H311p 2003 
Harrington, Richard Michael, 1972-
Photoshop for nonlinear editors / San Francisco, Calif. : CMP Books, c2003 
Engineering. Civil engineering. Electronics. Nuclear engineering :
Call No.
Author
CD Title / Imprint

TA347.D45 H496s 2006

Henderson, Douglas, 1934-

Stochastic differential equations in science and engineering / Hackensack, N.J. : World Scientific, c2006 

TA403 H811f 2001
Horath, Larry
Fundamentals of materials science for technologists : properties, testing, and laboratory exercises / Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2001
TA1632 R382i 2004 
Relf, Christopher G.
Image acquisition and processing with LabVIEW / Boca Raton, Fla. : CRC Press, c2004
TA1634 U48c 2005
Umbaugh, Scott E.
Computer imaging : digital image analysis and processing / Boca Raton, Fla. : Taylor & Francis, 2005
 Environmental technology. Sanitary engineering :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
TD193 D924e 2004
Dunnivant, Frank M.
Environmental laboratory exercises for instrumental analysis and environmental chemistry / Hoboken, J.J.: Wiley-Interscience, c2004

Mechanical engineering and machinery :

Call No.
Author
CD Title / Imprint
TJ265 C395t 2008
Cengel, Yunus A.
Thermodynamics : an engineering approach / Boston, Mass. : McGraw-Hill Higher Education, c2008
 Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
TK5101 I61t 2008
The International Conference on ITS
Telecommunications (2008 : 8th : Phuket, Thailand)
The International Conference on ITS Telecommunications (2008 : 8th : Phuket, Thailand) / Danvers, Mass. : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, c2008
TK5102 ส678 2552 - สารานุกรมโทรคมนาคมไทย : ฉบับพุทธศักราช 2552 = Thai Telecommunications encyclopedia : 2009 edition / กรุงเทพฯ : สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ?(อีซีทีไอ)?, 2552
TK5105.875.I57 อ645บ 2543
อาร์ทลีย์ แฟรงค์
บันทึกลับจากภาคสนาม : เคล็ดลับการจัดการเครือข่าย / กรุงเทพฯ : สยามย่าน. COM, 2543
TK5105.888 E92w 2003
Evans, Joyce J
Web design complete course / Hoboken, N.J. : Wiley, c2003
TK5105.8885 ช513ส 2546
ชาตพล นภาวารี
สร้างแบบทดสอบบนเว็บไซต์สไตล์ Hot Potatoes / กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546
TK5105.8885 ว915 2543?
-
Web master : เรียนรู้ เทคนิค วิธีการจัดการ และบริหารเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จ
/ กรุงเทพฯ : DID International, [2543?]
TK5105.8885.A26 ศ683ค 2549
ศุภชัย สมพานิช
คู่มือ ASP. NET 2.0 ฉบับสมบูรณ์ / นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2549
241 TK5105.8885 ว915 2543?
สุภชัย ชนะไชยะสกุล
Web master : เรียนรู้ เทคนิค วิธีการจัดการ และบริหารเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จ
/ กรุงเทพฯ : DID International, [2543?]
TK6680.5 R183d 2004
Ramseier, Adrian
DVD Studio Pro 2 / Berkeley, Calif. : Peachpit Press, c2004
TK6685 ส393ส 2548
สวรรณ์ ขุนพิลึก
สนุกกับการตัดต่อวีดีโอ Ulead Videostudio 9
/ กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์ อินเฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี, 2548
TK7881.4 อ136 2549
-
Abdobe Audition 2.0 classroom in a book / กรุงเทพฯ : ฟิวเจอร์วิว, 2549
TK7882.C56 ก281ค 2545
กฤษณะ สถิตย์
ครบเครื่องเรื่อง Write CD ด้วย Nero Burning Rom ฉบับสมบูรณ์ / นนทบุรี : อินโฟเพรส, 2545
TK7887 อ873 2550
-
Extreme tips สุดยอดทิป คู่มือคอมพ์ประจำบ้าน / กรุงเทพฯ : ดิแอสไพเธอร์สกรุ๊ป, 2550
TK7895.C39 N134b 1994
Nadeau, Michael
The byte guide to CD-ROM / Berkeley, Calif. : Osborne McGraw-Hill, c1994
 Chemical technology :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
TP151 H658b 2004
Himmelblau, David Mautner, 1923-
Basic principles and calculations in chemical engineering / Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2004
TP248.14 A615p 2006
Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology (18th : 2006 : Bangkok)
Program and abstracts : the 18th annual meeting of the Thai society for biotechnology : biotechnology: benefits & bioethics, 2-3 November 2006, the Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand / [Bangkok : Thai Society for Biotechnology, 2006]
Photography :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
TR858 M613c v.2 2003
Meyer, Trish, 1961-
Creating motion graphics with After Effects / San Francisco, Calif. : CMP Books, c2003
TR897.7 พ855D 2546
พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
3D Studio Max5 new action / กรุงเทพฯ: เอส.พี.ซี.บุ๊คส์, 2546
TR897.7 พ855M 2545
พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
Maya 4.5 / กรุงเทพฯ: เอส.พี.ซี.บุ๊คส์, 2545
TR897.7อ199ส 2544
อนุรักษ์ วิไลวัลย์
สร้างภาพ 3 มิติ และ Animation ด้วย LightWave [6.5] / นนทบุรี : อินโฟเพรส, 2544
TR897.7 A784 2000 แผ่นที่ 1 แผ่นที่ 2
-
The art of Maya : an introduction to 3D computer graphics / Toronto, Ont. : Alias/Wavefront, c2000
TR899 จ628v 2548
จุฑามาศ จิวะสังข์
Video workshop / กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2548
TR899 อ136 2546
-
Adobe Premiere 6.5 / กรุงเทพฯ : ฟิวเจอร์วิว, 2546
TR899 O62 2006
-
Optimizing your final cut pro system / Berkeley, Calif. : Peachpit Press, c2006
 Medical professions :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
W1 AD613 v.62 2006
-
Global mapping of infectious diseases : methods, examples
and emerging applications

/ San Diego, Calif. : Elsevier Academic Press, 2006
W2.JT3 ก169ส 2547(Ref.)
กรมการแพทย์ทหารบก.
รายงานประจำปี 2547 / กรุงเพทฯ : สถาบัน, 2547 
W2.JT3 ก169ร 2548 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานประจำปี 2548 / กรุงเทพฯ : กรม, 2548
W2.JT3 ก169ร 2549-50 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานประจำปี 2549-2550 / กรุงเทพฯ : กรม, 2548
W3 ก482บ 2547 
-
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย
/ ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547
W3 I61e 2003
-
The 11th international symposium of the World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians and OIE seminar on biotechnology 
W13 S812 1997
-
Stedman's concise medical & allied health dictionary :
illustrated third edition
/ Baltimore : Williams & Wilkins, c1997
W13 S812m 2006 Stedman, Thomas Lathrop, 1853-1938 Stedman's medical dictionary / Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2006 W15 C427L 2011 Chabner, Davi-Ellen The language of medicine / Saint Louis, Mo. : Saunders/Elsevier, c2011
W15 L581b 2005
Leonard, Peggy C.
Building a medical vocabulary : with Spanish translations
/ St. Louis, Mo. : Elsevier Saunders, c2005
W700 ค695 2553
-
คู่มือการใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สำหรับพนักงานอัยการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ / กรุงเทพฯ : บริษัท เอส แอล พลับบลิเคชั่น จำกัด, 2553
W700 S128c 2004
Saferstein, Richard, 1941-
Criminalistics : an introduction to forensic science
/ Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2004
 Public health :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
WA100 H148f 1999
Hahn, Dale B.
Focus on health / Boston : WCB/McGraw-Hill, c1999
WA100 H148f 2003
Hahn, Dale B.
Focus on health / Boston : McGraw-Hill, c2003
WA295 B615 2005
-
Biological weapons defense : infectious diseases and counterbioterrorism / Totowa, N.J. : Humana Press, c2005
WA487.5.H4 B471p 2010 Chabner, Davi-Ellen Preparing for OSHA’s voluntary protection programs :
a guide to success
/ Hoboken, N.J. : Wiley, c2010
WA900.JT3
Thai 24 2545
กองระบาดวิทยา
สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค 2545 = Annual epidemiological surveillance report 2002 / กรุงเทพฯ : กอง,  2545
 Practice of medicine :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
WB115 H322 v.1-2 2008
-
Harrison's principles of internal medicine / New York : McGraw-Hill Medical, c2008
WB205 B583b 2007
Bickley, Lynn S.
Bates' guide to physical examination and history taking / Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2007
WB205 B583b 2009
Bickley, Lynn S.
Bates' guide to physical examination and history taking / Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, c2009
WB205 B583bp 2007
Bickley, Lynn S.
Bates' pocket guide to physical examination and history taking / Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2007
WB293 B914o 2009
Bruyere, Harold Joseph, 1947-
100 case studies in pathophysiology / Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2009
 Musculoskeletal system :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
WE17 M985m 2010 Muscolino, Joseph E The muscular system manual : the skeletal muscles of the human body / St. Louis, Mo. : Mosby/Elsevier, c2010
WE103 B879e 2006 Disc 1 – 2
Brown, Stanley P.
Exercise physiology : basis of human movement in health and disease
/ Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2006 
WE103 H179b 1999
แผ่นที่ 1แผ่นที่ 2
Hall, Susan J. (Susan Jean), 1953-
Basic biomechanics / Boston : WCB/McGraw-Hill, c1999
WE103 R329j 2010
Reese, Nancy Berryman
Joint range of motion and muscle length testing / Philadelphia, Pa. : Saunders, c2010
 Respiratory System :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
WF658 น927 2548
-
แนวทางการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งปอดปี 2547-2548 / [กรุงเทพฯ] : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2548
Cardiovascular System :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
WG100 H966 2008
-
Hurst's the heart / New York : McGraw-Hill Medical, c2008
 Nervous system :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
WL17 H153n 2004
Haines, Duane E.
Neuroanatomy : an atlas of structures, sections, and systems / Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2004
WL17 H918 2009 - The human brain book / London ; New York, N.Y. : DK Pub., c2009
WL17 N798h 2007 Cop.1-10 Nolte, John The human brain in photographs and diagrams / Philadelphia, Pa. : Mosby, c2007
WL101 S671c 2006
Snell, Richard S.
Clinical neuroanatomy / Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2006
WL104 B311 2006
-
Basic neurochemistry : molecular, cellular, and medical aspects / Amsterdam : Elsevier Academic, c2006
WL104 N494 2004
-
Neuroscience / Sunderland, Mass. : Sinauer Associates, c2004
WL300 B368n 2007
Bear, Mark F.
Neuroscience : exploring the brain / Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2007
Psychiatry:
Call No.
Author
CD Title / Imprint
WM55 ค695 2546 Disc 1-2
-
คู่มือการปรึกษาในสถานการณ์ยาเสพติด / กรุงเทพฯ : กรม, 2546
Surgery :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
WO600 C517 2011
-
Chemical peels / Edinburgh : Saunders, 2011
Gynecology :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
WP870 น927 2547?
-
แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลโรคมะเร็งเต้านม ปี 2546-2547
/ กรุงเทพฯ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, [2547?]
Dermatology :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
WR17 A881 2007
-
Atlas and Synopsis of lever's histopathology of the skin
/ Philadelphia, PA. : Lippincott Williams & Wilkins, c2007 
Pediatrics :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
WS340 P923 2004
-
Prechtl's method on the qualitative assessment of general movements in preterm, term and young infants / London : Mac Keith Press, 2004
WS342 T784 2004
-
The treatment of gait problems in cerebral palsy
/ London : Mac Keith Press, 2004
Hospital and other health facilities :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
WX28.JT3 ห159 2551
-
120 ปี ศิริราช = 120 years of achievements / กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2551
Nursing :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
WY100.4 H434 2002 cop.1 - cop.2
-
Health assessment & physical examination / Australia : Delmar, c2002
 Books (General). Writing. Paleography. Book industries and trade. Libraries. Bibliography :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
Z52.5.M52 ด211ค 2551 ดวงพร เกี๋ยงคำ คู่มือ Word 2007 ฉบับสมบูรณ์ / กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2551
Z253.4.L38 K83g 2004   Kopka, Helmut  Guide to LATEX / Boston : Addison-Wesley, c2004
Z253.4.L38 M685L 2004  Mittelbach, Frank  The LaTeX companion / Boston : Addison-Wesley, c2004
Z253.532.P33 อ136 2545
-
Adobe PageMaker 7.0 : classroom in a book / กรุงเทพฯ : ฟิวเจอร์วิว, 2545
Z695.9 E56s 1998
Endres-Niggemeyer, Brigitte
Summarizing information : including CD-ROM "SimSum", simulation of summarizing, for Macintosh and Windows / Berlin : Springer-Verlag, c1998
Z5816.N3 ก475ก ล.1-2 2550 การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย (ครั้งที่ 3 : 2550 : มหาวิทยาลัย
นเรศวร)
การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 3 : ความสำเร็จของการนำผลงาน วิจัยไป
ใช้ประโยชน์-- 28-29 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
/ พิษณุโลก : สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550
Z7405.R4 Thai 691 2552  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำเนียบผลการวิจัย 2552 / กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536-<2553>
Research Report :
Call No.
Author
CD Title / Imprint
Res.Report ค695 2548  - คู่มือข้อมูลมาตรฐานด้านภูมิอากาศและแสงอาทิตย์สำหรับใช้งานด้านพลังงานทดแทน = Handbook of Solar Radiation and Climatic Data for Renewable Energy Applications / กรุงเทพฯ : กรม, 2548
Res.Report น176ก 2550 นพพล เล็กสวัสดิ์
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดสารแอนทราควิโนนจากส่วนต่าง ๆ ของต้นยอ (Morindasp.)ระหว่างวิธีสกัดดั้งเดิมด้วยคลอโรฟอร์ม-เมทานอล-อีเทอร์และวิธีสกัด
แบบอื่น ๆ : รายงานฉบับสมบูรณ์ /
[เชียงใหม่] : [ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2550
Res.Report น176ร 2551 นพพล เล็กสวัสดิ์
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตเอทานอลจากลำไยอบแห้ง : The production of ethanol from dried longan / เชียงใหม่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
Res.Report ส833ร 2544 สุเพชร จิรขจรกุล
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการใช้รีโมทเซนซิ่งร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ตรวจหาพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน = The study on integration of
remote sensing and geographic information systems for monitoring soil
erosion risk mapping
/ ปทุมธานี : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2544
CD ที่มากับวารสาร (Journal on CD-ROM)
No.
4ชื่อวารสาร (Journal Title)
ปีที่ (Vol)
ฉบับที่ (No.)
เดือน / ปี
1
Live Interactive English
14 VCD
-
-
2
Live Interactive English
14 MP3+CD-ROM
-
-

3

Live Interactive English
16
-
-

4

Live Interactive English
17
-
-

5

PC Today
2
16
-

6

PC Today
2
17
-
7
PC Today
2
20
-
8
PC Today
2
21
-
9
PC Today
3
26
-
10
PC Today
3
27
-
11
PC Today
3
29
-
12
PC Today
3
30
-
13
PC Today
3
31
-
14
PC Today
3
32
-
15
PC Today
3
33
-
16
PC Today
3
35
-
17
PC Today
3
36
-
18
PC Today
4
37
-
19
PC Today
4
38
-
20
PC Today
4
39
-
21
PC Today
4
40
-
22
PC Today
4
41
-
23
PC Today
4
42
-
24
PC Today
4
43
-
25
PC Today
4
44
-
26
PC Today
4
45
-
27
PC Today
4
46
-
28
PC Today
4
47
-
29
PC Today
4
48
-
30
PC Today
5
49
-
31
PC Today
5
50
-
32
PC Today
5
51
-
33
PC Today
5
52
-
34
PC Today
5
53
-
35
PC Today
5
54
-
36
PC Today
5
55
-
37
PC Today
5
56
-
38
PC Today
5
57
-
39
PC Today
5
58
-
40
PC Today
5
59
-
41
PC Today
5
60
-
42
PC Today
5
61
-
43
PC Today
5
62
-
44
PC Today
5
63
-
45
PC Today
6
64
-
46
PC Today
6
65
-
47
PC Today
6
66
-
48
PC Today
6
67
-
49
PC Today
6
68
-
50
PC Today
6
69
-
51
PC Today
6
70
-
52
PC Today
6
72
-
53
PC Today
6
74
-
54
PC Today
6
75
-
55
PC Today
6
76
-
56
PC Today
6
78
-
57
PC Today
6
79
-
58
PC Today
6
80
-
59
PC Today
7
81
-
60
PC Today
7
82
-
61
PC World
-
-
Jun 2006
62
PC World
-
-
Jul 2006
63
PC World
-
-
Aug 2006
64
PC World
-
-
Sep 2006
65
PC World
-
-
Oct 2006
66
PC World
-
-
Nov 2006
67
PC World
-
-
Dec 2006
68
PC World
-
-
Jan 2007
69
PC World
-
-
Feb 2007
[ คณะวิทยาศาสตร์ ][ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ] Books on CD-ROM

http://stang.sc.mahidol.ac.th - ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 25 มีนาคม 2554
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546-2551 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล