สรุปจำนวนได้รับบริจาคสิ่งพิมพ์ของ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข  ประจำปีงบประมาณ 60 (ประจำเดือน ต.ค. 59 - ก.ย. 60)  (จำนวนชื่อเรื่อง/จำนวนเล่ม)
เดือน *สิ่งพิมพ์ภาษาไทย รวม
หนังสือทั่วไป บทคัดย่อ รายงานการวิจัย รายงานประจำปี รายงานการประชุม วิทยานิพนธ์ หนังสือที่ระลึก เอกสารเผยแพร่ สื่อวัสดุ
ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง รายการ
ต.ค.59 4 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 3 1 1 2 4 10 15
พ.ย.59 4 5 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 8
ธ.ค.59 25 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 31 31
ม.ค.60 16 17 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 21
ก.พ.60 20 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 20 31
มี.ค.60 57 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 58
เม.ย.60 13 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 20
พ.ค.60                                        
มิ.ย.60                                        
ก.ค.60                                        
ส.ค.60                                        
ก.ย.60                                        
รวม 69 82 0 0 1 1 5 9 0 0 1 1 8 9 1 1 2 4 86 106
เดือน *สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ รวม
หนังสือทั่วไป บทคัดย่อ รายงานการวิจัย รายงานประจำปี รายงานการประชุม วิทยานิพนธ์ หนังสือที่ระลึก เอกสารเผยแพร่ สื่อวัสดุ
ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง รายการ
ต.ค.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พ.ย.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธ.ค.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
ม.ค.60 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
ก.พ.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มี.ค.60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
เม.ย.60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
พ.ค.60                                        
มิ.ย.60                                        
ก.ค.60                                        
ส.ค.60                                        
ก.ย.60                                        
รวม 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3