Stang Mongkolsuk Library

Research Publication Databases : Year 2009

   

ผลงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(Faculty of Science, Mahidol University Research Publications)

   
   

ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย

แหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของประเทศ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน
รวมทั้งให้บริการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต จัดทำโดย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

   
   

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (วช.)

จัดทำโดย ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ซึ่งเป็นศูนย์กลางรวบรวมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของประเทศ
จากหน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ
ปัจจุบันมีจำนวนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ทั้งสิ้น ประมาณ 119,709 เรื่อง

   
   

ฐานข้อมูลงานวิจัย และข้อมูลสมุนไพร วว.

จัดทำโดย ศูนย์ความรู้ (Knowledge Centre) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

   

[ คณะวิทยาศาสตร์ ][ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ] ฐานข้อมูลงานวิจัย

http://stang.sc.mahidol.ac.th - ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 19 มิถุนายน 2552
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล