สถิติการ Download บทความ full-text ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเคมีและฟิสิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ
ประจำปีงบประมาณ 2560

  Oct 59 Nov 59 Dec 59 Jan 60 Feb 60 Mar 60 Apr 60 May 60 Jun 60 Jul 60 Aug 60 Sep 60 รวม
ACS 7,567 8,849 5,150 7,195 5,018               33,779
RSC 4,430 4,308 2,866 3,741                 15,345
AIP 547 482 147 382 506               2,064
APS 352 288 154 276 747               1,817
IOP 851 880 816 996                 3,543
รวม 13,747 14,807 9,133 12,590 6,271 0 0 0 0 0 0 0 56,548