สถิติการ Download บทความ full-text ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเคมีและฟิสิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ
ประจำปีงบประมาณ 2560

  ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 รวม
ACS 7,567 8,849 5,150 7,195 5,018 6,504 5,409 7,587 8,078 7,217     68,574
RSC 4,430 4,308 2,866 3,741 2,273 4,505 3,634 558 3,606 3,470     33,391
AIP 547 482 147 382 506 593 362 266 382 308     3,975
APS 352 288 154 276 747 451 318 198 1,849 186     4,819
IOP 851 880 816 996 1,218 960 932 833 991       8,477
รวม 13,747 14,807 9,133 12,590 9,762 13,013 10,655 9,442 14,906 11,181 0 0 119,236