สถิติการ Download บทความ full-text ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเคมีและฟิสิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ
ประจำปีงบประมาณ 2560

  Oct 59 Nov 59 Dec 59 Jan 60 Feb 60 Mar 60 Apr 60 May 60 Jun 60 Jul 60 Aug 60 Sep 60 รวม
ACS 7,567 8,849 5,150 7,195 5,018 6,504 5,409           45,692
RSC 4,430 4,308 2,866 3,741 2,273 4,505 3,634           25,757
AIP 547 482 147 382 506 593 362           3,019
APS 352 288 154 276 747 451 318           2,586
IOP 851 880 816 996 1,218 960 932           6,653
รวม 13,747 14,807 9,133 12,590 9,762 13,013 10,655 0 0 0 0 0 83,707