ไทย english   
หน้าหลัก  » ฐานข้อมูลออนไลน์  » วารสารไทยออนไลน์

วารสารไทยออนไลน์

Wiki

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

  - A -

 1. ABAC Journal (Assumption University)
 2. Advanced Science Journal (ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์)
 3. Agriculture and Natural Resources (เปลี่ยนชื่อจาก Kasetsart Journal : Natural Science)
 4. Applied Economics Journal (วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 5. Asian Biomedicine (Research, Reviews & News) (เปลี่ยนชื่อจาก Chulalongkorn Medical Journal)
 6. Asian Journal of Energy and Environment (AJEE)
 7. AU Journal of Technology
 8.  

  - B -

 9. Buddhachinaraj Medical Journal (พุทธชินราชเวชสาร)
 10. Bulletin of the Department of Medical Sciences (วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
 11. Bulletin of the Department of Medical Services (วารสารกรมการแพทย์)
 12. Burapha Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา)
 13.  

  - C -

 14. Chiang Mai University Journal of Natural Science (CMUJ)
 15. Chiang Mai Journal of Science
 16. Chiang Mai Medical Journal (เชียงใหม่เวชสาร)
 17. Chaing Mai Veterinary Journal (เชียงใหม่สัตวแพทยสาร)
 18. Chulalongkorn Journal of Economics
 19. Chulalongkorn Medical Journal (จุฬาลงกรณ์เวชสาร)
 20.  

  - D -

 21. DAMRONG : Journal of the Faculty of Archaeology (ดำรงวิชาการ)
 22. Domtad (โดมทัศน์)
 23.  

  - E -

 24. ECTI Transactions
  ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications (ECTI - EEC)
  ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI - CIT)
 25. Engineering and Applied Science Research (EASR) เดิมชื่อ KKU Engineering Journal
 26. Environmental Journal (วารสารสิ่งแวดล้อม)

 27.  

  - H -

 28. HCU Journal (วารสาร มฉก.วิชาการ)
 29.  

  - I -

 30. Information Journal (วารสารอินฟอร์เมชั่น)
 31. International Energy Journal (AIT: Asian Institute of Technology)
 32. International Journal of the Computer, the Internet and Management
 33.  

  - J -

 34. JARS (วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม)
 35. Journal of Asian Review (วารสารเอเชียปริทัศน์)
 36. Journal of Business Administration (วารสารบริหารธุรกิจ)
 37. Journal of Community Research Development (Humanities and Social Sciences) (วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 38. Journal of Demography (วารสารประชากรศาสตร์)
 39. Journal of Educational Research and Measurement Burapha University (วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา)
 40. Journal of Faculty of Social Sciences and Humanities (วารสารสหศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 41. Journal of Forest Management (วารสารการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 42. Journal of Hematology and Transfusion Medicine (วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต)
 43. Journal of Kasetsart Veterinarians (วารสารสัตวแพทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 44. Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok (วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
 45. Journal of Language and Linguistics (วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 46. Journal of Liberal Arts (วารสารศิลปศาสตร์)
 47. Journal of Mekong Societies (วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง)
 48. Journal of Mental Health of Thailand (วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย)
 49. Journal of Metals, Materials and Minerals (วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 50. Journal of Nursing Science (วารสารพยาบาลศาสตร์)
 51. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 52. Journal of Population and Social Studies (วารสารประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)
 53. Journal of Public Health and Development (วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา)
 54. Journal of Science and Technology (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 55. Journal of Science and Technology Kasetsart University (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 56. Journal of Science and Technology Mahasarakham University (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
 57. Journal of Science & Technology, Ubon Ratchathani University (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
 58. Journal of Science Ladkrabang (วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง)
 59. Journal of Science Technology and Humanities (มหาวิทยาลัยบูรพา)
 60. Journal of Social Sciences (วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 61. Journal of Srinakharinwirot University (วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 62. Journal of Srinakharinwirot Research and Development (วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 63. Journal of the Department of Medical Services (วารสารกรมการแพทย์)
 64. Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 65. Journal of the National Research Council (วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
 66. Journal of the Psychiatrist Association of Thailand (วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย)
 67. Journal of the Thai Veterinary Medical Association (สัตวแพทยสาร สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย)
 68.  

  - K -

 69. Kamphaengsaen Academic Journal (วิทยาสารกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 70. Kasetsart Journal Natural Sciences, The (วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) เปลี่ยนชื่อเป็น Agriculture and Natural Resources
 71. Kasetsart Journal of Social Sciences (เปลี่ยนชื่อจาก Kasetsart Journal : Social Sciences)
 72. Kasetsart Journal : Social Sciences, The (วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) เปลี่ยนชื่อเป็น Kasetsart Journal of Social Sciences
 73. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin (วารสารคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 74. Khon Kaen Agriculture Journal (แก่นเกษตร)
 75. King Mongkut's Agricultural Journal (วารสารเกษตรพระจอมเกล้า)
 76. KKU Research Journal : Graduate Studies (วารสารวิจัย มข. : ฉบับบัณฑิตศึกษา)
 77. KKU Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์ มข.)
 78. KKU Veterinary Journal (วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 79. KMITL Science and Technology Journal (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
 80. KMUTT Research & Development Journal (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.)
 81.  

  - M -

 82. Maejo International Journal of Science and Technology
 83. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences (Warasarn Phesatchasat : วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 84. MANUSYA : Journal of Humanities (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 85. Mon-Khmer Studies Journal
 86. Music Journal (วารสารเพลงดนตรี)
 87.  

  - N -

 88. Naresuan University Journal : Sciences and Technology (วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร)
 89. Naresuan University International Journal of Science (วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
 90. Natural History Bulletin of the Siam Society
  (Natural History Bulletin from ThaiScience.info)
 91. NECTEC Technical Journal
 92. NIDA Development Journal (วารสารพัฒนบริหารศาสตร์)
 93. Nursing Journal (พยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 94.  

  - P -

 95. Prajna Vihara : The Journal of Philosophy and Religion
 96. Princess of Naradhiwas University Journal (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)
 97.  

  - R -

 98. Ramathibodi Medical Journal (รามาธิบดีเวชสาร)
 99. Ramathibodi Nursing Journal (รามาธิบดีพยาบาลสาร)
 100.  

  - S -

 101. Sasin Journal of Management
 102. ScienceAsia : Journal of The Science Society of Thailand
 103. Siriraj Medical Journal (สารศิริราช) / เปลี่ยนชื่อจาก Siriraj Hospital Gazette
 104. Silpakorn University Science and Technology Journal
 105. Silpakorn University Journal of Social Science, Humanities, and Arts
 106. Songklanakarin Journal of Science and Technology (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 107. Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
 108. Songklanagarind Medical Journal (สงขลานครินทร์เวชสาร)
 109. South East Asian Journal of Medical Education
 110. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, The
 111. Srinagarind Medical Journal (ศรีนครินทร์เวชสาร)
 112. Srinakharinwirot Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์ มศว)
 113. Suranaree Journal of Science and Technology (วารสารเทคโนโลยีสุรนารี)
 114. SU.T.BULLETIN (บรรณสาร มศก.ท.)
 115.  

  - T -

 116. Thai Agricultural Research Journal (วารสารวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร)
 117. Thai Forest Bulletin
 118. Thai Journal of Agricultural Science
 119. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, The (ไทยเภสัชสาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 120. Thai Journal of Phytopharmacy (วารสารสมุนไพร มหาวิทยาลัยมหิดล)
 121. Thai Journal of Veterinary Medicine, The (เวชชสารสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 122. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal (ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ) / เปลี่ยนชื่อจาก Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences
 123. Thammasat Economic Journal (วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์)
 124. Thammasat International Journal of Science and Technology
 125. Thammasat Medical Journal (ธรรมศาสตร์เวชสาร)
 126.  

  - U -

 127. University of the Thai Chamber of Commerce Journal (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
 128. UTK Journal (วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
 129.  

  - V -

 130. Vajira Medical Journal (วชิรเวชสาร)