ไทย english   

Fulltext E-Journals Year 2017

 

Alphabetical List (A-Z)
(9,000 Scientific Journals, Last Updated: February, 2017)
 

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

 

P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Thai Journals |

 
Access to the whole list of Mahidol university journal subscriptions (all subject categories)
 
 

E-Journals Classified by Subject Categories

Anatomy & Histology Genes & Genetics Parasitology
Biochemistry Genomics & Proteomics Pathology
Bioinformatics Geoscience Pharmacology & Pharmacy
Biology Immunology Physics
Biophysics Library & Information Sciences Physiology
Biotechnology Mathematics Plant Science
Chemistry Microbiology Polymer Science
Computer Science Molecular and Cellular Biology Science Education
Ecology Multidisplinary Science Sport Science
Entomology & Vectors Mycology Statistics
Environmental Science Nanoscience & Nanotechnology Toxicology
Food Science & Technology Neuroscience Virology
Forensic Science
 
 
 

Journal Publishers

AAAS (Science) Elsevier (ScienceDirect) Optics InfoBase
ACS (American Chemical Society) Elsevier Open archives Oxford University Press
AIP (Amercian Institute of Physics) Emerald RSC (Royal Society of Chemistry)
Annual Review HighWire Press SAGE
APS (American Physical Society) IEEE Springer
ASM (American Society of Microbiology) IOP (Institute of Physics) Taylor & Francis
Bentham Science Lippincott Williams & Wilkins Thieme
BMJ Group Nature Publishing Group Wiley (+Blackwell)
Cell Press    
 

Open Access (OA) Publishers

BMC (BioMed Central) Frontiers PeerJ
Co-Action Publishing Hindawi PLoS (Public Library of Science)
Cogent OA OxfordOpen SpringerOpen
eLife    
     

Open Access Journal Lists (A-Z)

DOAJ (Directory of Open Access Journals) SciELO SHERPA/RoMEO
     

ประกาศเรื่อง ข้อกำหนดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (1 พฤศจิกายน 2557)

ข้อกำหนดในการดาวน์โหลดวารสารอิเล็กทรอนิกส์
เกณฑ์ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2557 (เอกสารแนบท้าย)
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2557 (เอกสารแนบท้าย)
ประกาศเรื่อง การป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อื่นในวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ พ.ศ. 2556 

COPE - Committee on Publication Ethics STM - International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers OASPA - Open Access Scholarly Publishers Association

 

Library Help Desk : 0 2201 5718 / lisc@mahidol.ac.th