ไทย english   
หน้าหลัก  » ฐานข้อมูลออนไลน์  » ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ : ปี 2558

 

Thesis from Academic Institution

Thesis Database

 • ProQuest Dissertations & Theses

  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ PQDT ของบริษัท ProQuest ครอบคลุมรายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆจากทั่วโลกจำนวนกว่า 2.7 ล้านรายการ ตั้งแต่ปี 1861 ถึงปัจจุบัน ให้บริการ download full-text PDF ของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 1997 จำนวนกว่า 1.2 ล้านรายการ และสามารถสั่งซื้อตัวเล่มพิมพ์ จำนวนกว่า 2.1 ล้านรายการได

 • Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

  NDLTD เป็นความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ ในการรวบรวม จัดเก็บรักษา และเผยแพร่วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆจากทั่วโลก จำนวนกว่า 200 แห่ง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า electronic theses and dissertations (ETDs). สามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์ทั้งบทคัดย่อ และวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (PDF) ได้หลายวิธี เช่น

  - Find all ETDs

  - NDLTD Union Catalog (from Scirus)

  - NDLTD Union Catalog (from VTLS)

  - ADT (Australiasian Digital Theses Program)

  - EThOS (Electronic Theses Online Service), UK

  - DART-Europe E-theses Portal

  - Theses Canada

 • Thai Digital Collection (TDC)

  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย (เอกสารฉบับเต็ม) จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆของประเทศไทย จัดทำโดย ThaiLIS - Thai Library Integrated System โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNET)

 • STKS - Thai Thesis Database

  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศไทย จำนวนกว่า 80,663 ระเบียน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966-2007.

  จัดทำโดย STKS ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

 • Theses Collections of NRCT

  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยจำนวนกว่า 221,419 ระเบียน จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆในประเทศไทย จัดทำโดย RC NRCT   ห้องสมุดงานวิจัย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)