ไทย english   
หน้าหลัก  » ฐานข้อมูลออนไลน์  » ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์


ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ : ปี 2560

 

Thesis from Academic Institution

   
   

วิทยานิพนธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมหลัก : หนังสือ, วารสาร, วิทยานิพนธ์ และอื่นๆ และ ฐานข้อมูลดัชนีวารสารภาษาไทย โดย ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยบูรพา (e-BUU Thesis)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (Thesis Online) ของสำนักหอสมุดกลาง หอสมุดสาขา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร

   

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (Thesis Online) ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/PSU Knowledge Bank

   


Thesis Database

   

ProQuest Dissertations & Theses

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ PQDT ของบริษัท ProQuest ครอบคลุมรายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆจากทั่วโลกจำนวนกว่า 2.7 ล้านรายการ ตั้งแต่ปี 1861 ถึงปัจจุบัน ให้บริการ download full-text PDF ของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 1997 จำนวนกว่า 1.2 ล้านรายการ และสามารถสั่งซื้อตัวเล่มพิมพ์ จำนวนกว่า 2.1 ล้านรายการได

   

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

NDLTD เป็นความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ ในการรวบรวม จัดเก็บรักษา และเผยแพร่วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆจากทั่วโลก จำนวนกว่า 200 แห่ง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า electronic theses and dissertations (ETDs). สามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์ทั้งบทคัดย่อ และวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (PDF) ได้หลายวิธี เช่น

- Find all ETDs

- NDLTD Union Catalog (from Scirus)

- NDLTD Union Catalog (from VTLS)

- ADT (Australiasian Digital Theses Program)

- EThOS (Electronic Theses Online Service), UK

- DART-Europe E-theses Portal

- Theses Canada

 

   

Thai Digital Collection (TDC)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย (เอกสารฉบับเต็ม) จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆของประเทศไทย จัดทำโดย ThaiLIS - Thai Library Integrated System โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNET)

   

STKS - Thai Thesis Database

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศไทย จำนวนกว่า 80,663 ระเบียน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966-2007.

จัดทำโดย STKS ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)


   

Theses Collections of NRCT

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยจำนวนกว่า 221,419 ระเบียน จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆในประเทศไทย จัดทำโดย RC NRCT   ห้องสมุดงานวิจัย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)