ไทย english   
หน้าหลัก  » เกี่ยวกับเรา  » ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพถ่ายบรรยากาศห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2560

 

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
1 มิ.ย. 60

ต้อนรับ Ms. Mu Mu Myint จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- 9.30-12.00
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 พ.ค. 60

อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 26

13.30-15.30 P114
23 พ.ค. 60

Small Group Training : Formatting thesis with MS Word

- P114
18-19 พ.ค. 60

กิจกรรม BookShare

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
17 พ.ค. 60

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สร้างสรรค์โปสเตอร์ผลงานวิจัยด้วย Photoshop"

- P114
11 พ.ค. 60

การประชุมเครือข่ายเว็บมาสเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

- K102
4 พ.ค. 60

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
3 พ.ค. 60

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประชาสัมพันธ์หนังสือมาใหม่ด้วย weblog และ facebook"

- หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 เม.ย. 60

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ (ขั้นเทพ)"

- โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
21, 27เม.ย. 60

อบรมการใช้โปรแกรม Photoshop ประกอบรายวิชา SCPL291

- P114
11 เม.ย. 60

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปหล่อจำลอง ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข
นื่องในประเพณีสงกรานต์ และ ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส คณะวิทยาศาสตร์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
25-26 มี.ค. 60

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปีและกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อสังคม

- จังหวัดเพชรบุรี
15 มี.ค. 60

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบถุงผ้าจำนวน 2 กล่อง เข้าร่วมโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

- ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
6 มี.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร แและอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ นายอับดุลเลาะ แมเราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
3 มี.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร แและอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนครูจากโรงเรียนทุ่งโพวิทยา หมู่ 1 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1 มี.ค. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน Meet the Dean : คณบดีพบประชาคม ครั้งที่ 2/2560

13.30-15.00 L01
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
25 ก.พ. 60

พิธีทำบุญครบรอบ 59 ปี ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 ก.พ. 60

ส่งมอบหนังสืออ่านนอกเวลา ให้กับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

12.00 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
21 ก.พ. 60

บุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เข้าร่วมอบรมเรื่อง การวิเคราะห์การอ้างอิงวารสารวิชาการ และศึกษาดูงานสารสนเทศฯ

- P114
17 ก.พ. 60

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ใช้บริการห้อง Co-Working

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
15 ก.พ. 60

อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 25

13.30-16.00 P114
10 ก.พ. 60

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11  

- คณะวิทยาศาสตร์
10 ก.พ. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
จาก ตัวแทนบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากงานห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
9 ก.พ. 60

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11  

- คณะวิทยาศาสตร์
8 ก.พ. 60

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11  

- คณะวิทยาศาสตร์
7 ก.พ. 60

พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11  และ พิธีเปิด Stang Coworking Space

- คณะวิทยาศาสตร์

3 ก.พ. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์สำหรับเด็กชื่อ "Plastics Storyพลาสติกแสนดี มีอยู่รอบตัว" และหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน จาก บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 ม.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
25 ม.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร อำเภอสะพานหิน จังหวัดพิจิตร

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 ม.ค. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 ม.ค. 60

อบรม OCLC WorldShare Interlibrary Loan

09.00 – 16.00 P114
20 ม.ค. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

07.30 – 09.00 คณะวิทยาศาสตร์
13 ม.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนรู้สำหรับเด็ก และอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนครูและนักเรียนจำนวน 8 ท่าน จากโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา สถาบันแม่ชีไทยสาขาปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 ม.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ "พระพุทธเจ้าหลวง ณ สปาการแพทย์ของเยอรมัน"
จาก คุณทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรมพร้อมผู้บริหารจากชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT For all club)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 ม.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนรู้สำหรับเด็ก และอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2559
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2558
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546