ไทย english   
หน้าหลัก  » เกี่ยวกับเรา  » ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพถ่ายบรรยากาศห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2558

 

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27-29 มิ.ย. 58

บุคลากรงานสารสนเทศเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Building) ประจำปี 2558

- จังหวัดกาญจนบุรี
11-13 มิ.ย. 58

บุคลากรงานสารสนเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานและร่วมประชุมในงานประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 (CONSAL XVI)

- ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
25 พ.ค. 58

อบรม เรื่อง “เทคนิคการสืบค้น Citation จากฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์การส่งเสริมบทความวิจัย ให้ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ และนานาชาติ” 

- ม. ศิลปากร
22 พ.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Wolfram Alpha"

13.30-14.30 P114
19-20 พ.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศ เข้าร่วม โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม การสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Massive Open Online Course (MOOC)

- ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
7 พ.ค. 58

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย เป็นพิธีกรรับเชิญสัมภาษณ์ คุณภาณุมาศ ทองธนากุล
นักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือขายดี "การลาออกครั้งสุดท้าย"

- สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 เม.ย. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับสิ่งพิมพ์ จาก ตัวแทนจากมูลนิธิโอ.เค.ไลฟ์

- P102
29 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop"
ประกอบการสอนวิชา SCPL291 Scientific Illustration"

13.00-16.30 P114
28 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Cloud storage ฝากไฟล์ไว้บนฟ้า"

13.30-15.00 P114
24 เม.ย. 58

การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 20

13.30-15.30 P114
21 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop"
ประกอบการสอนวิชา SCPL291 Scientific Illustration"

13.00-16.30 P114
9 เม.ย. 58

ดร. ณัฐพล อ่อนปาน ตัวแทนคณะผู้แปล ได้มอบหนังสือ The Origin of Species ฉบับภาษาไทย ให้แก่ ห้องสมุดสตางค์ฯ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
7,9 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop"
ประกอบการสอนวิชา SCPL291 Scientific Illustration"

- P114
5 เม.ย. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ ตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- P102
3 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ" เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 ขั้นสูง" รุ่นที่ 12

13.30-16.00 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 มี.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ
ได้มอบหนังสือและวารสารโดยจัดส่งหนังสือ ให้แก่ โรงเรียนแถบภาคตะวันออกและภาคใต้
ได้รับหนังสือบริจาคธรรมะ จาก คุณบัญจรัตน์ แซ่เฮง

- -
27 มี.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Google Apps for Education"

13.00-16.00 P114
26 มี.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 เบื้องต้น รุ่นที่ 53

13.00-16.00 P114
25-26 มี.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Think. Modern Library"

- บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
25 มี.ค. 58

คณาจารย์จาก University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

15.00-15.30 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
20 มี.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Google Apps for Education"

13.00-16.00 P114
19 มี.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้ Application ของวารสารและฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ
ในอุปกรณ์พกพาระบบ Android"

13.30-16.30 P114
17 มี.ค. 58

ดร. ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
16 มี.ค. 58

นักศึกษา จาก University of Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia
เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
16 มี.ค. 58

แสดงความยินดีกับคุณรัตน์ชนก ยอดพินิจ
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
13 มี.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบการศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนครูจากโรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

- P102
13 มี.ค. 58

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ห้องสมุด (บรรณารักษ์) กับบทบาทการสนับสนุนการวิจัย"

10.45-12.00 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์
10 มี.ค. 58

ทางบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ในนามของ อ.เผ่าทอง ทองเจือ ได้นำรถมารับมอบปฏิทินและสมุดบันทึกที่ได้รับจากการรับบริจาค ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2557 - ม.ค. 2558

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
9-11 มี.ค. 58

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ได้รับโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาแบบจำลองเครือข่ายทางสังคมเพื่อเพิ่มผลผลิตงานวิจัยของอาจารย์ใน มหาวิทยาลัยวิจัยไทย" จากการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
6 มี.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ ตัวแทนจากสำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

- P102
3 มี.ค. 58

SCAN 604 : Current Topics in Cellular and Structural Biology

09.00-12.00 P114
2 มี.ค. 58

แสดงความยินดี บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27 ก.พ. 58

กิจกรรม IT Update : การติดตั้งระบบ VPN และ Application ของวารสารและฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ
ในอุปกรณ์พกพาระบบ iOS (iPhone และ iPad)

13.30-14.30 P114
26 ก.พ. 58

พิธีทำบุญครบรอบ 47 ปี ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
20 ก.พ. 58

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "Impact Factor กับการประเมินวารสารวิชาการ"
ให้กับบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

13.30-16.00 ม.หอการค้าไทย
17 ก.พ. 58

อบรมการปรับปรุงเว็บไซต์ ให้กับเว็บมาสเตอร์ภาควิชาเภสัชวิทยา

10.00-12.00 P114
17 ก.พ. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับปฏิทินใหม่และสมุดบันทึก
จาก ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
และได้มอบสิ่งพิมพ์พร้อมสื่อประกอบการศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนครูจากโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126

- -
13 ก.พ. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบการศึกษา
ให้แก่ คุณสุมารียา จริยประเสริฐ ตัวแทนจาก บริษัท Siam Thanaphat Insure Broker จำกัด
และได้รับศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับสิ่งพิมพ์ หนังสือ นิตยสาร การ์ตูน ฯลฯ จาก กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์

- P102
10 ก.พ. 58

ตัวแทนบุคลากร จาก บริษัท เดอะสยาม กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
6 ก.พ. 58

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ " ธรรมะ ... ทำเงิน"
โดย ดร. อัจฉรา โยมสินธุ์

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
5 ก.พ. 58

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ "SCIENCE IDOL"
โดย ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ์

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
4 ก.พ. 58

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ "เมื่อนักวิทย์...คิดจะเขียน"
โดย ดร.ป๋วย อุ่นใจ และ ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
3 ก.พ. 58

พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ "ดราม่า ข่าว ลือ... กับคน Gen Me"
โดย คุณวิญญู วงศ์สุรวัฒน์ (จอห์น วิญญู) และ คุณณัฐพงศ์ เทียนดี (พ่อหมอ) สองผู้ดำเนินรายการจาก SpokeDark TV

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
2 ก.พ. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบการศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับคล้อ (กศน. อำเภอทับคล้อ)

- P102
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากบริษัท ไคไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอยุธยา และ ฝ่ายกฎหมาย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

- P102
29 ม.ค. 58

คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง การพัฒนาความรู้และทักษะของบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศในการบริการเพื่อสนับสนุนการวิจัย

- ม.ขอนแก่น
29 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากฝ่ายกฎมายและคดี ธนาคารแห่งประเทศไทย , กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท เบอเจอร์ บี. กริม (ประเทศไทย) จำกัด

- P102
28 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง , สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) , สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

- P102
27 ม.ค. 58

อบรมการใช้ฐานข้อมูล Electronic เพื่อการสืบค้นข้อมูล

13.30-14.00 P114
27 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากผู้แทนจากบริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด

- P102
26 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากผู้แทนจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และ ผศ.ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนจากคุณพัชรินทร์ งามสุริยโรจน์(ในนามบริษัท รุ่งสมบัติ (2528) จำกัด)

- P102
23 ม.ค. 58

อบรม Windows 8.1 Tips Tricks

13.30-14.00 P114
21 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากตัวแทนจากบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด และ ตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)

- P102
20 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากตัวแทนจากฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (DK) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

- P102
10 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ
จากตัวแทนผู้บริหารในนามมูลนิธิเพื่อนร่วมโลก ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท JSL Global Media จำกัด

- P102
10 ม.ค. 58

งานถนนสายวิทยาศาสตร์ ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558

8.00-18.00 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

 

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546