ไทย english   
หน้าหลัก  » เกี่ยวกับเรา  » ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ภาพถ่ายบรรยากาศห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2559

 

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
15 ก.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีทำบุญรำลึก 97 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

- คณะวิทยาศาสตร์
14 ก.ค. 59

อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เยี่ยมชมการทำงานของนักศึกษาฝึกงาน

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 ก.ค. 59

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาควิชาเคมี

- P114
11 ก.ค. 59

บุคลากรจากหน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1-3 ก.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Building) ประจำปี 2559

- จังหวัดระยอง
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 มิ.ย. 59

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นค่า Quartile (Q) สำหรับวารสารวิชาการ

- P114
21 มิ.ย. 59

จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าหนังสือ ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดและระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้น

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
กาญจนาภิเษก
(วิทยาลัยในวัง) 
19 มิ.ย. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นาวาตรี ดร. กำจร มนุญปิจุ

- วัดพระศรีมหาธาตุ
5 มิ.ย. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ MUSC Bogie 99 Running Challenge

- คณะวิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27 พ.ค. 59

อบรมพิเศษ "การจัดการบรรณานุกรมแบบออนไลน์ด้วย Mendeley" 

13.30-15.30 P114
25 พ.ค. 59

อบรม การสืบค้นข้อมูล Impact Factor ด้วย Journal Citation Report (JCR) 2014

13.30-15.30 P114
3 พ.ค. 59

ดร.พีรสัณห์ บุณยคุปต์ ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะ
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 เม.ย. 59

อบรม IT Update : การติดตั้งระบบ VPN และ Application ของวารสารและฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ ในอุปกรณ์พกพาระบบ Android รุ่นที่ 3

13.30-15.30 P114
26 เม.ย. 59

อบรม สร้างสรรค์ Infographic ด้วย Piktochart รุ่นที่ 2

13.30-15.30 P114
25 เม.ย. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร)
ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

- Steve Cafe' & Cuisine
21 เม.ย. 59

อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ

13.00-16.30 P114
7 เม.ย. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 

- คณะวิทยาศาสตร์
7 เม.ย. 59

อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ ประกอบรายวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์

13.00-16.30 P114
1 เม.ย. 59

Topic : "Research Best Practice"

09.30-11.30 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 มี.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาม Meet the Dean : คณบดีพบประชาคม ครั้งที่ 1/2559

13.30-15.30 คณะวิทยาศาสตร์
29 มี.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เยี่ยมชมห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 มี.ค. 59

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ" เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 ขั้นสูง" รุ่นที่ 14

13.30-15.30 P114
29 มี.ค. 59

เสวนาเรื่อง บทบาทของห้องสมุดในการสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy)

- สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
22 มี.ค. 59

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ (ขั้นเทพ)

- โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
19 มี.ค. 59

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TURNITIN เรื่อง “การใช้โปรแกรมระบบการตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ”

- อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
18 มี.ค. 59

แสดงความยินดีกับ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
ในโอกาสได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2558
จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
9 มี.ค. 59

ทีมงานสารสนเทศฯ ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
3 มี.ค. 59

ประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์

13.30-14.30 P114
2 มี.ค. 59

นักศึกษาสถาปัตย์ฯ ม.ศิลปากร ดูงาน "ตึกกลม"

- คณะวิทยาศาสตร์
2 มี.ค. 59

แสดงความยินดีกับคุณสมภพ แสนสมบูรณ์สุข
ในโอกาสได้รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2558

- ม.มหิดล (ศาลายา)
2 มี.ค. 59

อบรมพิเศษ "การเพิ่มเทคนิค/ลูกเล่นให้กับเว็บไซต์" สำหรับเว็บมาสเตอร์

13.30-16.00 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 ก.พ. 59

บรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและผลงานของอาจารย์ นักศึกษา และ บัณฑิตสู่คุณภาพและมาตรฐานสากล

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
19 ก.พ. 59

บรรยายพิเศษเรื่อง How to choose a good quality of Open Access Journal : Significance and Impact

- มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 ก.พ. 59

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 5

13.30-16.00 P114
11 ก.พ. 59

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10  และเสวนาพิเศษ ตอน "ธนาคารความสุข" โดย คุณเอ๊ดดี้ พิทยากร ลีลาภัทร์

- คณะวิทยาศาสตร์
10 ก.พ. 59

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10  และเสวนาพิเศษ ตอน "ฝันให้ไกล...ไปจนถึง (อวกาศ)" โดย คุณมิ้ง พิรดา เตชะวิจิตร์

- คณะวิทยาศาสตร์
9 ก.พ. 59

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10  และเสวนาพิเศษ ตอน "Startup Icon: OOKBEE Story" โดย คุณหมู ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

- คณะวิทยาศาสตร์
8 ก.พ. 59

พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10  และเสวนาพิเศษ "ตามรอย ชาร์ลส์ ดาร์วิน" โดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ 

- คณะวิทยาศาสตร์
2 ก.พ. 59

อบรมพิเศษ "ACS Professional Skill Development Training @Mahidol University"

13.30-16.30 K102
1 ก.พ. 59

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 เบื้องต้น รุ่นที่ 58

13.30-16.00 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
23-24 ม.ค. 59

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ ประจำปี 2559

- จ.ราชบุรี

 

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2558
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546