SC Internet
MU Internet
ข้อมูลทั่วไป
  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
ระเบียบบริการ
สถานที่ตั้ง/แผนที่เดินทาง

บริการสืบค้นสารสนเทศ
  Library Catalog
ฐานข้อมูล (E-Databases)
คู่มือสืบค้นฐานข้อมูล
วารสาร (E-Journals)

ทรัพยากรประเภทต่างๆ
  รายชื่อหนังสือใหม่
วารสารต่างประเทศ (ฉบับพิมพ์)
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องรายปี
วิทยานิพนธ์
วารสารไทย (ฉบับพิมพ์)
สารบัญวารสารไทย
สิ่งพิมพ์ช่วยค้น
ฐานข้อมูลซีดีรอม
สื่อโสตทัศนศึกษา
จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ภาพข่าวและกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

ข้อควรรู้
  รหัสห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการห้องสมุดภายในมหิดล
ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ
รายชื่อร้านหนังสือ
วิธีการขอ ISBN / CIP
ค่า Impact Factor ของวารสาร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ

แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
  เว็บไซต์ห้องสมุด/ศูนย์สารสนเทศ
เว็บไซต์ทางวิชาการ
Search Engines

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546
ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 1. 31 ธันวาคม 2546 :คลิกเพื่อชมภาพ
  งานสารสนเทศฯ จัดกิจกรรมงานปีใหม่ของหน่วยงาน โดยมีงานเลี้ยงสังสรรค์ เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม P114

 2. 23 ธันวาคม 2546 :คลิกเพื่อชมภาพ
  บุคลากรของงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานปีใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร แข่งขันกีฬา พร้อมร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

 3. 21 ธันวาคม 2546 :
  การบรรยายพิเศษเรื่อง "การสืบค้นแหล่งข้อมูลต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต : สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ"
  สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ex-MBA จำนวน 20 คน ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 10.00-15.00 น.

 4. 11 ธันวาคม 2546 :คลิกเพื่อชมภาพ
  การบรรยายและสาธิตเรื่อง "E-Database, E-Journals, E-Books : Present Status and Trend for the Future" โดยห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและหน่วยสารสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ Book Promotion & Service Co.Ltd.
  ผู้เข้าฟังการบรรยายจำนวน 128 คน ณ ห้อง K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 13.30-15.30 น.

 5. 25 พฤศจิกายน 2546 :คลิกเพื่อชมภาพ
  Dean of International Studies, มหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

 6. 21-23 พฤศจิกายน 2546 :คลิกเพื่อชมภาพ
  บุคลากรของงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมสัมมนา "ปรับปรุงระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ"
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ และโรงแรมมินฟอร์ด จังหวัดระยอง และร่วมกิจกรรมที่ฐานทัพเรือสัตหีบ

 7. 3-8 พฤศจิกายน 2546 :คลิกเพื่อชมภาพ
  บุคลากรของงานสารสนเทศฯ เดินทางไปศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ประเทศญี่ปุ่น

 8. 25 สิงหาคม 2546 :คลิกเพื่อชมภาพ
  อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพระนคร
  จำนวน 26 คน เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม P114

 9. 20 สิงหาคม 2546 :คลิกเพื่อชมภาพ
  ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการในงานเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ (Open House 2003) ครั้งที่ 11

 10. 19 สิงหาคม 2546 :
  บรรยายหัวข้อเรื่อง Workshop II : How to retrieve scientific information
  ประกอบการศึกษารายวิชา SCMI 513 : Infectious Diseases and Immunity
  สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาจุลชีววิทยาและทันตแพทยศาสตร์
  จำนวน 10 คน ณ ห้อง Pr612 ตึกพรีคลินิก ชั้น 6 เวลา 13.30-15.30 น.

 11. 29 กรกฎาคม 2546 :คลิกเพื่อชมภาพ
  นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุด เพื่อประกอบการเรียนวิชา บส 343 แหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ณ ห้องสมุดชั้น 1-3

 12. 18 กรกฎาคม 2546 :
  บรรยายและฝึกอบรมหัวข้อ การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
  : ACS, AIP/APS, IOP และ SciFinder Scholar
  ณ ห้องฝึกอบรม 1A19 ชั้น 1 สำนักหอสมุด ศาลายา เวลา 9.30-12.00 น.

 13. 8 กรกฎาคม 2546 :คลิกเพื่อชมภาพ
  บรรยายและสาธิตหัวข้อ การสืบค้นสารสนเทศในสาขาสรีรวิทยา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  หลักสูตรสรีรวิทยา และหลักสูตรสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย จำนวน 13 คน
  ณ ห้องสมุดชั้น 1 ห้องประชุม P114 เวลา 13.00-15.00 น.

 14. 5 กรกฎาคม 2546 :
  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 23 คน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด และศึกษาดูงาน ประกอบการศึกษารายวิชา 436 222 แหล่งสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ณ ห้องสมุดชั้น 1-3 เวลา 9.30-14.30 น.

 15. 26 มิถุนายน 2546 :คลิกเพื่อชมภาพ
  บรรยายเรื่อง การสืบค้นข้อมูล ประกอบรายวิชา SCPL473 (Seminar I)
  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพฤกษศาสตร์
  ณ ห้องสมุดชั้น 1 ห้องประชุม P114 เวลา 9.00-10.00 น.

 16. 23 มิถุนายน 2546 :คลิกเพื่อชมภาพ
  บรรยายเรื่อง Literature search I (General)
  ประกอบรายวิชา PYID 685 : Research Methodology in Pharmacy I
  สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโททุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2546
  ณ ห้องสมุดชั้น 1 ห้องประชุม P114 เวลา 13.00-15.00 น.

 17. 9 มิถุนายน 2546 :คลิกเพื่อชมภาพ
  อบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3
  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 50 คน พร้อมเยี่ยมชมห้องสมุด
  ณ ห้องสมุดชั้น 1 ห้องประชุม P114 เวลา 13.00-16.00 น.

 18. 2 มิถุนายน 2546 : คลิกเพื่อชมภาพ
  พิธีทำบุญห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อความเป็นสิริมงคล
  ณ ห้องสมุดชั้น 1 ห้องประชุม P114 เวลา 10:00-13:00 น.

 19. 26 พฤษภาคม 2546 :
  สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตร M.A. (Applied Linguistics)
  - Library Tour เวลา 9:00-12:00 น.
  - บรรยาย An Introduction to Internet Search เวลา 13:00-16:00 น.
  ณ ห้องสมุดชั้น 1 ห้องประชุม P114

 20. 19-23 พฤษภาคม 2546 : คลิกเพื่อชมภาพ
  บรรยายและฝึกอบรม หัวข้อ ฐานข้อมูลสำคัญในงานวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์
  ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชีวสารสนเทศศาสตร์ในงานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์:
  จากฐานข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์จีโนม
  ณ ห้องบรรยาย B301 และห้องคอมพิวเตอร์ C111 เวลา 13:00-17:30 น.

 21. 28 เมษายน 2546 :
  อบรมการสืบค้นข้อมูลทาง Internet สำหรับอาจารย์ภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 8 คน
  ณ ห้องสมุดชั้น 1 ห้องประชุม P114 เวลา 13:00-15:00 น.

[ คณะวิทยาศาสตร์ ][ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ] ภาพและข่าวกิจกรรม

http://stang.li.mahidol.ac.th - ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 14 มกราคม 2547
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล