ไทย english   

Journal Impact Factor


http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/IF.htm

... รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (scras@mahidol.ac.th)
Last Updated : October 10, 2006


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บอกรับฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR) ในรูปแบบ CD-ROM อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 1997 จนถึงปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการตรวจสอบคุณภาพของวารสาร และการจัดอันดับของวารสารในแต่ละสาขาวิชา โดยใช้ดรรชนีต่างๆ ได้แก่ Impact Factor, Immediacy Index, Total Cites, Cited Half-Life ซึ่งในแต่ละปีวารสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันดับ (Journal Ranking) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนความถี่ที่วารสารดังกล่าวได้รับการอ้างอิง

ฐานข้อมูล JCR ผลิตโดยบริษัท Thomson ISI หรือเดิมคือ ISI (Institute for Scientific Information) มีจำหน่ายทั้งในรูปแบบ Web Edition และรูปแบบ CD-ROM จัดทำขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี ปัจจุบันข้อมูลล่าสุด คือ JCR ปี 2005 - Science Edition ครอบคลุมวารสารจำนวน 6,088 ชื่อ

อธิบายลักษณะของข้อมูล JCR CD-ROM ปี 2005

ตัวอย่างข้อมูล JCR 2005 Science Edition :
เรียงลำดับวารสาร ตามค่า Impact Factor จากมากไปน้อย
จากตัวอย่างนี้ พบว่า วารสาร NATURE มีค่า Impact Factor สูง เป็นลำดับที่ 11 จากวารสารวิทยาศาสตร์ทั้งหมด จำนวน 6,088 ชื่อ

Impact Factor หมายถึง จำนวนครั้งโดยเฉลี่ย ที่บทความซึ่งตีพิมพ์ลงในวารสารนั้น ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ได้รับการอ้างอิงในปีปัจจุบัน

วิธีคำนวณค่า Impact Factor

 

วารสาร : NATURE ค่า Impact Factor : 29.273 คำนวณจาก
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงภายในปี 2005
ของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร NATURE
 
ปี 2003 =29,352 ครั้ง
ปี 2004 = 21,496 ครั้ง
ปี 2003+2004 = 50,848 ครั้ง
จำนวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสาร NATURE
 
ปี 2003 = 859 บทความ
ปี 2004 = 878 บทความ
ปี 2003+2004 = 1,737 บทความ
การคำนวณ :
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2005 / จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2003-2004
= 50,848 / 1,737 = 29.273

หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบค่า Impact Factor ของวารสารชื่อที่ต้องการ ได้จากฐานข้อมูล JCR อาจมีสาเหตุจาก

  • หากไม่พบชื่อวารสารนั้น แสดงว่าวารสารดังกล่าวไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของ ISI
  • หากพบชื่อวารสาร และค่า Impact Factor เป็น 0.000
    แสดงว่าวารสารนั้นไม่ได้รับการอ้างอิงในปี 2005 เลย
  • หากพบชื่อวารสาร แต่ไม่แสดงค่า Impact Factor แสดงว่า มีความผิดพลาด ในการรวบรวมข้อมูลของ ISI อาจเนื่องจากไม่มีข้อมูลจำนวนบทความของวารสารนั้น ในปี 2003, 2004 จึงไม่สามารถคำนวณค่าได้ (อาจเป็นวารสารใหม่)

Immediacy Index หมายถึง จำนวนครั้งโดยเฉลี่ย ที่บทความซึ่งตีพิมพ์ลงในวารสารนั้น ได้รับการอ้างอิงระหว่างปีที่ได้รับการตีพิมพ์ (เป็นดัชนีเปรียบเทียบความเร็ว ของการถูกอ้างอิง)

วิธีคำนวณค่า Immediacy Index

 

วารสาร : NATURE ค่า Immediacy Index : 5.825 คำนวณจาก
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2005
= 6,204 ครั้ง
จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2005
= 1,065 บทความ
การคำนวณ :
จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง / จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปีนั้น
= 6,204 / 1,065 = 5.825

 


Cited Half-Life หมายถึง จำนวนปีที่นับถอยหลังลงไปจากปีปัจจุบัน ที่มีจำนวนการอ้างอิงคิดเป็น 50% ของจำนวนการอ้างอิงทั้งหมด ที่วารสารนั้นได้รับภายในปีปัจจุบัน

วิธีคำนวณค่า Cited Half-Life

 

วารสาร : NATURE ค่า Cited Half-Life : 7.5
คำนวณจาก
เปอร์เซ็นต์สะสม (Cumulative Percent) ของการอ้างอิงภายในปี 2005
ที่อ้างถึงบทความวารสาร Nature Genetics ซึ่งตีพิมพ์ในปีต่างๆ ดังนี้
2005 / 1.66 2004 / 7.43 2003 / 15.30 2002 / 23.56 2001 / 31.77
2000 / 40.25 1999 / 46.56 1998 / 53.38 1997 / 59.18 1996 / 63.51

การคำนวณ :
ตัวเลขจำนวนเต็ม =
จำนวนปีที่นับถอยหลังลงไปจากปีปัจจุบัน (2005)
ไปจนได้ค่าเปอร์เซ็นต์สะสม ของจำนวนการอ้างอิง น้อยกว่า หรือเท่ากับ 50% (คือปี 1999 หรือ = 7)

ตัวเลขเศษ =
A = 50% ลบด้วย จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เกือบถึง 50 %
(50.00-46.56 = 3.44)
B = จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เกือบถึง 50 %
ลบออกจากจำนวนเปอร์เซ็นต์ในช่องถัดไปทางขวา
(53.38-46.56 = 6.82)
C = A / B = 3.44 / 6.82 = 0.504 (ให้ปัดเศษ) = 0.5

ค่า Cited Half-life = 7.5

วิธีการคำนวณเปอร์เซ็นต์ละสม ของแต่ละปี ที่ใช้สำหรับ Cited Half-Life

เปอร์เซ็นต์สะสม ของ ปี 2005 = 1.66 % ได้มาจาก

- จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2005 ของวารสาร Nature (2005 Total Cites) =372,784 ครั้ง
- จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2005 ของวารสาร Nature ปี 2005 = 6,204 ครั้ง
- เปอร์เซ็นต์การอ้างอิง ปี 2005 = (100 x 6,204) / 372,784 = 1.66 %
- เปอร์เซ็นต์สะสม = เปอร์เซ็นต์การอ้างอิง ปี 2005 = 1.66 %

เปอร์เซ็นต์สะสม ของ ปี 2004 = 7.43 % ได้มาจาก

- จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2005 ของวารสาร Nature (2005 Total Cites) =372,784 ครั้ง
- จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2005 ของวารสาร Nature ปี 2004 = 21,496 ครั้ง
- เปอร์เซ็นต์การอ้างอิง ปี 2004 = (100 x 21,496) / 372,784 = 5.77 %
- เปอร์เซ็นต์สะสม = เปอร์เซ็นต์การอ้างอิง ปี 2005+2004 = 1.66 + 5.77 = 7.43 %

 


ค่า Impact Factor เรียงตามกลุ่มสาขาวิชา

ฐานข้อมูล JCR - science edition ได้จัดแบ่งหมวดหมู่ของวารสารทั้งหมด ออกเป็น สาขาวิชาต่างๆ (Categories) จำนวน 171 สาขา โดยดูจากเนื้อหาของบทความ บางวารสารอาจจัดอยู่หลายสาขาก็ได้ เช่น วารสาร Plant Cell จัดอยู่ทั้งสาขา Biochemistry & Molecular Biology และสาขา Plant Sciences การเปรียบเทียบค่า Impact Factor ของวารสาร หรือการจัดอันดับ (Journal Ranking) ควรเปรียบเทียบภายในสาขาวิชาเดียวกัน เนื่องจากธรรมชาติของแต่ละสาขาวิชาไม่เหมือนกัน สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และชีวภาพ จะมีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีการอ้างอิงบทความกันเร็วมาก ดังนั้นวารสารจึงมีค่า Impact Factor ค่อนข้างสูง ส่วนวารสารในสาขาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่จะมีค่า Impact Factor ที่ต่ำกว่า

จากตัวอย่าง วารสาร NATURE จัดอยู่ในสาขา Multidisplinary Sciences ซึ่งในกลุ่มนี้ มีวารสารอยู่จำนวน 48 ชื่อ วารสาร NATURE มีค่า Impact Factor สูงเป็นอันดับที่ 2 ใน 48

 

คำจำกัดความของคำศัพท์
ISSN International Standard Serials Number หรือหมายเลขเฉพาะตัวของวารสารแต่ละชื่อ
Total Cites จำนวนครั้งที่วารสารนั้นถูกอ้างอิงภายในปีปัจจุบัน (ปี 2005) โดยวารสารทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI
Impact Factor จำนวนครั้งโดยเฉลี่ย ที่บทความของวารสารนั้น ซึ่งตีพิมพ์ภายในระยะเวลา 2 ปีย้อนหลัง (ปี 2003+2004) ได้รับการอ้างอิงภายในปีปัจจุบัน (ปี 2005)
Immediacy Index จำนวนครั้งโดยเฉลี่ย ที่บทความของวารสารนั้น ซึ่งตีพิมพ์ภายในปีปัจจุบัน (ปี 2005) ได้รับการอ้างอิงในระหว่างปีที่ตีพิมพ์ (ปี 2005)
Total Articles จำนวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในปีปัจจุบัน (ปี 2005)
Cited Half-Life จำนวนปีที่วารสารนั้นตีพิมพ์ นับถอยหลังลงไปจากปีปัจจุบัน จนกระทั่งได้ค่าการอ้างอิงคิดเป็น 50% ของจำนวนการถูกอ้างอิงทั้งหมด ที่วารสารนั้นได้รับภายในปีปัจจุบัน (Age range of 50% of the journal's cited articles)
Citing Half-Life จำนวนปีที่วารสารนั้นตีพิมพ์ นับถอยหลังลงไปจากปีปัจจุบัน จนกระทั่งได้ค่าการอ้างอิงคิดเป็น 50% ของจำนวนการอ้างอิงทั้งหมด ที่วารสารนั้นได้อ้างอิงถึง ในปีปัจจุบัน (Age range of 50% of the articles the journal cited)

 

สรุปและเรียบเรียงมาจาก Journal Citation Reports on CD-ROM
Quick Reference Guide. Institute for Scientific Information.