ไทย english   
หน้าหลัก  » สารสนเทศงานวิจัย  » สารสนเทศงานวิจัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย

 

การประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร
ค่า Journal Impact Factors
ดัชนี H Index, SJR, SNIP
คู่มือ Plagiarism
คู่มือ Citation Styles / Reference Style and Format Guidelines
Highly Cited Researchers
 
วารสารและสำนักพิมพ์ประเภท OPEN ACCESS (OA)
 
Definition of Open Access
Open Access for UK Research
Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)
Open and Shut ? Richard Poynder's Blog
Open access and Scopus: A new approach to scientific visibility from the standpoint of access (2011).
Open Access to the Scientific Journal Literature: Situation 2009
DOAJ - Directory of Open Access Journals
SHERPA / RoMEO / JULIET / OpenDOAR / ROAR / SciELO / ArXiv
 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Scientist Communities & Social Networking)
 
BioMedExperts - Scientific Social Networking
UniPHY- professional social networking site for physical scientists
ResearchGate - the professional network for scientists
ResearcherID - a global, multi-disciplinary scholarly research community
SciTable - Social network for science research and education / Community of scientists, researchers, teachers, and students
SciTopics : A free, wiki-like knowledge-sharing service for the scientific community
 
การสื่อสารทางวิชาการ (Scholarly Communication & Scientific Communication)
 
JISC Scholarly Communications Action Handbook (UK)
ACRL/ARL Scholarly Communication
 
จดหมายข่าว (Newsletters for Research Trends)
 
KnowledgeLink : ISI Web of Knowledge News
LibraryConnect : Newletter from Elsevier
ResearchTrends : Newletter from Elsevier
Library Connect - Seminar Presentations
Sense About Science
 
บทความที่น่าสนใจ
 
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 138/2558 ผลการประชุม ก.พ.อ. 4/2558 โดยมีสาระสำคัญเรื่องเห็นชอบร่างประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ และเรื่องเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
รูปแบบการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม / กำหนดโดย อ.กพอ. (วิจัย)
วิธีการขอหมายเลข ISBN / ISSN
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ กับงานของบรรณารักษ์นักสารนิเทศ
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
จรรยาบรรณนักวิจัย
กระบวนการทางปัญญา .... ศ.นพ. ประเวศ วสี
ความรู้เรื่องสารสนเทศสำหรับนักวิจัย ... ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์
สาระไอซีทีเพื่อชีวาภิวัตน์ ... ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์
การวิจัยในฐานะความพึงพอใจส่วนตน ? .... ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ