ไทย english   
หน้าหลัก  » สารสนเทศงานวิจัย  » สารสนเทศงานวิจัย

วิธีการขอหมายเลข ISBN / ISSN

 

เลขมาตรฐาน สากลประจำหนังสือ (ISBN) คือเลขรหัสสากลที่กำหนดขึ้นใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่ว ๆ ไป มีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง เพื่อความสะดวก ถูกต้องในการควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ในด้านการสั่งซื้อ การแลกเปลี่ยน การบริการ เมื่อกำหนดให้หนังสือไปแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำอีกโดยเด็ดขาด

เลขมาตรฐาน สากลประจำวารสาร (ISSN) เป็นเลขรหัสเฉพาะที่กำหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ประเภทวารสารแต่ละชื่อเรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการค้นข้อมูลวารสาร การแลกเปลี่ยนและการติดต่อต่างๆ เกี่ยวกับวารสารให้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว

ผู้ใช้สามารถติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองผ่านระบบ e-Service ของสำนักหอสมุดแห่งชาติได้ที่ http://www.e-service.nlt.go.th 
หรือติดต่อ กลุ่มงานบริการพิเศษ ISSN ISBN จดแจ้งการพิมพ์
กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2280-9845 , 0-2280-9828-32 ต่อ 135 , 140
โทรสาร 0-2280-9858 อีเมล์ : isbn@nlt.go.th หรือ issn@nlt.go.th