ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการวารสาร  » รายชื่อวารสารภาษาไทย

รายชื่อวารสาร/นิตยสารไทย ที่มีให้บริการในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
แก่นเกษตร = Khon Kaen Agriculture Journal
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0125-0485
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 4 ฉบับ
https://ag2.kku.ac.th/kaj/
ปีที่ 36-41 พ.ศ.2551-56
ปีที่ 42 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2557
วัตถุประสงค์ :
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอิสระแล้ว
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1513-9980
ไทย
ปีละ 2 ฉบับ
http://sci.bsru.ac.th/sciweb/eMagazine.php/
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558
วัตถุประสงค์ :
นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเป็นไทย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
ความรู้คือประทีป
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
0125-8583
ไทย
ปีละ 4 ฉบับ
ปีที่ 51-58 พ.ศ.2551-58
ปีที่ 59 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ :
นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเป็นไทย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
คิด Creative Thailand
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
-
ไทย
รายเดือน
www.tcdc.or.th/creativethailand/
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4-8, 10-12 พ.ศ.2553
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2-12 พ.ศ.2553-54
ปีที่ 3-6 พ.ศ.2554-58
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-9 พ.ศ.2558-59
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
ชีวจิต
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
1513-086X
ไทย
ราย 2 สัปดาห์
www.cheewajit.com/
ปีที่ 16-19 ฉบับที่ 382-457 พ.ศ.2557-60
ปีที่ 20 ฉบับที่ 458-460 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
เชียงใหม่เวชสาร = Chiang Mai Medical Bulletin
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0125-5893
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 4 ฉบับ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ
ปีที่ 42-50 พ.ศ.2546-54
ปีที่ 51 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2555
วัตถุประสงค์ :
นำเสนอบทความด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
ซีเคร็ต = Secret
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
1906-232X
ไทย
ราย 2 สัปดาห์
www.secret-thai.com
ปีที่ 4-6 ฉบับที่ 91-145 พ.ศ. 2555-57
ปีที่ 7 ฉบับที่ 146-168 พ.ศ. 2557-58
ปีที่ 8 ฉบับที่ 171-192 พ.ศ. 2558-59
ปีที่ 9 ฉบับที่ 193-216 พ.ศ. 2559-60
ปีที่ 10 ฉบับที่ 217-226 พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์ :
Secret นิตยสารที่สร้างแรงบันดาลใจ เป็นหลักให้แก่ชีวิต เป็นที่พึ่งทางใจผ่านเนื้อหาที่เข้าใจง่าย อ่านสนุก ให้แง่คิด เคล็ดลับ และแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ "ความสุขและความสำเร็จในชีวิต"
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
ไซแอนซ์ อิลัสเตรเต็ด = Science Illustrated
Post International Media
2229-0346
ไทย
รายเดือน
www.scienceillustratedthailand.com/
no.6-78, 2011-17
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
โดมทัศน์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0125-555x
ไทย
ปีละ 2 ฉบับ
http://main.library.tu.ac.th/tulib/index.php/library-publications/domtad
ปีที่ 24-26 พ.ศ.2546-48
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2549
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ห้องสมุด
3. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์และความรู้ด้านอื่นๆ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
เที่ยวรอบโลก = Travel Around the World
บริษัท อทิตตา พับลิเคชั่น จำกัด
0125-8565
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
www.tiewroblok.com
ปีที่ 24-35 ฉบับที่ 285-420 พ.ศ.2549-60
ปีที่ 36 ฉบับที่ 421-423 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แนะนำการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ = Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1905-3460
ไทย
ปีละ ฉบับ
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2-4 พ.ศ.2552
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2553
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2557
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2558
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
บ้านและสวน
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ISSN 0125-1996
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
www.baanlaesuan.com
ปีที่ 33 ฉบับที่ 390-396 พ.ศ. 2552
ปีที่ 34 ฉบับที่ 397-408 พ.ศ.2552-53
ปีที่ 35 ฉบับที่ 409, 411-420 พ.ศ.2553-54
ปีที่ 36 ฉบับที่ 421-424, 426-428, 430-431 พ.ศ.2554-55
ปีที่ 37 ฉบับที่ 433, 435, 442-443 พ.ศ.2555-56
ปีที่ 38 ฉบับที่ 446, 452-455 พ.ศ.2557
ปีที่ 39-41 ฉบับที่ 457-492 พ.ศ.2557-60
ปีที่ 42 ฉบับที่ 493-495 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
นิตยสาร "บ้านและสวน" ได้มุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์นิตยสารเกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน และการจัดสวน กับจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะนำเสนออีกหนึ่งคุณภาพสู่วงการนิตยสารของประเทศไทย
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
พุทธชินราชเวชสาร = Buddhachinaraj Medical Journal
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
0125-7560
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/BMJ
ปีที่ 26-33 พ.ศ.2552-59
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
1. เผยแพร่งานวิจัยและความรู้ทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. เป็นเวทีเสนอผลงานทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย
3. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและข่าวสารทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
มติชนสุดสัปดาห์
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
1686-8196
ไทย
รายสัปดาห์
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1638-1679 พ.ศ.2555
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1680-1732 พ.ศ.2555-56
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1733-1784 พ.ศ.2556-57
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1785-1836 พ.ศ.2557-58
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1837-1888 พ.ศ.2558-59
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1889-1940 พ.ศ.2559-60
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1941-1947 พ.ศ.2560
หมายเหตุ : ฉบับที่ 1630-1632 บริษัทจัดจำหน่ายได้มีจดหมายแจ้งมาว่าไม่สามารถจัดส่งนิตยสารฉบับดังกล่าวได้ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม
วัตถุประสงค์ :
นำเสนอข่าวสาร บทความทั่วไป บทความพิเศษ ทางด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
มหิดลสาร = Mahidol University Wisdom of the Land
มหาวิทยาลัยมหิดล
0125-2528
ไทย
รายเดือน
www.mahidol.ac.th/th/gazette/
ปีที่ 34-35 พ.ศ.2552-53
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1-8, 10-12 พ.ศ.2554
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1-2, 4-9, 11-12 พ.ศ.2555
ปีที่ 38 พ.ศ.2556
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2-11 พ.ศ.2557
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-12 พ.ศ.2558
วัตถุประสงค์ :
นำเสนอข่าวสาร บทความทั่วไป บทความพิเศษ ทางด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
ยางไทย
บริษัท ที.อาร์.ไอ.โกลบอล จำกัด
1906-7704
ไทย
รายเดือน
ปีที่ 5 ฉบับที่ 6-12 พ.ศ.2557
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-12 พ.ศ.2558
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-6 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
วชิรเวชสาร = Vajira Medical Journal
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
0125-1252
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
https://tci-thaijo.org/index.php/VMED
ปีที่ 52-59 พ.ศ.2551-58
ปีที่ 60 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการแพทย์ หรือข้อมูลใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิจัยในรูปแบบต่างๆ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ = Bulletin of the Department of Medical Sciences
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
0125-684X
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 4 ฉบับ
ปีที่ 45-54 พ.ศ.2546-55
ปีที่ 55 ฉบับที่ 3-4 พ.ศ.2556
ปีที่ 56-58 พ.ศ.2557-59
ปีที่ 59 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกสาขา
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:


วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0857-7617
ไทย
ปีละ 3 ฉบับ
ปีที่ 52-54 ฉบับที่ 164-172 พ.ศ.2547-49
ปีที่ 55 ฉบับที่ 173, 175 พ.ศ.2550
ปีที่ 56 ฉบับที่ 176-178 พ.ศ.2551
ปีที่ 57 ฉบับที่ 179,181 พ.ศ.2552
ปีที่ 58 ฉบับที่ 182 พ.ศ.2553
ปีที่ 59 ฉบับที่ 186 พ.ศ.2554
วัตถุประสงค์ :
เผยแพร่บทความทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ นำเสนอกิจกรรมและข่าวทั่วไปของหน่วยงาน
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
วารสารการพัฒนาความรู้เชิงลึกในงานสายสนับสนุน = = Supporting Work Insight Knowledge Development
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1906-8956
ไทย
ปีละ 2 ฉบับ
-
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2553, 2556
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2557
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2286-9824
ไทย
ราย 4 เดือน
http://3ls.thaicyberu.go.th/journal/
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, 3 พ.ศ.2556
ปีที่ 2-3 พ.ศ.2557-58
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2-3 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารการเวก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1686-7408
ไทย
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 6-7 พ.ศ.2553-54
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2555
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2556
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2557
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม = Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
0859-5453
ไทย
ปีละ 4 ฉบับ
ปีที่ 31-39 พ.ศ.2551-59
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานค้นคว้า และวิจัยของนักวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น และข่าวสาร และเป็นสื่อสัมพันธ์ในวงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารกีฏและสัตววิทยา
สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย
0125-3794
ไทย
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551
ปีที่ 27-33 พ.ศ.2552-58
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารเกษตรนเรศวร = Naresuan Agriculture Journal
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
0859-3027
ไทย / อังกฤษ
ปีละ ฉบับ
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2554
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2555
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า = King Mongkut’s Agricultural Journal
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
0857-0108
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
ปีที่ 26-34 พ.ศ.2551-59
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
1. เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความก้าวหน้าของผลงานและวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
2. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นและความรู้ทางด้านวิชาการ หรือประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในวงการเกษตร
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันต่างๆ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = Journal of Faculty of Science and Technology Thammasat University
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
2228-8481
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 1 ฉบับ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552-53
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553-54
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่จากผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยสู่สาธารณชน
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ = Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0125-5347
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
ปีที่ 41-42 พ.ศ.2551-52
ปีที่ 43 ฉบับที่ 2-3 พ.ศ.2553
ปีที่ 44-47 พ.ศ.2554-57
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิคกิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารไทย = Thai Journal
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
0125-572X
ไทย
ปีละ 4 ฉบับ
ปีที่ 24-30 ฉบับที่ 85-88 พ.ศ.2546-52
ปีที่ 32 ฉบับที่ 121-123 พ.ศ.2555
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เชิงสารคดีที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = Journal of Graduate Studies Sukhothai Thammathirat Open University
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1905-8837
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2551
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2552
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง = Journal of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
0858-8430
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
ปีที่ 11-15 พ.ศ.2546-50
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าของผลงานด้านวิชาการและการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป
2. เป็นสื่อกลางรายงานข่าวสารที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้านวิชาการและวิจัย
3. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด/ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้านวิชาการและวิจัย
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
วารสารเพลงดนตรี = Music Journal
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
0858-9038
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
https://www.music.mahidol.ac.th/musicjournal/th/index.php
ปีที่ 14-16 พ.ศ.2552-54
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2554-55
ปีที่ 18-22 พ.ศ.2555-60
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ความรู้และข่าวสารด้านดนตรีทุกสาขา
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารฟิสิกส์ไทย = Thai Journal of Physics
สมาคมฟิสิกส์ไทย
0857-1449
ไทย
ราย 3 เดือน
ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552-53
ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2553-54
ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555
ปีที่ 29 พ.ศ.2555-56
ปีที่ 30 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2556-57
วัตถุประสงค์ :
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สาระ ข่าวสาร และเป็นสื่อสัมพันธ์ในมวลหมู่สมาชิกและผู้ที่สนใจในแวดวงฟิสิกส์ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับฟิสิกส์ในวงกว้างที่สร้างสรร
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล = Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences
Faculty of Pharmacy, Mahidol University
0125-1570
อังกฤษ
ปีละ 4 ฉบับ
v.36, 2009;
v.37-41 2010-14;
v.42 no.1-4, 2015;
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ = Thaksin University Journal
มหาวิทยาลัยทักษิณ
0859-9807
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal/
ปีที่ 6-13 พ.ศ.2546-53
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2-3 พ.ศ.2556
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2557
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่างๆ
2. เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ = Princess of Naradhiwas University Journal
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1906-5861
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
http://journal.pnu.ac.th/
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
ปีที่ 3-5 พ.ศ.2554-56
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของ คณะครูอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในด้านการแพทย์ การพยาบาล การเกษตรและเทคโนโลยี วิศวกรรม การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ การศึกษา และการฝึกอาชีพ สาขาอื่นๆ
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในด้านการแพทย์ การพยาบาล การเกษตรและเทคโนโลยี วิศวกรรม การบริหารจัดการ และบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ การศึกษา และการฝึกอาชีพสาขาอื่นๆ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักในการสร้างองค์ความรู้และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = Naresuan University Journal: Science and Technology
มหาวิทยาลัยนเรศวร
0858-7418
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
http://www.journal.nu.ac.th/
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2-3 พ.ศ.2548
ปีที่ 14-23 พ.ศ.2549-58
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมและเผยแพร่บทความวิจัย บทความ ปริทัศน์ บทความพิเศษ รายงานต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = Journal of Srinakharinwirot University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1686-9311
ไทย / อังกฤษ
ปีละ ฉบับ
http://ejournals.swu.ac.th/
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2552
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3-4 พ.ศ.2553
ปีที่ 3 ฉบับที่ 5, พิเศษ1-2 พ.ศ.2554
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารยางพารา
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
0125-4405
ไทย
ปีละ ฉบับ
ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2556
ปีที่ 35 พ.ศ.2557
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารร่มพฤกษ์
ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก
0125-7609
ไทย
ปีละ 3 ฉบับ
ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2552
ปีที่ 28-29 พ.ศ.2553-54
ปีที่ 30 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2554-55
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ศิลปะ วิทยาการ และความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมอาจารย์ ผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
3. เพื่อเป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารราชพฤกษ์ = Journal of Graduate School
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1905-1344
ไทย
ปีละ 3 ฉบับ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ. 2553-54
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ. 2554-55
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-56
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในรูปของบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยของอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แสดง ผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลงานระหว่างอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง = Journal of the Vector - Borne Diseases
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
1686-3734
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 6-8 พ.ศ. 2552-54
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2555
ปีที่ 12 ฉบับที่ - พ.ศ.2558
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิจัย มสด (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) = SDU Research Journal
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1905-2847
ไทย
ปีละ 3 ฉบับ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2-3 พ.ศ.2553
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2555
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิจัย มสด (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) = SDU Research Journal
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1906-3334
ไทย
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2553
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2554
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2556
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. = KMUTT Research and Development Journal
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0125-278X
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 4 ฉบับ
ปีที่ 31-39 พ.ศ.2551-59
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาทางสหสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สังคมศาสตร์และภาษาศาสตร์ เป็นต้น
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย = Journal of Scientific Research Chulalongkorn University
ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0125-6335
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 27-33 พ.ศ.2545-2551
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2552
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T) = Journal of Scientific Research Chulalongkorn University (Section T)
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1685-2923
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2-3 พ.ศ.2545
ปีที่ 2-5 พ.ศ.2546-49
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2550
วัตถุประสงค์ :
1. เผยแพร่วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
2. เผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจากภายนอก
3. เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวความคิดทางการวิจัย
4. เสนอข่าวในวงการวิทยาศาสตร์
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชื่อใหม่ Journal of Health Research)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0857-4421
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 18-20 พ.ศ.2547-49
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2550
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่บทความทางด้านการวิจัยพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นแนวทางของผู้อ่านที่จะทำงานวิจัย ในแนวทางที่ใกล้เคียงกัน
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิชาการปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
2229-1636
ไทย
ปีละ 3 ฉบับ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 6-7 พ.ศ.2556
ปีที่ 4 ฉบับที่ 9-10 พ.ศ.2557
วัตถุประสงค์ :
To disseminate knowledge and original research and to promote the exchange of knowledge and experience among scholars and researchers.
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ = Journal of King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, The
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0857-684X
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/kmutnb-journal
ปีที่ 18-26 พ.ศ.2551-2559
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น สาขาวิชาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม รวมทั้งวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี = Journal of Thonburi University
มหาวิทยาลัยธนบุรี
1905-9469
ไทย
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 5-9 ฉบับที่ 9-20 พ.ศ. 2554-58
ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2559
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อเป็นสื่อกลางและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิชาการต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1906-7062
ไทย
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ. 2554
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ. 2556
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่สังคม
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยกับนักวิชาการจากองค์กรอื่นพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่สังคม
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1906-392X
ไทย
ปีละ 2 ฉบับ
http://web.eng.ubu.ac.th/~seminar/research/Journal/
ปีที่ 5-8 พ.ศ. 2555-58
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่การศึกษา ค้นคว้า วิจัยที่มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้วิชาการในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิทยาศาสตร์ = Science
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์
0125-0515
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 6 ฉบับ
ปีที่ 62-68 พ.ศ.2551-57
ปีที่ 69 ฉบับที่ 1-5 พ.ศ.2558
ปีที่ 70 ฉบับที่ 1-6 พ.ศ.2559
ปีที่ 71 ฉบับที่ 1-2, 5 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
1. เผยแพร่วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
2. เผยแพร่เกียรติคุณและผลงานนักวิทยาศาสตร์
3. ประสานความสัมพันธ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับสังคม
4. เป็นสื่อกลางสัมพันธ์ของสมาชิกและสมาคมฯ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences (ชื่อเดิม วารสารวิทยาศาสตร์ = Journal of Science)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1905-3193
ไทย
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 7-10 พ.ศ.2549-52
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2554
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและจากภายนอก
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. = KKU Science Journal
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0125-2364
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 4 ฉบับ
ปีที่ 36 ฉบับที่ 3-4,พิเศษ พ.ศ.2551
ปีที่ 37-42 พ.ศ.2552-57
ปีที่ 43 ฉบับที่ 3-4 พ.ศ.2558
ปีที่ 44 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางด้านการวิจัย และการศึกษา ค้นคว้าของอาจารย์และนักศึกษา
3. เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวความคิดทางวิชาการระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. = Srinakharinwirot University Science Journal
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0857-1600
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 24-32 พ.ศ.2551-59
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการวิจัย การศึกษา ค้นคว้า และทัศนะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อคิดเห็นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3. ส่งเสริมและเผยแพร่บทบาท ความสำคัญ และผลกระทบของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่อการพัฒนาสังคม
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา = Journal of Exercise & Sport Science
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
0859-6633
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/sport/index/
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2553
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2554
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2555
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้วิทยาการใหม่ๆ ทางด้านการออกกำลังกายและกีฬาให้แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป
2. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการค้นคว้า อ้างอิงทางด้านการออกกำลังกายและกีฬา
3. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมงานวิจัย และแนวคิดทางด้านการออกกำลังกายและกีฬาของนักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0125-0369
ไทย
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
ปีที่ 38 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2550
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) พ.ศ. 2551
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) พ.ศ.2552
ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) พ.ศ.2553
ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (พิเศษ), 3 พ.ศ.2554
ปีที่ 45 ฉบับที่ 3, 1 (พิเศษ)
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
0858-7612
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
http://science.buu.ac.th/part/buuscij/index.php/
ปีที่ 13-18 พ.ศ.2551-56
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในลักษณะของงานวิจัย และบทความวิชาการ โดยผลงานที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์นั้น จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสาร อื่นๆ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร = Naresuan University Science Journal
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1686-5561
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 5-10 พ.ศ.2551-57
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ จากหน่วยงานต่างๆ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง = Journal of Science-Ladkrabang
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
0857-9512
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/
ปีที่ 17-25 พ.ศ.2551-59
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าของผลงานด้านวิชาการและการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วๆ ไป
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = Journal of Science and Technology
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0858-4435
ไทย / อังกฤษ
ราย 2 เดือน
http://tujournals.tu.ac.th/tstj/
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา = Journal of Sports Science and Technology
สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
1513-7201
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 2-7 พ.ศ.2545-50
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2552
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2553
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่บทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
1906-0114
ไทย
ปีละ 4 ฉบับ
ปีที่ 2 พ.ศ.2551
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1, 3-4 พ.ศ.2552
ปีที่ 4-5 พ.ศ.2553-54
วัตถุประสงค์ :
วารสารเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1905-4548
ไทย
ปีละ 2 ฉบับ
http://eng.swu.ac.th/re.html
ปีที่ 7-11 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ. 2555-59
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัชาการ และผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและวิศวกรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ และวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่นๆ เป็นต้น
3. เพื่อส่งเสริมและเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ทำให้เกิดผลงานวิจัยที่เข้าไปสู่การพัฒนาต่อภาคสังคม ชุมชน และนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนเพื่อต่อยอดและเกิดความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัย งานวิชาการ ซึ่งนำมาสุ่การเกิดประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสังคมภายในและภายนอก
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
1905-8144
ไทย
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 1-5 พ.ศ. 2550-54
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555
ปีที่ 7 พ.ศ.2556
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2557
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1513-8178
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/index
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2552
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3-4 พ.ศ.2553
ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2554
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ = Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1906-7208
ไทย
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
ปีที่ 5-8 พ.ศ.2556-59
วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาและภาษาศาสตร์
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารสหศาสตร์ = Journal of Sahasat
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1513-8429
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2550
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2-3 พ.ศ.2552
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2553-54
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2555
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารสัตวแพทย์ = Journal of Kasetsart veterinarians
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0125-5169
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
ปีที่ 18-25 พ.ศ.2551-57
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนปฏิบัติการแนวใหม่ด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่ภาคีสุขภาพ หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา = Journal of Public Health and Development
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
1905-1387
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/AIHD-MU
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2-3 พ.ศ. 2552
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ. 2553
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ. 2554
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ไปสู่ผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่เกี่ยวข้องด้าน
สาธารณสุข และบุคคลที่สนใจทั่วไป
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ = Journal of Public Health
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
0125-1678
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
ปีที่ 32-39 พ.ศ.2545-52
ปีที่40 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2553
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขในสาขาต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อนักสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป และเพื่อเป็นสื่อข่าวสาร และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางสาธารณสุขและการแพทย์
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารสารสนเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2228-8457
ไทย
ปีละ 3 ฉบับ / ตั้งแต่ปี 2559 ออกปีละ 4 ฉบับ
ปีที่ 28-33 พ.ศ. 2553-58
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ. 2559
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิชาการทั่วไป ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการในสาขาสารสนเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารสิ่งแวดล้อม = Environmental Journal
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0859-3868
ไทย
ราย 3 เดือน
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1, 3-4 พ.ศ.2552
ปีที่ 14-18 พ.ศ.2553-57
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1-2, 4 พ.ศ.2558
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2559
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ผลงานด้านต่างๆ ของสถาบันฯ ออกสู่สาธารณชน
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารสุขศึกษา = Journal of Health Education
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
0125-0744
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
ปีที่ 25-30 ฉบับที่ 91-107 พ.ศ.2545-50
ปีที่ 31 ฉบับที่ 108, 110 พ.ศ.2551
ปีที่ 32-33 ฉบับที่ 111-116 พ.ศ.2552-53
ปีที่ 34 ฉบับที่ 117, 119 พ.ศ.2554
ปีที่ 35-38 ฉบับที่ 120-131 พ.ศ.2555-58
ปีที่ 39 ฉบับที่ 132-133 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่วิชาการใหม่ๆ ในด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาธารณสุขศาสตร์
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรมและผลงานระหว่างนักสุขศึกษา และนักสาธารณสุขทั่วประเทศ
3. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมผลงานวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ = Journal of the National Research Council of Thailand
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
0028-0011
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 34-38 พ.ศ.2545-2549
ปีที่ 39-41 วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์ พ.ศ.2550-52
ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์ พ.ศ.2553
วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมวิทยาการ เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสำรวจต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จัดทำขึ้นในประเทศไทย และเพื่อให้วารสารเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยกับสถาบันการวิจัยในต่างประเทศทั่วโลก
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
1513-9123
ไทย
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 3-5 พ.ศ.2547-49
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและค้นคว้าสารสนเทศ
3. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ
4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และทรรศนะของบุคคลในวงวิชาการ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารห้องสมุด = T.L.A. Bulletin
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
0857-0086
ไทย
ปีละ 4 ฉบับ
ปีที่ 46 พ.ศ.2545
ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2546
ปีที่ 48-49 พ.ศ.2547-48
ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2549
ปีที่ 51 ฉบับที่ 1-2 พิเศษ พ.ศ.2550
ปีที่ 52 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2551
ปีที่ 53 ฉบับที่ 1-2 พิเศษ พ.ศ.2552
ปีที่ 54 ฉบับที่ 1-2 พิเศษ พ.ศ.2553
ปีที่ 55 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2554
ปีที่ 56 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2555
ปีที่ 59 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558
วัตถุประสงค์ :
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความคิด ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. เผยแพร่ผลการทดลอง การค้นคว้า และการวิจัยของสถาบันที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นสื่อกลางในการอภิปราย และเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกและผู้สนใจ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
1906-9790
ไทย
ปีละ 2 ฉบับ
ปีที่ 6 พ.ศ.2558
ปีที่ 7 พ.ศ.2559
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
-
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
วารสาร อพวช. = NSM Journal
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1905-1514
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
www.nsm.or.th
ปีที่ 6 ฉบับที่ 67-68, 72-73 พ.ศ.2551
ปีที่ 7 ฉบับที่ 74-78, 80-84 พ.ศ.2551-52
ปีที่ 8 ฉบับที่ 85-95 พ.ศ.2552-53
ปีที่ 9 ฉบับที่ 96-108 พ.ศ.2553-54
ปีที่ 10 ฉบับที่ 109-113, 115-118 พ.ศ.2554-55
ปีที่ 11 ฉบับที่ 120, 122-131 พ.ศ.2555-56
ปีที่ 12-15 ฉบับที่ 132-179 พ.ศ.2556-60
ปีที่ 16 ฉบับที่ 180-185 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ : ห้องสมุดมี:
วารสารองค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรม
0125-3891
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 4 ฉบับ
www.gpo.or.th/Default.aspx?tabid=111
ปีที่ 35-36 พ.ศ.2551-53
ปีที่ 37-39 พ.ศ.2552-53
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ. 2557
ปีที่ 41 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ. 2557-58
ปีที่ 42 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ. 2558-59
ปีที่ 43 ฉบับที่ 1-2, 4 พ.ศ. 2559-60
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งผลงานวิเคราะห์วิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่กิจกรรมและการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็น
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเรื่องมาจากพระราชดำริ
1685-8234
ไทย
ปีละ 4 ฉบับ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1, 4 พ.ศ.2548
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2, 4 พ.ศ.2549
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2550
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2551
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1, 3-4 พ.ศ.2552
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2553
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2554
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555
ปีที่ 11-12 พ.ศ.2556-57
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2558
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์
2. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาประเทศให้บังเกิดความยั่งยืน
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องและกว้างขวางขึ้น
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0857-2380
ไทย
ปีละ 4 ฉบับ
ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2546
ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2547
ปีที่ 20 ฉบับที่ 3-4 พ.ศ.2548
วัตถุประสงค์ :
นำเสนอบทความที่น่าสนใจทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย เรื่องทั่วๆ ไปที่น่าสนใจ และกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ = Kasetsart Journal : Social Sciences
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0125-8370
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
ปีที่ 29-35 พ.ศ. 2551-57
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ. 2558
วัตถุประสงค์ :
เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ทั้งในมหาวิทยาลัยฯ และจากผู้เขียนภายนอกที่มีงานทางด้านวิชาการคล้ายคลึงกัน โดยที่วารสารนี้มีการเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล = Mahidol Dental Journal
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
0125-5614
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
ปีที่ 28-31 พ.ศ. 2551-54
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ. 2555
ปีที่ 33-35 พ.ศ. 2556-58
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและ การพัฒนาทางด้านทันตแพทยศาสตร์ เผยแพร่ข่าวสารและเกียรติคุณของสถาบัน รวมทั้งเป็นสื่อสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่าง ทันตแพทย์และผู้สนใจ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
วิปัสสนาสาร = Vipassanasara
สำนักงานกลางกองการวิปัสสนาธุระ วัดมหาธาตุฯ
0858-9810
ไทย
ปีละ 6 ฉบับ
ปีที่ 54 ฉบับที่ 1-3, 6 พ.ศ.2551
ปีที่ 55 ฉบับที่ 2-4, 6 พ.ศ.2552
ปีที่ 56 พ.ศ.2553
ปีที่ 57 ฉบับที่ 1, 5 พ.ศ.2554
ปีที่ 58 ฉบับที่ 1-3, 6 พ.ศ.2555
ปีที่ 59 ฉบับที่ 2, 4-5 พ.ศ.2556
ปีที่ 60 ฉบับที่ 1-5 พ.ศ.2557
ปีที่ 61 ฉบับที่ 3, 4, 6 พ.ศ.2558
ปีที่ 62 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระ
2. เพื่อเผยแผ่ปรมัตถศาสนา สัมมาปฏิบัติ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางของวิปัสสนายานิกชน
4. เพื่อส่งเสริมวิชาความรู้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติวิปัสสนาที่ถูกต้อง
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
เวชชสารสัตวแพทย์ = Thai Journal of Veterinary Medicine, The
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0125-6491
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 4 ฉบับ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/tjvm
ปีที่ 39-46 พ.ศ.2552-59
ปีที่ 47 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าและการวิจัยที่เกี่ยวข้องในทางสัตวแพทย์
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการให้แก่หมู่คณะ
3. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบัณฑิตสัตวแพทย์
4. เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบัน
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
เวชสารแพทย์ทหารบก = Royal Thai Army Medical Journal
กรมแพทย์ทหารบก
0125-7722
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 4 ฉบับ
http://www.rtamedj.pmk.ac.th/
ปีที่ 61-69 พ.ศ.2551-59
ปีที่ 70 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและความรู้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจการเกี่ยวกับเสนารักษ์ เป็นสื่อประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างบุคลากรทางการแพทย์
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
สงขลานครินทร์เวชสาร = Songklanagarind Medical Journal
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0125-8435
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 6 ฉบับ
http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ 27-33 พ.ศ.2552-58
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1, 5-6 พ.ศ.2559
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพของภาคใต้และของประเทศไทย
3. เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความรู้ทางวิชาการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
สรรสาระ = Reader's Digest
บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
0859-3450
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
ปีที่ 7-9 พ.ศ.2550-52
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2-12 พ.ศ. 2553
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1-2, 4-12 พ.ศ. 2554
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1-13 พ.ศ. 2555
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2-3, 5, 7-13 พ.ศ. 2556
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557
เลิกผลิตเดือน ก.พ.2557
วัตถุประสงค์ :
นำเสนอบทความที่น่าสนใจทางด้านวิชาการ และเรื่องทั่วๆ ไปที่น่าสนใจ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
สารคดี = Sarakadee Magazine
บริษัทวิริยะธุรกิจ
0857-1538
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
ปีที่ 22-32 ฉบับที่ 254-384 พ.ศ.2549-60
ปีที่ 33 ฉบับที่ 385-393 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
นำเสนอบทความด้านการท่องเที่ยว และเผยแพร่บทความที่น่าสนใจที่มีประโยชน์ทั่วๆ ไป
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
สื่อพลัง = Power the Thought
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
-
ไทย
ปีละ 4 ฉบับ
www.pttplc.com/th/ptt_core.asp?page=nc_po
ปีที่ 16 พ.ศ. 2551
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ. 2552
ปีที่ 18-20 พ.ศ. 2553-55
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1-2, 4 พ.ศ. 2556
ปีที่ 22 พ.ศ. 2557
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ. 2558
(เลิกผลิตปี 2559)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นสื่อหนึ่งในการรวบรวมและนำเสนอแนวคิดหรือทัศนะใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาสำหรับ สังคมไทยด้วยการนำบทความทางวิชาการที่คัดเลือกนำมาลงหรือเรียบเรียงขึ้นใหม่ โดยไม่มีการให้ความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อเป็นการชี้นำ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
อนุสาร อ.ส.ท.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0125-7226
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
ปีที่ 46 ฉบับที่ 11-12 พ.ศ.2549
ปีที่ 47-57 พ.ศ.2549-60
ปีที่ 58 ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเสนอข่าวสารและสารคดี อันเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
อาหาร = Food Journal
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0125-1147
ไทย
ปีละ 4 ฉบับ
ปีที่ 34-39 พ.ศ.2547-52
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2553
ปีที่ 41 ฉบับที่ 2, 4 พ.ศ.2554
ปีที่ 42 พ.ศ.2555
ปีที่ 43 ฉบับที่ 1-3 พ.ศ.2556
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่วิทยาการ และเสนอข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และโภชนาการ
2. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากขึ้น
3. เป็นสื่อกลางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและหน่วยงานของรัฐ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
A Day
บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด
1513-6205
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
v.13-15 no.148-180, 2555-58
v.16 no.181, 183-192, 2558-59
v.17 no.193-204, 2559-60
v.18 no.205-207, 2560
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
Advanced Thailand Geographic Magazine = ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค
บริษัท สำนักพิมพ์กรีนแมคพาย จำกัด
0859-5356
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 83, 86-90 พ.ศ. 2548-49
ปีที่ 12-17 ฉบับที่ 91-133 พ.ศ. 2549-55
เลิกบอกรับปี 2555
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่สาระความรู้และความบันเทิงเพลิดเพลินด้านการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ เข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนในแง่มุมที่น่าสนใจ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
All Magazine
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1905-3762
ไทย
รายเดือน
www.all-magazine.com
ปีที่ 7 ฉบับที่ 9-12 พ.ศ.2556
ปีที่ 8-11 พ.ศ.2556-60
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1-8 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
Bioscope
บริษัท ไบโอสโคป พลัส จำกัด
1685-5906
ไทย
ปีละ ฉบับ
ฉบับที่ 86-88, 90, 94-95 พ.ศ.2552
ฉบับที่ 98-99, 101-109 พ.ศ. 2553
ฉบับที่ 110-120 พ.ศ. 2554
ฉบับที่ 121-131 พ.ศ. 2555
ฉบับที่ 132-133 พ.ศ. 2556
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
Chiang Mai Journal of Science
Faculty of Science, Chiang Mai University
0125-2526
อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
http://it.science.cmu.ac.th/ejournal/
v.30 no.1-2, 2003
v.31 no.3, 2004
v.32-37, 2005-10
v.38 no.1-4, suppl., 2011
v.39 no.1-4, 2012
v.40 no.1-5, 2013
v.41 no.1-4, 5.1, 5.2, 2014
v.42 no.1-4, 2015
v.43 no.1-6, 2016
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
Computer Today = คอมพิวเตอร์ทูเดย์
บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด
0858-947x
ไทย
ปีละ 24 ฉบับ
ปีที่ 17 ฉบับที่ 326-346 พ.ศ.2551
ปีที่ 18 ฉบับที่ 347-349, พ.ศ. 2551-52
(ได้รับอภินันทนาการเพียง 1 ปี)
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
Creative & Idea KAIZEN
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
1906-0939
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 40, 42-44, 46-48 พ.ศ.2553
ปีที่ 5 ฉบับที่ 49-60 พ.ศ.2553-54
ปีที่ 6 ฉบับที่ 63, 66-68, 71-72 พ.ศ.2554-55
ปีที่ 7 ฉบับที่ 74-75 พ.ศ.2555
ปีที่ 8 ฉบับที่ 87-96 พ.ศ.2556-57
ปีที่ 9 ฉบับที่ 97-99, 101-108 พ.ศ.2557-58
ปีที่ 10-11 ฉบับที่ 109-132 พ.ศ.2558-60
ปีที่ 12 ฉบับที่ 133 พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ :
"Creative & Idea Kaizen" แปลจากวารสารรายเดือน "Soi to Kufu" ของ Japan Human Relations Association สมาคมที่ให้คำปรึกษาเรื่องไคเซ็นทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นมานานนับสิบปี
1. ช่วยให้พนักงานในองค์กรรู้จัก กิจกรรมไคเซ็นที่ถูกต้อง
2. ส่งเสริมให้พนักงานทำไคเซ็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยตัวอย่างการทำกิจกรรมไคเซ็น, แนวคิด ปรัชญา, ทรรศนะผู้บริหารต่อกิจกรรมไคเซ็น นำเสนอในรูปแบบที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
East-West Journal of Mathematics = วารสารคณิตศาสตร์: อิสท์-เวสท์

1513-489X
อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
v.1-9, 1998-2007
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
Engineering Today
บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
1685-618x
ไทย
ปีละ - ฉบับ
www.engineeringtoday.net
ปีที่ 6 ฉบับที่ 64-72, พ.ศ.2551
ปีที่ 7-11 ฉบับที่ 73-132 พ.ศ.2552-56
ปีที่ 12 ฉบับที่ 133-137, 139 พ.ศ.2557
วัตถุประสงค์ :
วารสารเพื่อความก้าวหน้าในวงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
Engineering transactions
Faculty of Engineering, Mahanakorn University of Technology
0859-9238
ไทย / อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
http://www.engtrans.mut.ac.th/Home/
v.10-14, 2007-11
v.15 no.1, 2012
v.17-18, 2014-15
v.19 no.1-2, 2016
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
Enterprise IT Pro (ชื่อเดิม : Windows IT Pro)
VBT Communications Co., Ltd.
1686-0500
ไทย
ปีละ 6 ฉบับ
ปีที่ 12 ฉบับที่ 142-144 พ.ศ. 2559
(เลิกผลิต ปี 2559)
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
Health & Cuisine
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
1513-7589
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
www.healthandcuisine.com
ปีที่ 2 ฉบับที่ 16, 22 พ.ศ. 2545
ปีที่ 3 ฉบับที่ 33-34 พ.ศ. 2546
ปีที่ 4 ฉบับที่ 38, 40, 47 พ.ศ. 2547
ปีที่ 5 ฉบับที่ 50-53, 55-59 พ.ศ. 2548-49
ปีที่ 6 ฉบับที่ 60-61, 64-68, 70-71 พ.ศ. 2549
ปีที่ 7 ฉบับที่ 72, 80-81, 83 พ.ศ. 2550
ปีที่ 8 ฉบับที่ 86-88, 90, 92, 95 พ.ศ. 2551
ปีที่ 9 ฉบับที่ 98, 104-105 พ.ศ. 2552
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
Health Today
บริษัท ทิมส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1513-8178
ไทย
รายเดือน
www.healthtoday.net/Thailand
ปีที่ 9 ฉบับที่ 102-103, 105-108 พ.ศ. 2552-53
ปีที่ 10 ฉบับที่ 109-118 พ.ศ. 2553-54
ปีที่ 11 ฉบับที่ 122-126, 128 พ.ศ. 2554
ปีที่ 12 ฉบับที่ 129 พ.ศ. 2554
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
Journal of Health Research (ชื่อเดิม วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0857-4421
อังกฤษ
ปีละ 6 ฉบับ
v. 22-25, 2008-11
v. 26 no. 3-6, 2012
v. 27, 2013
v. 28 no. 1-3, 5-6, suppl.1, 2014
v. 29 no. 1-6, suppl.1, 2015
v. 30 no. 1-2, 2016
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
Journal of the Faculty of Art Mahidol University
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1686-7831
อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
v.1 no.1-2, 2005
v.2 no.2, 2006
v.3 no.2, 2007
v.4 no.1, 2008
v.5 no.1, 2009
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
Kasetsart Journal : Natural Science
Kasetsart University
0075-5192
อังกฤษ
ปีละ 4 ฉบับ
v.37, 2003
v.38 no.2-4, suppl. 5-6, 2004
v.39 no.1, 4, suppl.5, 2005
v.40-43, 2006-09
v.44 no.1-6, 2010
v.45 no.1-3, 2011
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
Kasetsart Journal of Social Sciences / Formerly to : Kasetsart Journal : Social Sciences = วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
Kasetsart University
2452-3151
อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
http://kjss.kasetsart.org/
v.37, 2016
v.38 no.1-2, 2017
วัตถุประสงค์ :
เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากผู้เขียนภายนอกที่มีงานทางด้านวิชาการคล้ายคลึงกัน
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
KMITL Science and Technology Journal / Formerly to : KMITL Science Journal
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
1905-2367
อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
v.6 no.1-2, 2006
v.7 no.1-2, suppl.1-2, 2007
v.8-13, 2008-13
v.14 no.1, 2014 v.15-16, 2015-16
v.17 no.1, 2017
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
KMITL Science Journal / Title changed to : KMITL Science and Technology Journal
Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
1685-2044
อังกฤษ
ปีละ - ฉบับ
v.2 no.1, 2002
v.3 no.1, 3, 2003
v.4 no.1-2, 2004
v.6 no.1-2, 2006
v.7 no.1-2, 2007
v.8 no.1-2a,2b, 2008
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
KMUTNB : IJAST = King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
2465-4531
อังกฤษ
ปีละ 4 ฉบับ
http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/ijst/
v.8-9 no.1-4, 2015-16
v.10 no.1-3, 2017
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
Majo International Journal of Science and Technology
Maejo University
1905-7873
อังกฤษ
ปีละ 3 ฉบับ
http://www.mijst.mju.ac.th/
v.1 no.1-2, 2007
v.2 no.1-3, 2008
v.6-8 no.1-3, 2012-14
v.9 no.1-3, 2015
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
Money & Wealth = นิตยสารเพื่อการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1685-7755
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 57-60 พ.ศ.2551
ปีที่ 6 ฉบับที่ 61-68, 70-72 พ.ศ.2551-52
ปีที่ 7-13 พ.ศ.2552-59
ปีที่ 14 ฉบับที่ 157-164 พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์ :
เป็นนิตยสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงิน
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
Mother & Care
บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
1686-6045
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
v.2 no.15-24, 2006
v.3 no.25-27, 29-36, 2007
v.4 no.37-48, 2008
v.5 no.49-53, 2009
v.6 no.62, 65-72, 2010
v.7 no.74-84, 2011
v.8-11 no.85-132, 2011-15
v.12 no.133-136, 2016
วัตถุประสงค์ :
เป็นวารสารสำหรับครอบครัว เผยแพร่บทความเกี่ยวกับแม่และลูก
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
National Geographic (ฉบับภาษาไทย)
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
1513-9840
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 54-72 พ.ศ. 2549-50
ปีที่ 7-16 พ.ศ. 2550-60
ปีที่ 17 ฉบับที่ 193-197 พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์ :
นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ เนื้อหาของบทความมีทั้งแบบวิชาการ และเนื้อหาสบายๆ ทั่วไป
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
Natural History Journal of Chulalongkorn University, The / Title changed to : Tropical Natural History
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1513-9700
อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
v.4 no.2, 2004
v.5 no.1-2, 2015
v.6 no.1, 2006
v.7 no.2, 2007
v.8 no.2, 2008
v.9 no.1, 2009
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
OpenSource2day = โอเพ่นซอร์ททูเดย์
บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด
1906-0173
ไทย
ปีละ - ฉบับ
www.opensource2day.com
no.1-3, 2007
no.4-8, 2008
no.9-11, 14, 2009
no.15-17, 2010
วัตถุประสงค์ :
นิตยสารเพื่อส่งเสริมการใช้ software ถูกกฎหมาย
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
PC Today
บริษัท ดิแอสไพเธอร์สกรุ๊ป จำกัด
1686-2511
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
v.2 no.15-17, 19-21, 2005-06
v.3-7, 2006-11
v.8 no.100, 104, 106-110, 2011-12
v.9-10, 2012-14
v.11 no.135-137, 2014
(เลิกผลิตปี 2558)
วัตถุประสงค์ :
นำเสนอบทความทางด้านไอที เนื้อหาอ่านง่าย กระชับ และอัพเดท พร้อมทิปเทคนิคสนุกๆ เอาใจผู้ใช้ทั่วไปทั้งมือใหม่มือเก่า
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
PC World Thailand
บริษัท ดิแอสไพเธอร์สกรุ๊ป จำกัด
1685-9006
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
v.3 no.34-39, 2006
v.4-7, 2006-10
v.8 no.87-98, 2010-11
(เลิกผลิตปี 2555)
วัตถุประสงค์ :
นำเสนอข่าวสารทางด้านไอที พร้อมบทความทิปเทคนิค และเคล็ดลับการใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์อย่างชาญฉลาด เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการ นำไอทีมาใช้สำหรับการงานและการเรียน
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
Silpakorn University Science and Technology Journal
Silpakorn University
1905-9159
อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
http://www.journal.su.ac.th/index.php/sustj
v.4 no.2, 2010
v.5-8, 2011-14
v.9 no.1, 2015
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
Songklanakarin Journal of Science and Technology = วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0125-3395
อังกฤษ
ปีละ 6 ฉบับ
http://rdo.psu.ac.th/sjstweb
v.25 no.1-2, 4-6, 2003
v.26 no.1-2, 5-6, 2004
v.27 no.1-3, 5-6, suppl.3, 2005
v.28 no.1-6, suppl.1, 2006
v.36-37, 2014-15
v.38 no.1-5, 2016
v.39 no.1-5, 2017
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์ :
ห้องสมุดมี:
Thai Forest Bulletin (Botany)
Forest Herbarium, National Park, Wildlife and Plant Conservation Department
0495-3843
อังกฤษ
ปีละ 1 ฉบับ
http://www.dnp.go.th/botany/ThaiForestBulletin/Thai%20Forest%20Bulletin.html
no.31-44, 2003-16
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
เว็บไซต์
ห้องสมุดมี:
Thai Journal of Agricultural Science
The Agricultural Science Society of Thailand Under the Patronage of His Majesty the King
0049-3589
อังกฤษ
ปีละ 4 ฉบับ
www.thaiagj.org
v.38, 2005
v.39 no.1-2, 2006
v.40, 2007
v.41 no.1-2, 2008
v.42-43, 2009-10
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
Thammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT)
Thammasat University     
0859-4074
อังกฤษ
ปีละ 4 ฉบับ
v.9-12, 2004-07
v.13 no.1-3, 2008
v.14, 2009
v.15 no.1-2, 2010
v.22 no.1, 2017
วัตถุประสงค์ :
Thammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT) contains original research articles, review articles, and short communications. The objectives are to publicize and promote the research contributions and innovative works in the fields associated with science and technology. Areas covered include:
1. Biological sciences such as biology, zoology, botany, genetics, agriculture, ecology.
2. Engineering such as electrical engineering, chemical engineering, civil engineering, environmental engineering, computer engineering; and information technology.
3. Health sciences such as medicine, dentistry, veterinary, pharmacy, physical therapy, nursing, public health.
4. Physical sciences such as chemistry, physics, mathematics, statistics.
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
Tropical Natural History / Formerly to : Natural History Journal of Chulalongkorn University, The
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1513-9700
อังกฤษ
ปีละ 2 ฉบับ
v.12-15, 2012-15
v.16 no.1, 2016
วัตถุประสงค์ :
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
Update
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
0858-6934
ไทย
ปีละ 12 ฉบับ
ปีที่ 21-30 ฉบับที่ 223-329 พ.ศ.2549-2558
(เลิกผลิตตั้งแต่เดือน ก.ค.2558)
วัตถุประสงค์ :
ให้สาระหลากหลาย เรื่องทันสมัย ความรู้ใหม่ๆ รอบตัว ประกอบด้วยบทความพิเศษ สารคดีวิทยาศาสตร์ เรื่องสั้น ไซ -ไฟ และเรื่องปกิณกะอื่นๆ
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
Walailak Journal of Science and Technology
Institute of Research and Development, Walailak University
1686-3933
อังกฤษ / บทคัดย่อไทย
ปีละ 2 ฉบับ
v.1-8, 2004-11
v.9 no.1-4, 2012
วัตถุประสงค์ :
 
ชื่อวารสาร :
เจ้าของ :
ISSN :
ภาษา :
กำหนดออก :
ห้องสมุดมี:
Windows IT Pro
VBT Communications Co., Ltd.
1686-0500
ไทย
ปีละ 6 ฉบับ
ปีที่ 10-11 ฉบับที่ 112-131 พ.ศ. 2556-57
ปีที่ 12 ฉบับที่ 132-141 พ.ศ. 2558
วัตถุประสงค์ :