ไทย english   
หน้าหลัก  » กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ

มาตรฐานห้องสมุดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ

 

มาตรฐานห้องสมุด

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2553

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558

 

Standards for Libraries in Higher Education (ALA)

IFLA Standards

Standards at the Library of Congress

Standards and Guidelines for Australian Public Libraries

 

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554

มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 

จรรยาบรรณและสมรรถนะในวิชาชีพ

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง จรรยาบรรณบรรณารักษ์ พ.ศ. 2552

Professional Ethics Guidelines (SLA)

Competencies for Information Professionals of the 21st Century (SLA)

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

กฎหมายและข้อควรรู้เกี่ยวกับไอที

 

ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คู่มือธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง จรรยาบรรณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ศป ๑๒๐๗ / ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อควรระวังในการออกคำสั่งทางปกครอง