ไทย english   
หน้าหลัก  » ฐานข้อมูลออนไลน์  » รายชื่อห้องสมุดในประเทศไทย

 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 04422-3061-62 โทรสาร 04422-3060


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126  ถนนประชาอุทิศ  ทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  14140
โทรศัพท์ 0-2470-8222, 0-2470-8236 โทรสาร 0-2470-8212

 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 
โทรศัพท์ 0-5391-6330-1, 0-5391-6316 โทรสาร 0-5391-6314

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2564-4440 -59 โทรสาร 0-2623-5171

 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ 0-7567-3351, 0-7567-3360 โทรสาร 0-7567-3376


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 0-5596-2603 , โทรสาร 0-5596-2676

 

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-2929 โทรสาร 0-2215-3617, 0-2218-2907

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131.
โทร. 038-102460, 038-102475, 038-102476 โทรสาร 038-390049

 

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.13 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
โทรศัพท์ 0-7428-2352 โทรสาร 0-7428-2398 

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2586-8864, โทรสาร 0-2586-8864

 

สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
อาคารบุญชนะอัตถากร 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2727-3737 โทรสาร 0-2375-9026

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-3194, 05387-3203 โทรสาร 0-5349-9003

 

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่.9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-504-7444 , 02-504-7445 โทรสาร 02-503-3600

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2310-6836


สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-202541 , โทรสาร : 043-202543

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02 2584002-3 , 02 6641000 ต่อ 15382 โทรสาร 02 2604514

 

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
167 ม.8 บ.เนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
โทรศัพท์ : 0-4250-3625 - 26, Ext .41,42 โทรสาร : 0-4258-7285

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2623-6115-22 ต่อ 11487 


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, โทรสาร 0-4375-4358

 

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0-2329-8231

 

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353140, 045-288400-3 ext.1803,โทรสาร 045-353145

 

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 0-3524-8000, 0-3535-4710, 0-3535-4711 โทรสาร 0-3524-8006

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ.1084 (เกษตรศาสตร์) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903 
โทรศัพท์ 0-2942-8616  ภายใน 1477 โทรสาร 0-2940-5834

 

หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา, นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2680-9 ต่อ 4265

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังเภอเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4531  โทรสาร 0-5322-2766

 

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 0-7331-3486 โทรสาร 0-7333-3587

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7431-7600 ต่อ 5111 โทรสาร 0-7444-3905

 

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

 

 

 

ห้องสมุดประจำคณะ

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานสารสนเทศ และห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร : 02-201-5714 โทรสาร : 02-354-7144

 

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์
130 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4433-34, Fax. 0-5322-2844

 

หอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถ.วังหลัง บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร. 0-2411-3112, 0-2419-7635, 0-2419-7637 โทรสาร 0-2412-8418

 

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
110 ถ.อินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทร 0-5394-5071 โทรสาร 0-5394-6042

 

ห้องศึกษาด้วยตนเอง คณะกายภาพบำบัด
อาคารคณะกายภาพบำบัด ชั้น 3
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-5450

 

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
110 ถ.อินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทร 0-5394-5031 โทรสาร 0-5394-5036

 

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-4371-7 ต่อ 2230 โทรสาร 0-2441-4370 ต่อ 2207

 

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
110 ถ.อินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทร 0-5394-5201 โทรสาร 0-5394-5202

 

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
ชั้น 4 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
เลขที่ 2 ถ.พรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร. 0-2419-7466-80 โทรสาร 0-2412-8415

 

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-94-4327, 053-94-4328 โทรสาร 053-222-741

 

ห้องสมุดคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
270 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 
โทร. 0-2201-1280, 0-2201-1290, 0-2201-1738, 0-2201-2341
โทรสาร 0-2354-7268

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
239 ถนนห้อยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-3319 โทรสาร 0-5394-3394

 

 

ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ชั้น 2 อาคาร สิ่งแวดล้อมพัฒนดล 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-5000 ต่อ 4202-4 โทรสาร 0-2441-9509-10


ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
155 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5394-8025, 0-5394-8030 Fax. 0-5394-8025

 

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0220-3 ต่อ 1121  โทรสาร 0-2441-9738 

 

ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
110 ถ.อินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ 0-5394-6148 ext 444 Fax 0-5322-1849

 

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
999 พุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-5242-5 โทรสาร 02-441-0937

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ห้องสมุดและศูนย์บริการข้อมูลของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ตู้ ปณ. 22 ปทฝ. ธรรมศาสตร์-รังสิต จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2986-9009, 0-2564-3221-9 Ext. 1502
โทรสาร 0-2986-9112-3, 0-2986-9009 Ext. 1500

ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ
ชั้น 7 อาคารวิทยาลัยการจัดการ
69 ถ.วิภาวดีรังสิต พญาไท กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2206-2000

มหาวิทยาลัยบูรพา

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0-3810-2874 โทรสาร 0-3839-3476

 

ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-5090 ต่อ 1415, 1416, 1316 
โทรสาร 0-2441-0633
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7445-1170-4,1178-9 Fax 0-7445-1178

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
1873 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม4 แขวงประทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2252-7852, 0-2254-8756 โทรสาร 0-2254-8757

 

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
โทร. 043-009700 ต่อ 11410/ 12205 Fax 043-347482 

 

ห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาคารจุฬาพัฒน์ 13 ชั้น 2 
โทรศัพท์0-2218-1121  โทรสาร 0-2218-1122 

 

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 0-43202407 ต่อ 119,120 โทรสาร 0-4334-8301

 

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์
อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017 

 

ห้องสมุดคณะแพทย์
23 ถนนมิตรภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2474 โทรสาร 04320-2474

 

ห้องสมุดวิทยาลัยวิทยศาสตร์สาธารณสุข (วิทยาลัยการสาธารสุข : สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ซอยจุฬาลงกรณ์ 62 ถนนพญาไท กรุงเทพมกานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2218-8046-7, 0-2218-8199

 

ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์
123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4300-9700 ต่อ 42827,11962

 

 

 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา-ตราด อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-3126300 ต่อ 1473

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
ถนน.ซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5324-1255, 7411,7420


ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน
144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม   อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3422-9480 ext. 3101-3104

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 3461

 

ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 402 โทรสาร : 0-2591-3155

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-5791111 fax.1290

 

สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
โทรศัพท์ 02-321-6930-8 ต่อ 1445,1447,1448,1449,1450,1451
Fax. 02-321-4444
วิทยาเขตร่มเกล้า 77 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  02-904-2222 ต่อ 2205 Fax. 02-904-2200  

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
592 ซ.รามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2300-4543 ถึง 62 โทรสาร 0-2300-4563

 

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 ซอยเพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู. เขตหนองแขม. กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-809-0823-59 ต่อ 215. แฟกซ์: Fax. 02-809-0831

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้า
126 / 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2697-6260, 0-2697-6262

 

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
120 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
200 ถ.รังสิต – นครนายก (คลอง 5) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 02-5771028–30

 

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0350-2 โทรสาร 0-7420-0354

 

สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาคาร 5 ถนนพระราม4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2350-3500 ext. 1706-1706 โทรสาร 0-2240-1926

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
43/1111 อนุสาวรีย์ - หลักสี่ ถนนรามอินทรา กม.1 กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0-2552-3500-9, 0-2970-5820 

 

หอสมุด มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
600 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์: 035-651000 โทรสาร: 035-651144

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 0-2988-3655 ,0-2988-3666  FAX : 0-2988-3686

 

ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
58 กม 42 หมู่ 9 พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2524-5851-3 Fax: 0-2524-5850

 

แหล่งการเรียนรู้ในประเทศไทย

คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
คลังปัญญาจุฬาฯเพื่อประเทศไทย (Chulalongkorn University Intellectual Repository - CUIR)
ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี (ChemTrack)
ทรูปลูกปัญญา (True Plookpanya)
ปัญญาไทย (Thai Wisdom)
มุมอีสานสนเทศ (E-Saan Information Center)
ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องสมุดนวัตกรรม สวทน.
ห้องสมุดออนไลน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. (TRF eLibrary)
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (Thailand Knowledge Center - TKC)
ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย วช. (Research Learning Center)
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร (Agriculture Knowledge Centre)
ศูนย์ความรู้ วว. (Knowledge Centre - KLC)
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center - STKC)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC - Thailand Creative & Design Center)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) Center for the Promotion of National Strength on Moral Ethics and Values
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (National Discovery Museum Institute NDMI)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวทน. (National Science Technology and Innovation Policy Office)
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - สบร. (The Office of Knowledge Management and Development - OKMD)
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร. ตั้ว ลพานุกรม)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. (National Science Museum)
อุทยานการเรียนรู้ (TK PARK)
SCIMATH :: คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

 

แหล่งสืบค้นรายการทรัพยากรห้องสมุดระดับโลก

NLM (National Library of Medicine)

LC (Library of Congress)

OhioLink Central Catalog

ห้องสมุดทั่วโลกที่ใช้ระบบ INNOPAC