"/>
ไทย english   
หน้าหลัก  » ฐานข้อมูลออนไลน์  » รายชื่อห้องสมุดในประเทศไทย

แหล่งการเรียนรู้ในประเทศไทย

 

 
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - สบร. (The Office of Knowledge Management and Development - OKMD)
อุทยานการเรียนรู้ (TK PARK)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) Center for the Promotion of National Strength on Moral Ethics and Values
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC - Thailand Creative & Design Center)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (National Discovery Museum Institute NDMI)
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (Thailand Knowledge Center - TKC)
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center - STKC)
ศูนย์ความรู้ วว. (Knowledge Centre - KLC)
ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย วช. (Research Learning Center)
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร (Agriculture Knowledge Centre)
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และองค์กรเครือข่าย (Knowledge Bank - Health Systems Research Institute and Alliances)
ทรูปลูกปัญญา (True Plookpanya)
ปัญญาไทย (Thai Wisdom)
คลังปัญญาจุฬาฯเพื่อประเทศไทย (Chulalongkorn University Intellectual Repository - CUIR)
SCIMATH :: ฐานความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี (ChemTrack)
มุมอีสานสนเทศ (E-Saan Information Center)
ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องสมุดออนไลน์ สกว. (TRF eLibrary)
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร. ตั้ว ลพานุกรม)

 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ / ในกำกับของรัฐ

 

BUU : Burapha University Library
CU : Chulalongkorn University - Center of Academic Resources
CMU : Chiangmai University Library
KU : Kasetsart University Library
KKU : Khon Kaen University - Academic Resources Center
KMITL : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Library
KMITB : King Mongkut's University of Technology North Bangkok - Central Library
KMUTT : King Mongkut's University of Technology Central Library
MCU : Mahachulalongkornrajavidyalaya University Library
MFU : Mae Fah Luang University - Learning Resources and Educational Media Center
MJU : Maejo University - Central Library
MSU : Mahasarakham University - Academic Resource Center
MU : Mahidol University Library and Knowledge Center
NIDA : National Institute of Development Administration - Library and Information Center
NU : Naresuan University Library
PSU : Prince of Songkla University - Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
PSU : Prince of Songkla University - Office of Academic Resources
PNU : Princess of Naradhiwas University Library
RU : Ramkhamhaeng University Library
SU : Silpakorn Unviersity Library
SWU : Srinakharinwirot University - Central Library
STOU : Sukhothai Thammathirat Open University Library
SUT : Suranaree University of Technology - Center for Library Resources and Educational Media
TU : Thammasat University Libraries
TSU : Thaksin University Library
UBU : Ubon Rajathani University - Instructional Resources Centre
WU : Walailak University - Center for Library Resources and Educational Media
NPU : Nakhon Phanom University - Academic Resource Center
 

 

ห้องสมุดประจำคณะ

 

มหาวิทยาลัยมหิดล
Stang Mongkolsuk Library and Information Division
Siriraj Medical Library
Ramathibodi Medical Library
CMMU Library
MUIC Library
Faculty of Nursing Library
Faculty of Social Sciences & Humanities Library
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ChulaMed Library
The Veterinary Library and Information Center
Science Library
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Sirindhorn International Institute of Technology (SITT) Library and Information Services Center
 

 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน

 

ABAC : Assumption University Library
AIT : Asian Institute of Technology Library
BU : Bangkok University Library
RSU : Rangsit University Library
SPU : Sripatum University LIbrary
UTCC : The University of the Thai Chamber of Commerce - Central Library

 

แหล่งสืบค้นรายการทรัพยากรห้องสมุดระดับโลก

 

NLM (National Library of Medicine)

LC (Library of Congress)

OhioLink Central Catalog

ห้องสมุดทั่วโลกที่ใช้ระบบ INNOPAC