ไทย english   
หน้าหลัก  » ฐานข้อมูลออนไลน์  » รายชื่อห้องสมุดในประเทศไทย

รายชื่อห้องสมุดในประเทศไทย

 

| หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ | ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ | ห้องสมุดประจำคณะ | ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน | ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ |
| ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | แหล่งการเรียนรู้ในประเทศไทย |


หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 04422-3061-62 โทรสาร 04422-3060


สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-2929 โทรสาร 0-2215-3617, 0-2218-2907

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.13 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
โทรศัพท์ 0-7428-2352 โทรสาร 0-7428-2398

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-202541 , โทรสาร : 043-202543

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ.1084 (เกษตรศาสตร์) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903 
โทรศัพท์ 0-2942-8616  ภายใน 1477 โทรสาร 0-2940-5834

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังเภอเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4531  โทรสาร 0-5322-2766

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 14140
โทรศัพท์ 0-2470-8222, 0-2470-8236 โทรสาร 0-2470-8212

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2564-4440 -59 โทรสาร 0-2623-5171

หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา, นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2680-9 ต่อ 4265
Back to top

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 
โทรศัพท์ 0-5391-6330-1, 0-5391-6316 โทรสาร 0-5391-6314


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ 0-7567-3351, 0-7567-3360 โทรสาร 0-7567-3376

 

สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
อาคารบุญชนะอัตถากร 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2727-3737 โทรสาร 0-2375-9026


สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่.9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-504-7444 , 02-504-7445 โทรสาร 02-503-3600


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
167 ม.8 บ.เนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
โทรศัพท์ : 0-4250-3625 - 26, Ext .41,42 โทรสาร : 0-4258-7285

 

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, โทรสาร 0-4375-4358

 

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353140, 045-288400-3 ext.1803,โทรสาร 045-353145

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7431-7600 ต่อ 5111 โทรสาร 0-7444-3905

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 0-5596-2603 , โทรสาร 0-5596-2676

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131.
โทร. 038-102460, 038-102475, 038-102476 โทรสาร 038-390049

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2586-8864, โทรสาร 0-2586-8864

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-3194, 05387-3203 โทรสาร 0-5349-9003


สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2310-6836

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02 2584002-3 , 02 6641000 ต่อ 15382 โทรสาร 02 2604514

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2623-6115-22 ต่อ 11487 

 

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0-2329-8231

 

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000


หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 0-3524-8000, 0-3535-4710, 0-3535-4711 โทรสาร 0-3524-8006

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 0-7331-3486 โทรสาร 0-7333-3587

 

 

 

Back to top

 

ห้องสมุดประจำคณะ

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานสารสนเทศ และห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร : 02-201-5714 โทรสาร : 02-354-7144

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์
130 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4433-34, Fax. 0-5322-2844

หอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถ.วังหลัง บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร. 0-2411-3112, 0-2419-7635, 0-2419-7637 โทรสาร 0-2412-8418

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
110 ถ.อินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทร 0-5394-5071 โทรสาร 0-5394-6042

ห้องศึกษาด้วยตนเอง คณะกายภาพบำบัด
อาคารคณะกายภาพบำบัด ชั้น 3
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-5450

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
110 ถ.อินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทร 0-5394-5031 โทรสาร 0-5394-5036


ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-4371-7 ต่อ 2230 โทรสาร 0-2441-4370 ต่อ 2207

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
110 ถ.อินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทร 0-5394-5201 โทรสาร 0-5394-5202

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
ชั้น 4 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
เลขที่ 2 ถ.พรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร. 0-2419-7466-80 โทรสาร 0-2412-8415

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-94-4327, 053-94-4328 โทรสาร 053-222-741

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
270 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 
โทร. 0-2201-1280, 0-2201-1290, 0-2201-1738, 0-2201-2341
โทรสาร 0-2354-7268

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
239 ถนนห้อยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-3319 โทรสาร 0-5394-3394

 

 

ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ชั้น 2 อาคาร สิ่งแวดล้อมพัฒนดล 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-5000 ต่อ 4202-4 โทรสาร 0-2441-9509-10

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
155 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5394-8025, 0-5394-8030 Fax. 0-5394-8025

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0220-3 ต่อ 1121  โทรสาร 0-2441-9738 

ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
110 ถ.อินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ 0-5394-6148 ext 444 Fax 0-5322-1849

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
999 พุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-5242-5 โทรสาร 02-441-0937

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ห้องสมุดและศูนย์บริการข้อมูลของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ตู้ ปณ. 22 ปทฝ. ธรรมศาสตร์-รังสิต จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2986-9009, 0-2564-3221-9 Ext. 1502
โทรสาร 0-2986-9112-3, 0-2986-9009 Ext. 1500

ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ
ชั้น 7 อาคารวิทยาลัยการจัดการ
69 ถ.วิภาวดีรังสิต พญาไท กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2206-2000

มหาวิทยาลัยบูรพา

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0-3810-2874 โทรสาร 0-3839-3476

 

ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-5090 ต่อ 1415, 1416, 1316 
โทรสาร 0-2441-0633

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7445-1170-4,1178-9 Fax 0-7445-1178

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
1873 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม4 แขวงประทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2252-7852, 0-2254-8756 โทรสาร 0-2254-8757

 

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
โทร. 043-009700 ต่อ 11410/ 12205 Fax 043-347482 

 

ห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาคารจุฬาพัฒน์ 13 ชั้น 2 
โทรศัพท์0-2218-1121  โทรสาร 0-2218-1122 

 

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 0-43202407 ต่อ 119,120 โทรสาร 0-4334-8301

 

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017 

 

ห้องสมุดคณะแพทย์
23 ถนนมิตรภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-2474 โทรสาร 04320-2474

 

ห้องสมุดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (วิทยาลัยการสาธารสุข : สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ซอยจุฬาลงกรณ์ 62 ถนนพญาไท กรุงเทพมกานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2218-8046-7, 0-2218-8199

ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์
123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4300-9700 ต่อ 42827,11962


Back to top

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน

ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0351 โทรสาร 0-7420-0354


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา-ตราด อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-3126300 ต่อ 1473


ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน
144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม   อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3422-9480 ext. 3101-3104

 

ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 402 โทรสาร : 0-2591-3155

สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
โทรศัพท์ 02-321-6930-8 ต่อ 1445,1447,1448,1449,1450,1451
Fax. 02-321-4444
วิทยาเขตร่มเกล้า 77 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  02-904-2222 ต่อ 2205 Fax. 02-904-2200

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 ซอยเพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู. เขตหนองแขม. กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-809-0823-59 ต่อ 215. แฟกซ์: Fax. 02-809-0831

 

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
120 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
43/1111 อนุสาวรีย์ - หลักสี่ ถนนรามอินทรา กม.1 กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0-2552-3500-9, 0-2970-5820 


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 0-2988-3655 ,0-2988-3666  FAX : 0-2988-3686

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
ถนน.ซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5324-1255, 7411,7420

 

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 3461

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-5791111 fax.1290

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
592 ซ.รามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2300-4543 ถึง 62 โทรสาร 0-2300-4563

 

สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาคาร 5 ถนนพระราม4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2350-3500 ext. 1706-1706 โทรสาร 0-2240-1926

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้า
126 / 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2697-6260, 0-2697-6262

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
200 ถ.รังสิต – นครนายก (คลอง 5) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 02-5771028–30

 

ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
58 กม 42 หมู่ 9 พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2524-5851-3 Fax: 0-2524-5850


หอสมุด มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 0-2563-5252


Back to top

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46230


วิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-643600-7 ต่อ 130 โทรสาร : 045-617984

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
113 หมู่ 12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์ : 043-556001-8 แฟกช์ : 043-556009

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
64 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 042-211040-49 ต่อ 601

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ : 0-4281-1072 โทรสาร 0-4281-1072

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3641-2783 Fax. 0-3642-2194

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม. 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0-3249-3271 โทรสาร. 0-3249-3272

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5671-7153 ต่อ 2812 0-5671-7154

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
70  หมู่ 4 บ้านพุพระ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่1 ตำบล นครชุม อำเภอ เมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 0-5570-6520

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาคารบรรณราชนครินทร์ เลขที่ 7 หมู่ 2 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044-815-111

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
172 ม.ราชภัฎธนบุรี วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-890-1801-8 Ex. 2111 แฟกช์ : 02-890-2307

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เลขที่ 85 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-261-054-6 โทรสาร : 0-3426-1056

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-009009 ต่อ 1609,1616 โทรสาร. 044-272647

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท์ : 075-809-833, 075-377-444 หมายเลขโทรสาร 0-7580-9832

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-4737000 ต่อ 1700-1707 กด 100 / โทรสาร 02-4664342


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0-4461-1221 ต่อ 176

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 57) เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-544-8156, 02-544-8177 โทรสาร 02-522-6604

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267226

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  โทรศัพท์ / แฟกช์ : 076-240221


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อาคารบรรณราชนครินทร์ เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20000 สายตรง 073-299636 โทรสาร 073-299637

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038-517013

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทรศัพท์ : 0-2529-1967,0-2529-1976

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถนนนิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 042-970039

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ : 0-7433-6938 โทรสาร 0-7433-6938

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300
โทรศัพท์ : 0-2244-5306

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตึก31ชั้น2เลขที่ 1 อาคาร 22 ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300
โทรศัพท์ : 02-160-1274, 02-160-1227

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
272 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ : 0-7735-5657

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์ - ปราสาทตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 044-521388 โทรสาร 044-521388-106 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  
โทรศัพท์ : 0-3226-1790-7 โทรสาร.0-3226-1078

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-416601-20 ,055-411096 ต่อ 1700 โทรสาร 055-440843

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 045-352056 แฟกซ์ 045-352056

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5388-5903, โทรสาร. 0-5388-5900

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053-776020 โทรสาร 053-776036

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
96 ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0-3521-1238 โทรสาร 0-3524-5165

สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ 054-241017 โทรสาร 054-241018-9

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
039-319111 ต่อ 1104
Back to top

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 074-317146 , 074317100 ต่อ 1912 , 074890600 โทรสาร 074-317147

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2287-9600 ต่อ 7034, 7042

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 0-3835-8201ต่อ8313


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์: 0-2549-3636

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 02-282-9009 (สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์เทเวศร์)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑล สาย5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 02-4416046 ต่อ 2240 2241

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถนน ห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5389-2780 ต่อ 1610, 1630

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 0-4423-3069
Back to top


แหล่งการเรียนรู้ในประเทศไทย

SCIMATH :: คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
คลังปัญญาจุฬาฯเพื่อประเทศไทย (Chulalongkorn University Intellectual Repository - CUIR)
ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี (ChemTrack)
ทรูปลูกปัญญา (True Plookpanya)
ปัญญาไทย (Thai Wisdom)
มุมอีสานสนเทศ (E-Saan Information Conner)
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (Thailand Knowledge Center - TKC)
ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย วช. (Research Learning Center)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (Thailand Center of Excellence for Life Sciences - TCELS)
ศูนย์ความรู้ วว. (Knowledge Centre - KLC)
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร (Agriculture Knowledge Centre)
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center - STKC)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) Center for the Promotion of National Strength on Moral Ethics and Values
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC - Thailand Creative & Design Center)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (National Discovery Museum Institute NDMI)
สมุดจดกฎหมาย
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวทน. (National Science Technology and Innovation Policy Office)
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - สบร. (The Office of Knowledge Management and Development - OKMD)
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร. ตั้ว ลพานุกรม)
หอสมุดแห่งชาติ (Digital Collections of National Library of Thailand)
ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ
ห้องสมุดนวัตกรรม สวทน.
ห้องสมุดออนไลน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. (TRF eLibrary)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. (National Science Museum)
อุทยานการเรียนรู้ (TK PARK)

Back to top

แหล่งสืบค้นรายการทรัพยากรห้องสมุดระดับโลก

LC (Library of Congress)

NLM (National Library of Medicine)

OhioLink Central Catalog

One Search Libraries & Archives

ห้องสมุดทั่วโลกที่ใช้ระบบ INNOPAC