ติดต่อรับบริการได้ที่ : เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์ โทร. 0-2201-5714
 
ขั้นตอนการขอใช้บริการ :
  1. ดูรายชื่อสื่อโสตทัศนศึกษาจากแฟ้มรายชื่อสื่อโสตฯ
  2. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการสื่อโสตทัศนศึกษา ตามประเภทที่ต้องการ เขียนชื่อเรื่องและรหัสหมายเลขให้ถูกต้อง
  3. ยื่นแบบขอใช้บริการสื่อโสตฯ พร้อมแนบสำเนาบัตรนักศึกษา, บุคลากร/บัตรห้องสมุด หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกให้โดยทางราชการ
ต่อเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์บริการ
  4. รับสื่อจากเจ้าหน้าที่ นำไปใช้ภายในบริเวณห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  5. เมื่อใช้สื่อโสตฯ เสร็จแล้ว นำมาคืนเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ
  6. รับบัตรคืน
 
เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 8.30-16.30 น.
หมวดการสอนภาษาต่างประเทศ      
ชื่อเรื่อง
ประเภท
รหัส
สถิติการใช้
Conversation for Studying abroad Audio
5021
8 ครั้ง
Everyday English Speaking 1 Audio
5022
12 ครั้ง
Everyday English Speaking 2 Audio
5023
6 ครั้ง
Everyday English Speaking 3 Audio
5024
6 ครั้ง
Everyday English Speaking 4 Audio
5025
7 ครั้ง
Idioms / Slang (สำนวน / สแลง)
CD-ROM
5014
8 ครั้ง
Office English 1 (ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน) VCD
5026
-
Office English 2 (ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน) VCD
5027
-
Office English 3 (ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน) VCD
5028
-
Vocabulary Commonly Used in everyday Life
Audio
5020
6 ครั้ง
จดหมายอังกฤษ และ E-MAIL
Audio
5019
10 ครั้ง
ฝึกฟุตฟิตอังกฤษ แบบมือโปร
CD-ROM
5013
9 ครั้ง
ฝึกฟุตฟิตอังกฤษ ไว้ใช้พูดโทรศัพท์ 1
CD-ROM
5009
3 ครั้ง
ฝึกฟุตฟิตอังกฤษ ไว้ใช้พูดโทรศัพท์ 2
CD-ROM
5010
3 ครั้ง
ฝึกฟุตฟิตอังกฤษ ไว้สมัครและสัมภาษณ์งาน 1
CD-ROM
5011
9 ครั้ง
ฝึกฟุตฟิตอังกฤษ ไว้สมัครและสัมภาษณ์งาน 2 CD-ROM
5012
11 ครั้ง
ฝึกฟุตฟิตอังกฤษ สำหรับเลขาและงานออฟฟิศ 1 CD-ROM
5007
1 ครั้ง
ฝึกฟุตฟิตอังกฤษ สำหรับเลขาและงานออฟฟิศ 2 CD-ROM
5008
1 ครั้ง
พิชิตข้อสอบ TOEFL : listening Comprehension CD-ROM
5015
19 ครั้ง
พิชิตข้อสอบ TOEFL : Reading Comprehension & Writing CD-ROM
5017
16 ครั้ง
พิชิตข้อสอบ TOEFL : Structure CD-ROM
5016
20 ครั้ง
มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ VoI 1 (ชุด Introduction) CD-ROM
5003
1 ครั้ง
มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ VoI 2 (ชุด In the home) CD-ROM
5004
2 ครั้ง
มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ VoI 3 (ชุด Placement) CD-ROM
5005
1 ครั้ง
มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ VoI 4 (ชุด Miscellany) CD-ROM
5006
1 ครั้ง
เริ่มต้นฝึกอังกฤษไว้คุยกับเพื่อนต่างชาติ Audio
5018
16 ครั้ง
เรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 (Windows International Thai-Japanese)  
5001
3 ครั้ง
เรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 (Windows International Thai-Japanese)  
5002
3 ครั้ง
สนทนาภาษาอังกฤษ 1,000 ประโยค 1 VCD
5029
2 ครั้ง
สนทนาภาษาอังกฤษ 1,000 ประโยค 2 VCD
5030
2 ครั้ง
สนทนาภาษาอังกฤษ 1,000 ประโยค 3 VCD
5031
2 ครั้ง
ภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรสายสนับสนุน (สถาบันนวัตกรรมและพัมนากระบวนการเรียนรู้) CD-ROM
5032
-
หมวดการสอนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์      
ชื่อเรื่อง
ประเภท
รหัส
สถิติการใช้
Adobe Photoshop 7.0 Vol 2 (โปรแกรมตกแต่งภาพกราฟฟิค) CD-ROM
7004
1 ครั้ง
Adobe Photoshop 7.0 Vol 3 (โปรแกรมตกแต่งภาพกราฟฟิค) CD-ROM
7005
-
Combustion CD-ROM
7013
-
Flash 8 workshop (สอนการใช้ Flash) CD-ROM
7022
-
FLASH Action Script (สอนการเขียนโปรแกรม) CD-ROM
7009
-
Gimp (Opensource) (โปรแกรม/วิธีใช้ เกี่ยวกับการตกแต่งภาพกราฟฟิค) CD-ROM
7014
-
Graphics Workshop 6 in 1 (รวมเทคนิคโปรแกรมทำงานด้านกราฟฟิค) CD-ROM
7007
-
Illustrator CS2 (สอนการใช้ Illustrator) CD-ROM
7021
-
Macromedia Flash MX VoI 1 (โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว) CD-ROM
7002
2 ครั้ง
Macromedia Flash MX VoI 2 (โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว) CD-ROM
7003
2 ครั้ง
MathCAD 2000 (โปรแกรมสอนเรียนรู้การคำนวณทางคณิตศาตร์) CD-ROM
7010
2 ครั้ง
Open courseware & OpenSource E-Learning (สอนการทำ E-leaning ด้วย Learning2) CD-ROM
7018
-
Open office (สอนการใช้ Open Office) CD-ROM
7015
-
Photoshop CS2 (สอนการใช้ Photshop) CD-ROM
7020
4 ครั้ง
Template PowerPoint Vol 2 (รูปแบบกราฟฟิคต่างๆ) CD-ROM
7006
4 ครั้ง
เทคนิคการแปลงวีดีโอเป็นวีซีดี (วิธีการสร้างและแปลงวีดีโอ) CD-ROM
7008
1 ครั้ง
รวมเทคนิค สร้างเสริมเติมแต่ง FONTS  
7001
-
เรียน 3D Max 2.5 ด้วยตนเอง (สอนการใช้ 3D Max) CD-ROM
7016
-
เรียน AutoCad R14 ด้วยตัวเอง (สอนการใช้ AutoCad) CD-ROM
7017
-
เรียน AutoCad R14 ด้วยตัวเอง (Advance) (สอนการใช้ AutoCad (Advance)) CD-ROM
7019
-
วิเคราะห์สถิติและทำงานวิจัยด้วย SPSS 13 (โปรแกรมสอน SPSS 13) CD-ROM
7011
3 ครั้ง
ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver 8 (โปรแกรมสอน Dreamweaver 8) CD-ROM
7012
-
หมวดบทสัมภาษณ์      
ชื่อเรื่อง
ประเภท
รหัส
สถิติการใช้
The Joy of Science Part I Lecture 1-12
(Prof. Robert M. Hazen, Georgr Mason University, Canegie Institute of Washington)
MP3
14001
-
The Joy of Science Part II Lecture 13-24
(Prof. Robert M. Hazen, Georgr Mason University, Canegie Institute of Washington)
MP3
14002
-
The Joy of Science Part III Lecture 25-36
(Prof. Robert M. Hazen, Georgr Mason University, Canegie Institute of Washington)
MP3
14003
-
The Joy of Science Part IV Lecture 37-48
(Prof. Robert M. Hazen, Georgr Mason University, Canegie Institute of Washington)
MP3
14004
-
The Joy of Science Part V Lecture 49-60
(Prof. Robert M. Hazen, Georgr Mason University, Canegie Institute of Washington)
MP3
14005
-
ค้นความคิด ชีวิต....ที่พอเพียง (สารคดีวิทยุขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง) Audio
14006
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 21/02/2549 [แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์)] Audio
14008
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 21/02/2549 [งานวิจัยเกี่ยวกับกุ้ง (ศ.ดร.นพ.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล)] Audio
14008
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 28/02/2549 [งานวิจัยหมักเหล้าสาโท (ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน)] Audio
14009
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 14/03/2549 [งานวิจัยเรื่องยาง (รศ.ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพานิชย์)] Audio
14009
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 28/03/2549
[การปรับปรุงพันธุกรรมพืชสมุนไพรโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (ผศ.ดร.กันยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน)]
Audio
14010
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 04/04/2549 [อาหารเพื่อสุขภาพ (ดร.ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์)] Audio
14010
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 11/04/2549 [งานวิจัยเกี่ยวกับกะทิ (ผศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ)] Audio
14011
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 18/04/2549
[การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่แป้งข้าวเจ้าดัดแปรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยา (รศ.ดร. ไสยวิชญ์ วรวินิจ)]
Audio
14011
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 25/04/2549
[การฟื้นฟูบำบัดสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนสารพิษโดยใช้พืช (ศ.ดร.พรสวรรค์ วิสุทธิวิเศษ)]
Audio
14012
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 09/05/2549
[การใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนากระบวนการฟอกกาวไหมไทย (ดร.เปรมวดี วงษ์แสงจันทร์)]
Audio
14012
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 16/05/2549
[การวิจัยโครงสร้าง 3 มิติของโปรตีน กับการดื้อยาของเชื้อมาลาเรีย (ดร.จิรันดร ยูวะนิยม)]
Audio
14013
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 23/05/2549
[งานวิจัยโครงการ “วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น” (ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ)]
Audio
14013
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 06/06/2549
[งานวิจัยด้านพลังงานทางเลือก (ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย)]
Audio
14014
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 20/06/2549
[การวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีเชิงสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (ผศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์)]
Audio
14014
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 27/06/2549 [วิศวกรรมโมเลกุล (ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์)] Audio
14015
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 04/07/2549 [การศึกษาอวกาศ (อ. David Ruffolo)] Audio
14015
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 11/07/2549
[การอนุรักษ์นกเงือกสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ของป่า (ศ.ดร.พิไล พูลสวัสดิ์)]
Audio
14016
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 25/07/2549 [การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ (ดร.ศศิวิมล แสวงผล)] Audio
14016
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 01/08/2549 [การวิจัยสมุนไพรว่านชักมดลูก (ศ.ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์)] Audio
14017
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 08/08/2549
[พรรณไม้ไทยที่มีศักยภาพในการใช้เป็นไม้เศรษฐกิจ (อ.ทยา เจนจิตติกุล)]
Audio
14017
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 15/08/2549 [งานวิจัย “แคลเซี่ยมและกระดูก” (ศ.ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ)] Audio
14018
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 22/08/2549
[Open House คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์)]
Audio
14018
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 29/08 /2549
[การวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาสมอง (ศ.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์)]
Audio
14019
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 05/09 /2549
[การวิจัยเรื่องโรคเอดส์ และหวัดนก (พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์)]
Audio
14019
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 12/09/2549
[การวิจัยเรื่องผู้หญิงกับโรคมะเร็งปากมดลูก (รศ.มธุรส ลิขิตมงคล)]
Audio
14020
-

รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 19/09/2549
[การเรียนการสอนและการวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย (ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส)]

Audio
14020
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 26/09/2549
[การใช้ประโยชน์จากการวิจัยด้านเลเซอร์ (ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล)]
Audio
14021
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 03/10/2549 [ทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (ผศ.ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์)] Audio
14021
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 10/10/2549 [นักวิทยาศาสตร์ไทยในเวทีโลก (ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน)] Audio
14022
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 17/10/2549
[การวิจัยเกี่ยวกับหญ้าหวานและการประยุกต์ใช้ (รศ.ดร.วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์)]
Audio
14022
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 24/10/2549
[คุณหมอนักวิจัยโครงกา Ph.D.-MD. คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์)]
Audio
14023
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 31/10/2549
[การวิจัยผลไม้เมืองหนาวในโครงการหลวง (ผศ.ดร.อุษณีย์ พิชกรรม)]
Audio
14023
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 14/11/2549
[การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรที่มีศักยภาพในการป้องกันและรักษาโรคอัลไซเมอร์ (รศ.ดร.พรทิพย์ ศุภวิไล)]
Audio
14024
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 21/11/2549 [ความรู้เกี่ยวกับโรคมาลาเรีย (ศ.ดร.พีรพรรณ ตันอารีย์)] Audio
14024
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 28/11/2549
[การศึกษาวิจัยเรื่องโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย (ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี)]
Audio
14025
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 05/12/2549
[โรคฉี่หนูหรือโรคแลปโตสไปโรซิส (Lepospirosis) (รศ.กัลยานี ดวงฉวี)]
Audio
14025
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 12/12/2549
[คลังความรู้วิทยาศาสตร์บนโลกของ Internet (คุณรุจเรขา อัศวิษณุ)]
Audio
14026
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 19/12/2549 [การใช้ประโยชน์จากยีสต์ (ผศ.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด)] Audio
14026
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 26/12/2549
[การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำรวจข้อมูลใต้พิภพ (ดร.วีระชัย สิรพันธ์วราภรณ์)]
Audio
14027
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 02/05/2549
[ฝนกรด และการแก้ไขภาวะฝนกรด (รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์)]
Audio
14027
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 09/01/2550 [ฟิสิกส์ศึกษา (ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ)] Audio
14028
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 16/01/2550
[วิชาการดอทคอม: Web ความรู้เพื่อเยาวชนไทย (ดร.พิเชษฐ์ กิจธารา)]
Audio
14028
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 23/01/2550 [วัณโรคและการดื้อยา (รศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์)] Audio
14029
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 30/01/2550
[ปรีไบโอติกส์ สารเสริมสุขภาพชนิดใหม่ (ดร.สุเทพ ไวยครุฑา)]
Audio
14029
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 06/02/2550
[มิเตอร์อัจฉริยะวัดปริมาณเอธานอลในแก๊สโซฮอล นวัตกรรมใหม่ฝีมือ นศ.มหิดล (คุณพูนทวี แซ่เตีย)]
Audio
14030
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 13/02/2550
[GMO – สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (กับชีวิตประจำวัน) (ศ.ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด)]
Audio
14030
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 20/02/2550
[อุทยานธรณีศาสตร์ (Geo-Park) (ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล)]
Audio
14031
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 27/02/2550
[ความรู้เกี่ยวกับยาและเครื่องสำอางค์ (รศ.ดร.กรองทอง ยุวถาวร)]
Audio
14031
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 06/03/2550
[การจัดอบรมการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ (ดร.ศศิวิมล แสวงผล)]
Audio
14032
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 13/03/2550
[หลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหิดล (ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์)]
Audio
14032
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 20/03/2550
[โรคมะเร็งตับและแนวทางการรักษา (ดร.นพ.กวิญ ลีละวัฒน์)]
Audio
14032
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 27/03/2550
[LAMP วิธีใหม่ในการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรีย (ดร.เจตสุมน ประจำศรี)]
Audio
14033
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 04/04/2550
[ยารักษามะเร็งสมัยใหม่ (ภญ.รศ.ดร.วิไล เทียนรุ่งโรจน์ หนุนภักดี)]
Audio
14033
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 10/04/2550
[วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายกับสุขภาพ (ศ.ดร.ชุมพล ผลประมูล)]
Audio
14034
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 17/04/2550 [การวิจัยเกี่ยวกับมันสำปะหลัง (ดร.อัญชีรา สุขมาก)] Audio
14034
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 24/04/2550
[การปลูกกล้วยไม้เป็นงานอดิเรกและเพื่อการค้า (รศ.ดร.ครรชิต ธรรมศิริ)]
Audio
14035
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 08/05/2550
[การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ (ผศ.ดร.พันทิพา สินรัชตานนท์)]
Audio
14035
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 15/05/2550
[หลักสูตร ICT (นานาชาติ) และการพัฒนา IT ของมหาวิทยาลัย (รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์)]
Audio
14036
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 22/05/2550
[เอนไซม์จากมันสำปะหลังกับการสังเคราะห์ทางเคมี (รศ.ดร.พลังพล คงเสรี)]
Audio
14036
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 29/05/2550
[การศึกษาวิจัยทางวิทยาสตร์ที่เป็นสหสาขาวิชา (รศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์)]
Audio
14037
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 05/06/2550 [นวัตกรรมการเรียนรู้ (รศ.ดร.พิณทิพ รื่นวงษา)] Audio
14037
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 12/06/2550
[ยา กับ อาหาร..ควรมีข้อระวังอย่างไรในการรับประทาน (ภญ.รศ.ดร.วิไล เทียนรุ่งโรจน์ หนุนภักดี)]
Audio
14038
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 19/06/2550
[การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ Oxidative Stress (ศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข)]
Audio
14038
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 26/06/2550
[การศึกษาและวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ (ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี) ]
Audio
14039
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 03/07/2550
[ยา อาหาร กับการรักษาโรค.. ยาที่อาจมีปัญหากับตับ (ภญ.รศ.ดร.วิไล เทียนรุ่งโรจน์ หนุนภักดี)]
Audio
14039
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 10/07/2550
[ชุดเครื่องวัดภาคสนามสยามแก๊สกโซฮอล์ (ภญ.รศ.ดร.วิไล เทียนรุ่งโรจน์ หนุนภักดี)]
Audio
14040
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 17/07/2550
[การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบเต้าเต๋อซิ่นซี (รศ.กัลลยานี ดวงฉวี)]
Audio
14040
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 24/07/2550
[พลาสติกกับการย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (ดร.คัมภีร์ พรหมราย)]
Audio
14041
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 31/07/2550 [Biodiesel (รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์)] Audio
14041
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 07/08/2550
[งานวิจัยและพัฒนาวัสดุผสมของฟิล์มบาง เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม (ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์)]
Audio
14042
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 14/08/2550
[งาน Open House คณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.ดร.สุนัทา วิบูลย์จันทร์)]
Audio
14042
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 21/08/2550 [ผลงานวิจัย...สู่ภาคอุตสาหกรรม (ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน)] Audio
14043
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 28/08/2550 [อาวุธชีวภาพ (Bioterrorism) (ศ.ดร.สถิตย์ สิริสิงห)] Audio
14043
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 04/09/2550 [ภาวะโลกร้อน (รศ.ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์)] Audio
14044
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 11/09/2550
[ฮอร์โมนเพศหญิงกับหัวใจวัยทอง (รศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล)]
Audio
14044
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 18/09/2550
[กิจกรรมน่าสนใจในงานวันมหิดล-พญาไท (ผศ.ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์)]
Audio
14045
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 25/09/2550
[อาหารและยากับการรักษาโรค (ตอนที่4 ยาที่มีผลกระทบต่อตับ) (ภญ.รศ.ดร.วิไล เทียนรุ่งโรจน์ หนุนภักดี)]
Audio
14045
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 26/09/2550
[การอบรมกล้วยไม้และงาน"กล้วยไม้มหิดล"ครั้งที่3 (รศ.ดร.ครรชิต ธรรมศิริ)]
Audio
14046
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 02/10/2550 [การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย (ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล)] Audio
14046
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 09/10/2550
[การตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา (รศ.ดร.นพ.ธงธวัช อนุตระหานนท์)]
Audio
14047
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 16/10/2550
[การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทย (ผศ.ดร.กันยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน)]
Audio
14047
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 23/10/2550
[กุ้งกุลาดำกับเศรษฐกิจพอเพียง (ศ.ดร.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล)]
Audio
14048
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 30/10/2550
[อยากให้ลูกฉลาดต้องไม่ขาดไอโอดีน (รศ.ดร.พิณทิพ รื่นวงษา)]
Audio
14048
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 06/11/2550
[อาหารและยากับการรักษาโรค (ตอนที่5 ยาลดความอ้วน) (ภญ.รศ.ดร.วิไล เทียนรุ่งโรจน์ หนุนภักดี)]
Audio
14049
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 13/11/2550 [เยาวชนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คุณอัครชัย ฟุ้งธรรมสาร)] Audio
14049
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 20/11/2550
[การระบุพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อคุณภาพวัตถุดิบ (รศ.ดร.พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง)]
Audio
14050
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 27/11/2550 [การวิจัยเพื่อพัฒนานักกีฬาไทย (รศ.พิพัฒน์ เจิดรังสี)] Audio
14050
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 04/12/2550
[อาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาทางคณิตศาสตร์ (ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี)]
Audio
14051
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 11/12/2550 [สถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินทร (ศ.ดร.เดวิด รูฟโฟโล)] Audio
14051
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 18/12/2550 [งานวิจัยกล้วยในประเทศไทย (ดร.ศศิวิมล แสวงผล)] Audio
14052
-
โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน (ธรรมะ) MP3
14007
-
รายการ "โลกวิทยาการ" ประจำวันที่ 25/12/2550 เคมีวิเคราะห์ [(ผศ.ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์)] Audio
14052
-
หมวดสิทธิบัตร        
ชื่อเรื่อง
เลขที่สิทธิบัตร
เลขที่อนุสิทธิบัตร
รหัส
สถิติการใช้
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
70801-71600
1927-1982
9001
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
71601-73000
1983-2071
9002
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
74001-74200
-
9003
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
74201-74600
-
9004
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
74601-74800
-
9005
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
74801-75200
2148-2221
9006
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
75201-75400
-
9007
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
75401-75600
-
9008
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
75601-75800
2222-2331
9009
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
75801-76000
-
9010
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
76001-76200
-
9011
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
76201-76400
-
9012
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
76401-76600
-
9013
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
76601-76700
2332-2413
9014
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
76700-76850
-
9015
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
76851-77000
-
9016
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
77001-77150
-
9017
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
77151-77300
-
9018
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
77301-77400
2414-2483
9019
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
77401-77500
2484-2543
9020
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
77501-77700
-
9021
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
77701-77850
-
9022
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
77851-78000
-
9023
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
78001-78200
-
9024
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
78601-78800
-
9025
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
78801-78950
2620-2681
9026
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
78951-79150
-
9027
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
79151-79300
-
9028
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
83551-83650
3027-3078
9029
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
83651-83800
-
9030
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
83801-84000
-
9031
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
84001-84200
-
9032
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
84201-84300
-
9033
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
84301-84400
3079-3108
9034
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
84401-84500
-
9035
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
84501-84600
-
9036
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
84601-84700
-
9037
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
84701-84800
-
9038
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
84801-84900
-
9039
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
84901-85050
-
9040
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
85051-85200
-
9041
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
85201-85350
-
9042
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
85351-85450
3109-3155
9043
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
85451-85550
-
9044
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
85551-85700
-
9045
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
85701-85900
3156-3191
9046
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
85901-86100
3192-3244
9047
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
86101-86300
3245-3312
9048
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
86301-86500
-
9049
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
86501-86850
3245-3363
9050
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
86851-87350
3364-3633
9051
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
87351-87800
3634-3775
9052
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
87801-88000
3776-3882
9053
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
(สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์)
88801-89250
-
9056
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
(สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์)
89251-89600
-
9057
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
(สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์)
89601-89950
-
9058
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
(สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์)
89951-90201
-
9059
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
(สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์)
90301-90800
-
9060
-
ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
(สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์)
90801-91200
-
9061
สารคดี      
ชื่อเรื่อง
ประเภท
รหัส
สถิติการใช้
Body Atlas ร่างกายของเรา ตอนที่ 1 (Breath of Life: ลมหายใจแห่งชีวิต)
VCD
3001
-
Body Atlas ร่างกายของเรา ตอนที่ 1 (Human Pump: เครื่องสูบฉีดชีวิต)
VCD
3001
-
Body Atlas ร่างกายของเรา ตอนที่ 2 (Muscle And Bone: กล้ามเนื้อและกระดูก)
VCD
3002
-
Body Atlas ร่างกายของเรา ตอนที่ 2 (Defend And Repair: ระบบป้องกันและซ่อมแซม)
VCD
3002
-
Body Atlas ร่างกายของเรา ตอนที่ 3 (The Womb: มดลูก)
VCD
3003
-
Body Atlas ร่างกายของเรา ตอนที่ 3 (Glands And Hormones : ระบบต่อมและฮอร์โมน)
VCD
3003
-
Body Atlas ร่างกายของเรา ตอนที่ 4 (Visual Reality: การมองเห็น)
VCD
3004
-
Body Atlas ร่างกายของเรา ตอนที่ 4 (Now Hear This: การได้ยิน)
VCD
3004
-
Body Atlas ร่างกายของเรา ตอนที่ 5 (Taste And Smell: สัมผัสรสและกลิ่น)
VCD
3005
-
Body Atlas ร่างกายของเรา ตอนที่ 5 (Skin: ผิวหนัง)
VCD
3005
-
Body Atlas ร่างกายของเรา ตอนที่ 6 (The Food Machine: เครื่องย่อยอาหาร)
VCD
3006
-
Body Atlas ร่างกายของเรา ตอนที่ 6 (The Brain: สมองของเรา)
VCD
3006
-
Great Romance (รักอมตะก้องโลก)
VCD
3049
-
Wild South America (ตะลุยป่าอเมริกาใต้) [ตอนสำรวจแดนพิศวง]
VCD
3048
-
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
VCD
3033
-
ช็อกสนั่นโลก 1
VCD
3030
-
ช็อกสนั่นโลก 3
VCD
3031
-
ช็อกสนั่นโลก 4
VCD
3032
-
ตามรอย พระพุทธเจ้า (ตอนที่ 1 สู่ต้นกำเนิดแม่น้ำคงคา)
VCD
3058
-
ตามรอย พระพุทธเจ้า (ตอนที 2 ค้นพบกรุงกบิลพัสดุ์)
VCD
3059
-
ตามรอย พระพุทธเจ้า (ตอนที่ 3 การค้นพบความจริงอันยิ่งใหญ่ที่พุทธคยา)
VCD
3060
-
ตามรอย พระพุทธเจ้า (ตอนที่ 4 พาราณสี นคร 4000 ปี)
VCD
3061
-
ตามรอย พระพุทธเจ้า (ตอนที่ 5 เปิดประตูเมืองราชคฤห์ )
VCD
3062
-
ตามรอย พระพุทธเจ้า (ตอนที่ 6 การเดินทางครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า)
VCD
3063
-
ตามรอย พระพุทธเจ้า (ตอนที่ 7 กองทัพธรรมพระเจ้าอโศก วันที่โลกได้รู้จักพระพุทธเจ้า)
VCD
3064
-
ตามรอย พระพุทธเจ้า (ตอนที่ 8 ปรัชญาที่เปลี่ยนไป)
VCD
3065
-
ตามรอย พระพุทธเจ้า (ตอนที่ 9 วันที่พุทธหายไปจากอินเดีย)
VCD
3066
-
ตามรอย พระพุทธเจ้า (ตอนที่ 10 เมืองพุทธแห่งหิมาลัย)
VCD
3067
-
ตามรอย พระพุทธเจ้า (ตอนที่11 การกลับมาของสาวกพระพุทธเจ้า)
VCD
3068
-
ตามรอย พระพุทธเจ้า (ตอนที่ 12 ไขปริศนาการค้นพบอันยิ่งใหญ่)
VCD
3069
-
ตามรอยสัตว์โลกปลาวาฬ (The ultimate guide : Whales)
VCD
3024
-
ตามรอยสัตว์โลกปลาหมึกยักษ์ (The ultimate Guide Octopus)
VCD
3023
-
ท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
VCD
3047
-
ท่องเที่ยวยุโรป
VCD
3046
-
นักฆ่าล่าหัว (Murder for hire)
VCD
3025
-
มหัศจรรย์เครื่องกล ตอนที่ 1 (Extreme Machines - โลกใต้น้ำ (Diving Deep))
VCD
3007
-
มหัศจรรย์เครื่องกล ตอนที่ 2 (Extreme Machines - รถไฟเหาะตีลังกา ( Rollercoaster ))
VCD
3008
-
มหัศจรรย์เครื่องกล ตอนที่ 3 (Extreme Machines - จินตนาการเหนือความเป็นจริง ( Image impossible ))
VCD
3009
-
มหัศจรรย์เครื่องกล ตอนที่ 4 (Extreme Machines - ความเร็วของม้าเหล็ก ( Wheels of steel ))
VCD
3010
-
มหัศจรรย์เครื่องกล ตอนที่ 5 (Extreme Machines - เจาะลึกเรื่องสะเทินน้ำสะเทินบก ( Hovercrafts ))
VCD
3011
-
มหัศจรรย์เครื่องกล ตอนที่ 6 (Extreme Machines - อากาศยาน (Superplanes ))
VCD
3012
-
มหัศจรรย์เครื่องกล ตอนที่ 7 (Extreme Machines - ความเร็วบนทางราบ ( Race cars ))
VCD
3013
-
มหัศจรรย์เครื่องกล ตอนที่ 8 (Extreme Machines - สุดยอดความเร็ว ( Speed freaks ))
VCD
3014
-
มหัศจรรย์เครื่องกล ตอนที่ 9 (Extreme Machines - สู่อวกาศ ( Spaceplanes ))
VCD
3015
-
มหัศจรรย์เครื่องกล ตอนที่ 10 (Extreme Machines - เปิดโลกเฮลิคอปเตอร์ ( Helicopters ))
VCD
3016
-
มหัศจรรย์เครื่องกล ตอนที่ 11 (Extreme Machines - บุรุษผู้ไวที่สุดในโลก ( Fastest Man on Earth ))
VCD
3017
-
มหัศจรรย์เครื่องกล ตอนที่ 12 (Extreme Machines - เรื่องของจรวด ( Rockets ))
VCD
3018
-
มิติใหม่... สุขภาพคนไทย
VCD
3042
-
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2549 (เศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข)
VCD
3040
-
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2549 (ชุดข้อมูล รวมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง)
VCD
3041
-
สัญชาตญาณนักล่ากองทัพแมลงกับแมงมุม (Hunters the Crawling kingdom)
VCD
3019
-
สัญชาตญาณนักล่าเขี้ยวและกรงเล็บ (Hunters Tooth and Claw)
VCD
3021
-
สัญชาตญาณนักล่าเจ้าแห่งทะเล (Hunters Rulers of the Deep)
VCD
3022
-
สัญชาตญาณนักล่าอันตรายใต้ทะเล (Hunters the Dangerous Sea)
VCD
3020
-
สารคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอานาคต
VCD
3045
-
สำรวจชีวิตสัตว์ (Born wild Explorer ) Vol. 2
VCD
3029
-
สำรวจมนุษย์ต่างดาว (UFO ) Vol.1
VCD
3026
-
สำรวจมนุษย์ต่างดาว (UFO ) Vol.2
VCD
3027
-
สำรวจมนุษย์ต่างดาว (UFO ) Vol.3
VCD
3028
-
สึนามิ มหันตภัยโลกไม่ลืม
VCD
3043
-
เหมืองแร่และการดูแลสิ่งแวดล้อม
VCD
3044
-
ทุกข์ของคนไทย VCD 3034
-
อาสาสมัครสาธารณะสุข VCD 3034
-
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ VCD 3070
-
ดวงอาทิตย์ที่รัก (เรื่อง ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์) VCD 3071
-
อมตพระอริยะสงฆ์ (หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้) VCD 3072
-
อมตพระอริยะสงฆ์ (หลวงปู่แหวน สุจิณโณ) VCD 3073
-
บรรยายพิเศษ      
ชื่อเรื่อง
ประเภท
รหัส
สถิติการใช้
ISI Web of Science Training [โดย Dr. ALLEN Yeo พร้อมเอกสารประกอบ]
VCD
1029
-
Special Lecture by Nobel Laureate (10 กรกฎาคม 2545)
[โดย Prof. William N.Lipscomb (Nobel Laureate in Chemistry 1976)]
VCD
1004
-
Special Lecture by Nobel Laureate (17 กรกฎาคม 2545)
[โดย Prof. William N.Lipscomb (Nobel Laureate in Chemistry 1976)]
VCD
1006
-
Special Lecture by Nobel Laureate (26 มิถุนายน 2545)
[โดย Prof. William N.Lipscomb (Nobel Laureate in Chemistry 1976)]
VCD
1001
-
Special Lecture by Nobel Laureate (27 มิถุนายน 2545)
[โดย Prof. William N.Lipscomb (Nobel Laureate in Chemistry 1976)]
VCD
1002
-
Special Lecture by Nobel Laureate (3 กรกฎาคม 2545)
[โดย Prof. William N.Lipscomb (Nobel Laureate in Chemistry 1976)]
VCD
1003
-
การพัฒนาจิตสำนึกเพื่อองค์กร [โดย อ.ทินวัตน์ มฤคพิทักษ์]
VCD
1021
-
งานเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “Watching The Universe”
[โดย Prof. David Ruffolo 24/8/2548]
VCD
1024
-
เทคนิคการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ 50 ล้านเรื่อง และการทำแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping)" [โดย Prof. David Ruffolo 24/8/2548]
VCD
1022
-
บรรยายพิเศษ "Scientists Must Communicate"
[โดย รศ.ดร.สมศีล ฌานวังศะ * ไม่อนุญาตให้ยืมออก บริการชมภายในเท่านั้น * ]
VCD
1027
-
บรรยายพิเศษ “ Scientists Must Write”
[โดย รศ.ดร.สมศีล ฌานวังศะ * ไม่อนุญาตให้ยืมออก บริการชมภายในเท่านั้น *]
VCD
1026
-
บรรยายพิเศษ เรื่อง “Conservation of Hornbills in Thailand”
[โดย ศาสตราจารย์พิไล พูลสวัสดิ์ 4/8/2548]
VCD
1031
-
บรรยายพิเศษ เรื่อง “The coming revolution in fundamental physics"
[โดย Prof. David J. Gross (2004 Nobel Laureate in Physics) 7/1/2551]
DVD
1032
-
บรรยายพิเศษ เรื่อง “The Ubiquitin Proteolytic System : From a Vague Idea Through Basic Mechanisms and onto Human Disease and Drug Targeting”
[โดย Prof. Aaron Ciechanover (2004 Nobel Laureate in Chemistry)]
VCD
1023
-
บรรยายพิเศษ เรื่อง Aquaporin Water Channels : From Atomic Structure to Clinical Medicine (17 มีนาคม 2548) [โดย Prof. Peter Agre (2003 Nobel Laureate in Chemistry)]
VCD
1019
-
บรรยายพิเศษ เรื่อง Are We Really Made of Quarks (21 มีนาคม 2548)
[โดย Prof. Peter Agre (2003 Nobel Laureate in Chemistry)]
VCD
1020
-
บรรยายพิเศษเรื่อง "Bonding On Metal Surfaces : Chemistry & Physics" (22 ต.ค.45)
[โดย Prof. Roald Hoffmann (Nobel Laureate in Chemistry 1981)]
VCD
1007
-
บรรยายพิเศษเรื่อง “ Supramolecular Chemistry : Concepts and Perspectives”
(6 มกราคม 2548) [โดย Prof. Jean-Marie Lehn (1987 Nobel Laureate in Chemistry)]
VCD
1017
-
บรรยายพิเศษเรื่อง “Cortical Microcircuits and Their Plasticity" (2 พ.ค.46)
[โดย Prof. Bert Sakmann (Nobel Laureate in Physiology or Medicine 1991)]
VCD
1008
-
บรรยายพิเศษเรื่อง “Linus Pauling : Science and Peace” (15 กรกฎาคม 2545)
[โดย Prof. William N.Lipscomb (Nobel Laureate in Chemistry 1976)]
VCD
1005
-
บรรยายพิเศษเรื่อง Science, Technology and Peace on Earth (16 ธันวาคม 2547)
[โดย Prof. Yuan T. Lee (1986 Nobel Laureate in Chemistry)]
VCD
1013
-
บรรยายพิเศษเรื่อง Structure of the Molecular of Lift : Impact on Modern Biomedical research (13 ธันวาคม 2547) [โดย Prof. Kurt Wuthrich (2002 Nobel Laureate in Chemistry)]
VCD
1012
-
บรรยายพิเศษเรื่อง พลังสมอง...พลังชาติ [โดย ศาสตราจารย์เกียรติยศ นพ.ประสพ รัตนากร]
VCD
1011
-
บรรยายเรื่อง "พัฒนายางสกิม" ในรายการคนดี คู่ สังคม [โดย รศ. ดร. จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์]
VCD
1028
-
ปาฐกถา ตามรอยเท้าอาจารย์สตางค์ เมื่อโลกกำลังแบน
[โดย นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รมต.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
VCD
1010
-
ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 13 เรื่อง “Dynamics of Chemical Reactions and Photochemical Processes” [โดย Prof. Yuan T.Lee (1986 Nobel Laureate in Chemistry)]
VCD
1025
-
ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 14 เรื่อง “Why Our Proteins Have to Die So We Shall Live: Personal Insights on the Development of New Paraigms in Medical sciences” [โดย Prof. Aaron Ciechanover (2004 Nobel Laureate in Chemistry)]
VCD
1030
-
สัมมนาโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ ม.มหิดล
[โดย นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ โรงแรมพาวิลเลียน ริมแควรีสอร์ท กาญจนบุรี]
VCD
1015
-
สัมมนาโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ ม.มหิดล
[โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี โรงแรมพาวิลเลียน ริมแควรีสอร์ท กาญจนบุรี]
VCD
1014
-
สัมมนาโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ ม.มหิดล
[โดย ศ.ประพนธ์ วิไลรัตน์ โรงแรมพาวิลเลียน ริมแควรีสอร์ท กาญจนบุรี]
VCD
1016
-
เสวนานิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 5 เรื่อง Sons and Daughters of Mahidol
[โดย ศ.อมเรศ ภูมิรัตนและ ดร.จิรันดร ยูวะนิยม]
VCD
1009
-
เสวนานิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งที่6 เรื่อง “บันไดธุรกิจผ่านนักวิทยาศาสตร์”
[โดย คุณศุภรัตน์ โชติกสกุลรัตน์ คุณนิพนธ์ วามะศิริ คุณสุทธิศักดิ์ ขวัญเมือง]
VCD
1018
-
บรรยายพิเศษ เรื่อง "Why our proteins have to die so we shall live" (10 เมษายน 2551)
โดย Prof. Aaron Ciechanover (2004 Nobel Laureate in Chemistry)
DVD
1033
-
ประวัติและผลงาน      
ชื่อเรื่อง
ประเภท
รหัส
สถิติการใช้
5 รอบ รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ (ประวัติและผลงาน) [งานเกษียณอายุราชการ 16/9/2548]
VCD
11007
-
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2549 [งานเกษียณอายุราชการ 27/9/2549]
VCD
11012
-
ชีวประวัติ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล [เนื่องในวาระครบรอบ 12 ปี มูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล]
VCD
11001
-
ชีวประวัติ ศาสตราจารย์เกียรติยศ นพ.ประสพ รัตนากร
VCD
11004
-
ด้วยรักและผูกพัน (เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ 48) [งานเกษียณอายุราชการ 28/9/2548]
VCD
11008
-
ที่ระลึกพิธีทำบุญครบรอบ 86 ปี ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข [วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2548]
VCD
11005
-
บันทึกเหตุการณ์ศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น
Photo
11010
-
ประวัติการสร้างพิพิธภัณฑ์และหอเกียรติยศ [พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊กแฟร์ครั้งที่ 3]
VCD
11013
-
ประวัติและผลงานศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 2547
VCD
11003
-
ประวัติและผลงานศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2548
VCD
11009
-
พิธีทำบุญครบรอบ 87 ปี ศาสตราจารย์ สตางค์ มงคลสุข [วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2549]
VCD
11011
-
รวมภาพถ่ายนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น (Scientist Awards Gallery)
Photo
11006
-
สายใยแห่งความผูกพัน / เกษียณอายุราชการ 2547
VCD
11002
-
5 ทศวรรษ บนเส้นทางอาจารย์แพทย์ นักวิจัยและนักบริหาร
[ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ]
VCD 11015  
ผลงานของคณะวิทยาศาสตร์      
ชื่อเรื่อง
ประเภท
รหัส
สถิติการใช้
การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลรับตรง ปีการศึกษา 2549 เนื่องในงาน OPEN HOUSE 48
VCD
0004
-
งานสัมมนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ “Walk Rallry Team”
(โดย อ.พัฒน์พงษ์ บุษยากร ณ ไร่เทพธิดาบัวสวรรค์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา)
VCD
0011
-
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 48 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทย์
(ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 วันพุธที่ 18 ต.ค 2549)
VCD
0008
-
แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ 47
VCD
0001
-
แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ ในที่ประชุม อกม. (งานประชุมอ.ก.ม.)
VCD
0003
-
แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ
CD-ROM
0006
-
แนะนำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ งาน OPEN HOUSE 47
VCD
0002
-
บรรยายพิเศษให้ข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2549
(โดย ผศ.ดร. สุนันทา วิบูลย์จันทร์ 24/8/1948)
VCD
0007
-
ประวัติและผลงานมหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 36 ปี
VCD
0010
-
แผนงาน “ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข – ห้องสมุดในฝัน” (เสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
CD-ROM
0005
-
มหาวิทยาลัยมหิดล ทางเลือกแห่งอนาคต
VCD
0009
-
งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ (4พ.ย. 2550)
[ภาควิชากายวิภาคฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]
DVD
0012
-
39 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (3 มี.ค.2551)
รายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11
DVD
0014
-
สถิติการใช้ของเดือนตุลาคม 2550 - ปัจจุบัน

[ คณะวิทยาศาสตร์ ][ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ] สื่อโสตทัศนศึกษา

http://stang.sc.mahidol.ac.th - ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 15 มกราคม 2553
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546-2553 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- เริ่มปรับปรุง 18 มีนาคม 2551 -