ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือน กันยายน 2557
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 คุณอนิวัติ แก้วกรูด นักศึกษาปริญญาโท 16
2 อ.ต่อศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ อาจารย์ 11
3 คุณไพฑูรย์ สุขสบาย นักศึกษาปริญญาตรี 10
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน 2557 (แยกตามประเภทสมาชิก) *
       
ลำดับ
ประเภท
จำนวน (ครั้ง)
ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3) 1,253 48.45
2 น.ศ.ป.โท 551 21.31
3 น.ศ.ป.เอก 390 15.08
4 บุคลากรคณะ 163 6.30
5 อาจารย์ 224 8.66
6 นศ.อื่นๆ (นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น, นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) 5 0.19
* รวมจำนวนการยืมต่อ 2,586 100.00
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน 2557 (แยกตามประเภททรัพยากร) *
       
ลำดับ
ประเภท
จำนวน (เล่ม)
ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 2,020 78.11
2 หนังสือสำรอง 246 9.51
3 หนังสืออ่านนอกเวลา 311 12.03
4 SET Corner 1 0.04
5 วิทยานิพนธ์ 6 0.23
6 รายงานการวิจัย 2 0.08
* รวมจำนวนการยืมต่อ 2,586 100.00
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน 2557(แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร) *
       
ลำดับ ประเภท จำนวน ร้อยละ (%)
1 Agriculture 1 0.04
2 Anatomy 228 8.82
3 Biochemistry 194 7.50
4 Biology 233 9.01
5 Botany 48 1.86
6 Chemistry 375 14.50
7 Clinical Pathology / Pathology 67 2.59
8 Education 30 1.16
9 Environmental Science / Ecology 6 0.23
10 Fiction / Short Stories / Thesis 185 7.15
11 Fine Art 11 0.43
12 Geography & History 39 1.51
13 Geology 1 0.04
14 Language 327 12.65
15 Librarian and Information Science 6 0.23
16 Mathematic 197 7.62
17 Medicine / Public Health 70 2.71
18 Microbiology 102 3.94
19 Parasitology 5 0.19
20 Pharmacology 26 1.01
21 Philosophy & Psychology 60 2.32
22 Physics 127 4.91
23 Physiology 74 2.86
24 Social Science 83 3.21
25 Technology / Engineering 26 1.01
26 Zoology 65 2.51
รวมทั้งสิ้น 2,586 100.00
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนกันยายน 2557
- สถิติประจำเดือนสิงหาคม 2557
- สถิติประจำเดือนกรกฎาคม 2557
- สถิติประจำเดือนมิถุนายน 2557
- สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2557
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2557
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2557
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2557
 
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553