ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนกันยายน 2560
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 ธีระพร วิโรจน์เตชะ นักศึกษาปริญญาตรี 12
2 ธนวันต์ ณรงค์เจริญพร นักศึกษาปริญญาตรี 11
3 ธวัชชัย พรหมรัตน์ บุคลากรสายสนับสนุน 10
ภาพของรางวัล
  ภาพตัวอย่างของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน 2560 (แยกตามประเภททรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 875 76.75 917 80.79 1,792 78.77
2 หนังสือสำรอง 83 7.28 39 3.44 122 5.36
3 หนังสืออาจารย์คณะวิทย์ฯ 12 1.05 8 0.70 20 0.88
4 หนังสืออ่านนอกเวลา 119 10.44 83 7.31 202 8.88
5 รายงานการวิจัย 1 0.09 0 0.00 1 0.04
6 วิทยานิพนธ์ 2 0.18 1 0.09 3 0.13
7 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 48 4.21 87 7.67 135 5.93
รวมทั้งสิ้น 1,140 100 1,135 100 2,275 100
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน 2560 (แยกตามประเภทสมาชิก)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ปี 2-3) 539 47.28 406 35.77 945 41.54
2 น.ศ.ป.โท 220 19.30 206 18.15 426 18.73
3 น.ศ.ป.เอก 147 12.89 223 19.65 370 16.26
4 บุคลากร 134 11.75 159 14.01 293 12.88
5 อาจารย์ 93 8.16 135 86.00 228 10.02
6 แพทย์ประจำบ้าน 2 0.18 1 0.09 3 0.13
7 นศ.อื่นๆ (ประกาศนียบัตรบัณฑิต, หลักสูตรระยะสั้น, วิทยาลัยนานาชาติ) 5 0.44 3 0.26 8 0.35
8 ห้องสมุดต่างสถาบัน 0 0.00 2 0.18 2 0.09
รวมทั้งสิ้น 1,140 100 1,135 100 2,275 100
 
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 Astronomy 0 0.00 1 0.09 1 0.04
2 Biochemistry 54 4.74 46 4.05 100 4.40
3 Biology 78 6.84 79 6.96 157 6.90
4 Botany 20 1.75 16 1.41 36 1.58
5 Chemistry 154 13.51 135 11.89 289 12.70
6 Clinical Pathology / Pathology 12 1.05 10 0.88 22 0.97
7 Economics 22 1.93 22 1.94 44 1.93
8 Education 5 0.44 10 0.88 15 0.66
9 Engineering 9 0.79 9 0.79 18 0.79
10 Fiction / Short Stories / Thesis 56 4.91 30 2.64 86 3.78
11 General Science 7 0.61 8 0.70 15 0.66
12 Geography / History 16 1.40 13 1.15 29 1.27
13 Geology 3 0.26 1 0.09 4 0.18
14 Human Anatomy 104 9.12 56 4.93 160 7.03
15 Language and Literature 234 20.53 343 30.22 577 25.36
16 Mathematics 91 7.98 76 6.70 167 7.34
17 Medicine 26 2.28 35 3.08 61 2.68
18 Microbiology / Immunology 60 5.26 62 5.46 122 5.36
19 Parasitology 2 0.18 0 0.00 2 0.09
20 Pharmacology 16 1.40 14 1.23 30 1.32
21 Philosophy / Psychology / Religion 25 2.19 14 1.23 39 1.71
22 Physics 57 5.00 42 3.70 99 4.35
23 Physiology 19 1.67 35 3.08 54 2.37
24 Political Science 0 0.00 1 0.09 1 0.04
25 Public Health 4 0.35 2 0.18 6 0.26
26 Social Sciences 23 2.02 23 2.03 46 2.02
27 Statistics 5 0.44 8 0.70 13 0.57
28 Technology 18 1.58 25 2.20 43 1.89
29 Zoology 20 1.75 19 1.67 39 1.71
รวมทั้งสิ้น 1,140 100 1,135 100 2,275 100
 
 
สถิติทรัพยากรที่มีการยืมสูงสุดประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 (รวมจำนวนการยืมต่อ)
       
NO CALL NO TITLE
TOTAL (ครั้ง)
1 QH581.2 C776c 2016 The cell : a molecular approach / Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman 122
2 QH581.2 C776c 2013 The cell : a molecular approach / Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman 47
3 QU4 N425l 2017 Lehninger principles of biochemistry / David L. Nelson, Michael M. Cox 47
4 QU4 N425l 2013 Lehninger principles of biochemistry / David L. Nelson, Michael M. Cox 22
5 PE1128 L887b 2016 Barron's IELTS : international English Language Testing System / Lin Lougheed 18
 
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนกันยายน 2560
- สถิติประจำเดือนสิงหาคม 2560
- สถิติประจำเดือนกรกฎาคม 2560
- สถิติประจำเดือนมิถุนายน 2560
- สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2560
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2560
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2560
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2560
 
- สถิติย้อนหลังปี 2559
- สถิติย้อนหลังปี 2558
- สถิติย้อนหลังปี 2557
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนมิถุนายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553