ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 กิตติญา มโหธร นักศึกษาปริญญาเอก 26
2 ชนิดา ธิญญากุล นักศึกษาปริญญาโท 16
3 ชิดชนก ชวิวิทยา นักศึกษาปริญญาโท 13
ภาพของรางวัล
  ภาพตัวอย่างของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (แยกตามประเภททรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 895 75.34 705 76.38 1,600 75.79
2 หนังสือสำรอง 102 8.59 82 8.88 184 8.72
3 หนังสืออาจารย์คณะวิทย์ฯ 8 0.67 5 0.54 13 0.62
4 หนังสืออ่านนอกเวลา 124 10.44 72 7.80 196 9.28
5 รายงานการวิจัย 1 0.08 0 0.00 1 0.05
6 วิทยานิพนธ์ 3 0.25 0 0.00 3 0.14
7 หนังสือชั้นปิด (หนังสือเก่า) 3 0.25 10 1.08 13 0.62
8 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 52 4.38 49 5.31 101 4.78
รวมทั้งสิ้น 1,188 100 923 100 2,111 100
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (แยกตามประเภทสมาชิก)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ปี 2-3) 540 45.45 404 43.77 944 44.72
2 น.ศ.ป.โท 201 16.92 148 16.03 349 16.53
3 น.ศ.ป.เอก 198 16.67 197 21.34 395 18.71
4 บุคลากร 122 10.27 81 8.78 203 9.62
5 อาจารย์ 127 10.69 93 86.00 220 10.42
รวมทั้งสิ้น 1,188 100 923 100 2,111 100
 
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 Anthropology / Folklore 2 0.17 6 0.65 8 0.38
2 Bibliography / Library Science / Information Resources 1 0.08 3 0.33 4 0.19
3 Biochemistry 36 3.03 39 4.23 75 3.55
4 Biology 64 5.39 56 6.07 120 5.69
5 Botany 19 1.60 18 1.95 37 1.75
6 Chemistry 190 16.01 146 15.82 336 15.92
7 Clinical Pathology / Pathology 17 1.43 18 1.95 35 1.66
8 Economics 25 2.11 19 2.06 44 2.09
9 Education 8 0.67 12 1.30 20 0.95
10 Engineering 2 0.17 4 0.43 6 0.28
11 Fiction / Short Stories / Thesis 41 3.45 22 2.38 63 2.99
12 General Science 9 0.76 5 0.54 14 0.66
13 Geography / History 19 1.60 15 1.63 34 1.61
14 Geology 1 0.08 2 0.22 3 0.14
15 Human Anatomy 31 2.61 32 3.47 63 2.99
16 Language and Literature 272 22.91 236 25.57 508 24.08
17 Mathematics 99 8.34 47 5.09 146 6.92
18 Medicine 124 10.45 90 9.75 214 10.14
19 Microbiology / Immunology 21 1.77 24 2.60 45 2.13
20 Parasitology 6 0.51 4 0.43 10 0.47
21 Pharmacology 20 1.68 8 0.87 28 1.33
22 Philosophy / Psychology / Religion 26 2.19 13 1.41 39 1.85
23 Physics 65 5.48 35 3.79 100 4.74
24 Physiology 31 2.61 31 3.36 62 2.94
25 Public Health 2 0.17 2 0.22 4 0.19
26 Social Sciences 11 0.93 9 0.98 20 0.95
27 Statistics 8 0.67 5 0.54 13 0.62
28 Technology 14 1.18 20 2.17 34 1.61
29 Zoology 23 1.94 2 0.22 25 1.18
รวมทั้งสิ้น 1,188 100 923 100 2,111 100
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
- สถิติประจำเดือนตุลาคม 2560
- สถิติประจำเดือนกันยายน 2560
- สถิติประจำเดือนสิงหาคม 2560
- สถิติประจำเดือนกรกฎาคม 2560
- สถิติประจำเดือนมิถุนายน 2560
- สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2560
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2560
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2560
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2560
 
- สถิติย้อนหลังปี 2559
- สถิติย้อนหลังปี 2558
- สถิติย้อนหลังปี 2557
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนมิถุนายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553