ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือน มิถุนายน 2558
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 คุณอลงกรณ์ พุกะทรัพย์ บุคลากร 10
2 คุณดนูนาถ ชูมณี นักศึกษาปริญญาเอก 8
3 คุณจุฑา กอยรรยง นักศึกษาปริญญาตรี 7
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (แยกตามประเภททรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 517 68.30 619 76.33 1,136 72.45
2 หนังสือสำรอง 22 2.91 19 2.34 41 2.61
3 หนังสืออ่านนอกเวลา 182 24.04 126 15.54 308 19.64
4 วิทยานิพนธ์ 1 0.13 1 0.12 2 0.13
5 หนังสือชั้นปิด 1 0.13 22 2.71 23 1.47
6 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 34 100.00 24 100.00 58 3.70
รวมทั้งสิ้น 757 196 811 197 1,568 100
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (แยกตามประเภทสมาชิก)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3) 302 39.89 238 29.35 540 34.44
2 น.ศ.ป.โท 131 17.31 126 15.54 257 16.39
3 น.ศ.ป.เอก 141 18.63 192 23.67 333 21.24
4 บุคลากรคณะ 87 11.49 109 13.44 196 12.50
5 อาจารย์ 89 11.76 141 17.39 230 14.67
6 แพทย์ประจำบ้าน 3 0.40 0 0.00 3 0.19
7 นศ.อื่นๆ (นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น, นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) 3 0.40 3 0.37 6 0.38
8 บุคลากรและอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ 1 0.13 2 0.25 3 0.19
รวมทั้งสิ้น 757 100.00 811 100.00 1,568 100.00

 

 
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 Agriculture 1 0.13 12 1.48 13 0.83
2 Anatomy 10 1.32 7 0.86 17 1.08
3 Biochemistry 35 4.62 29 3.58 64 4.08
4 Biology 54 7.13 84 10.36 138 8.80
5 Botany 12 1.59 12 1.48 24 1.53
6 Chemistry 66 8.72 55 6.78 121 7.72
7 Clinical Pathology / Pathology 13 1.72 10 1.23 23 1.47
8 Education 8 1.06 11 1.36 19 1.21
9 Engineering 9 1.19 4 0.49 13 0.83
10 Environmental Science / Ecology 2 0.26 1 0.12 3 0.19
11 Fiction / Short Stories / Thesis 113 14.93 69 8.51 182 11.61
12 Fine Arts 4 0.53 3 0.37 7 0.45
13 General Works 2 0.26 2 0.25 4 0.26
14 Geography & History 6 0.79 8 0.99 14 0.89
15 Geology 5 0.66 5 0.62 10 0.64
16 Language 166 21.93 179 22.07 345 22.00
17 Librarian and Information Science 4 0.53 4 0.49 8 0.51
18 Mathematic 59 7.79 76 9.37 135 8.61
19 Medicine / Public Health 23 3.04 44 5.43 67 4.27
20 Microbiology 20 2.64 17 2.10 37 2.36
21 Parasitology 1 0.13 3 0.37 4 0.26
22 Pharmacology 8 1.06 8 0.99 16 1.02
23 Philosophy & Psychology 32 4.23 36 4.44 68 4.34
24 Physics 40 5.28 39 4.81 79 5.04
25 Physiology 21 2.77 27 3.33 48 3.06
26 Social Science 33 4.36 56 6.91 89 5.68
27 Technology 8 1.06 6 0.74 14 0.89
28 Zoology 2 0.26 4 0.49 6 0.38
รวมทั้งสิ้น 757 100.00 811 100.00 1,568 100.00
 
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนมิถุนายน 2558
- สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2558
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2558
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2558
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2558
 
- สถิติย้อนหลังปี 2557
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553