ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือน มีนาคม 2559
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 คุณมนตรี ชำนาญพล นักศึกษาปริญญาตรี 16
2 คุณนครินทร์ คงเจาะ บุคลากร 15
3 คุณวิชมล อุดมฤทธาวุธ นักศึกษาปริญญาตรี 12
  คุณพงศ์พิทักษ์ ตระกูลดิษฐ นักศึกษาปริญญาตรี
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนมีนาคม 2559 (แยกตามประเภททรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 809 71.34 700 75.19 1,509 73.08
2 หนังสือสำรอง 101 8.91 80 8.59 181 8.77
3 หนังสืออ่านนอกเวลา 145 12.79 82 8.81 227 10.99
4 วิทยานิพนธ์ 2 0.18 0 0.00 2 0.10
5 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ  77 6.79 69 7.41 146 7.07
รวมทั้งสิ้น 1,134 100.00 931 100.00 2,065 100.00
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนมีนาคม 2559 (แยกตามประเภทสมาชิก)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3) 586 51.68 445 47.80 1,031 49.98
2 น.ศ.ป.โท 162 14.29 152 16.33 314 15.22
3 น.ศ.ป.เอก 155 13.67 178 19.12 333 16.14
4 บุคลากรคณะ 131 11.55 57 6.12 188 9.11
5 อาจารย์ 90 7.94 76 8.16 166 8.05
6 แพทย์ประจำบ้าน 1 0.09 10 1.07 11 0.53
7 นศ.อื่นๆ (นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น, นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) 7 0.62 12 1.29 19 0.92
8 บุคลากรและอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00 1 0.11 1 0.05
9 ห้องสมุดต่างมหาวิทยาลัย 2 0.18 0 0.00 2 0.10
รวมทั้งสิ้น 1,134 100.00 931 100.00 2,065 100.00

 

 
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนมีนาคม 2559 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 Agriculture 6 0.53 3 0.32 9 0.44
2 Anatomy 93 8.20 75 8.06 168 8.14
3 Antropo, Folklore, Customs 1 0.09 0 0.00 1 0.05
4 Biochemistry 30 2.65 30 3.22 60 2.91
5 Biology 58 5.11 43 4.62 101 4.89
6 Botany 12 1.06 10 1.07 22 1.07
7 Chemistry 124 10.93 97 10.42 221 10.70
8 Clinical Pathology / Pathology 26 2.29 31 3.33 57 2.76
9 Education 13 1.15 8 0.86 21 1.02
10 Engineering 10 0.88 13 1.40 23 1.11
11 Fiction / Short Stories / Thesis 86 7.58 42 4.51 128 6.20
12 Fine Arts 8 0.71 4 0.43 12 0.58
13 General Works 0 0.00 4 0.43 4 0.19
14 Geography & History 4 0.35 4 0.43 8 0.39
15 Language 265 23.37 271 29.11 536 25.96
16 Librarian and Information Science 3 0.26 4 0.43 7 0.34
17 Mathematic 130 11.46 77 8.27 207 10.02
18 Medicine / Public Health 58 5.11 59 6.34 117 5.67
19 Microbiology 32 2.82 30 3.22 62 3.00
20 Music 2 0.18 0 0.00 2 0.10
21 Parasitology 0 0.00 1 0.11 1 0.05
22 Pharmacology 18 1.59 16 1.72 34 1.65
23 Philosophy & Psychology 28 2.47 8 0.86 36 1.74
24 Physics 45 3.97 48 5.16 93 4.50
25 Physiology 17 1.50 19 2.04 36 1.74
26 Social Science 53 4.67 28 3.01 81 3.92
27 Technology 5 0.44 1 0.11 6 0.29
28 Zoology 7 0.62 5 0.54 12 0.58
รวมทั้งสิ้น 1,134 100.00 931 100.00 2,065 100.00
 
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2559
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2559
 
- สถิติย้อนหลังปี 2558
- สถิติย้อนหลังปี 2557
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553