ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือน มีนาคม 2558
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1
คุณกิตติธัช อมรประสิทธิ์ผล
นักศึกษาปริญญาตรี 15
2
คุณกิรติกา ลิกขะไชย
นักศึกษาปริญญาตรี 14
3
คุณไพวิศว์ ลาภใหญ่
นักศึกษาปริญญาตรี 12
 
คุณวริทธิ์นันท์ อนุพัฒน์
นักศึกษาปริญญาตรี
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนมีนาคม 2558 (แยกตามประเภททรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 912 74.88 619 75.03 1,531 74.94
2 หนังสือสำรอง 114 9.36 107 12.97 221 10.82
3 หนังสืออ่านนอกเวลา 189 15.52 94 11.39 283 13.85
4 วิทยานิพนธ์ 2 0.16 2 0.24 4 0.20
5 หนังสือชั้นปิด 1 0.08 3 0.36 4 0.20
รวมทั้งสิ้น 1,218 100.00 825 100.00 2,043 100.00
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนมีนาคม 2558 (แยกตามประเภทสมาชิก)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3) 635 52.13 412 49.94 1,047 51.25
2 น.ศ.ป.โท 208 17.08 138 16.73 346 16.94
3 น.ศ.ป.เอก 175 14.37 110 13.33 285 13.95
4 บุคลากรคณะ 98 8.05 69 8.36 167 8.17
5 อาจารย์ 92 7.55 85 10.30 177 8.66
6 แพทย์ประจำบ้าน 2 0.16 4 0.48 6 0.29
7 นศ.อื่นๆ (นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น, นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) 2 0.16 3 0.36 5 0.24
8 บุคลากรและอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ 6 0.49 4 0.48 10 0.49
รวมทั้งสิ้น 1,218 100.00 825 100.00 2,043 100.00

 

 
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนมีนาคม 2558 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 Agriculture 5 0.41 3 0.36 8 0.39
2 Anatomy 126 10.34 83 10.06 209 10.23
3 Biochemistry 37 3.04 36 4.36 73 3.57
4 Biology 86 7.06 95 11.52 181 8.86
5 Botany 15 1.23 5 0.61 20 0.98
6 Chemistry 143 11.74 69 8.36 212 10.38
7 Clinical Pathology / Pathology 6 0.49 9 1.09 15 0.73
8 Education 16 1.31 13 1.58 29 1.42
9 Engineering 11 0.90 3 0.36 14 0.69
10 Environmental Science / Ecology 2 0.16 1 0.12 3 0.15
11 Fiction / Short Stories / Thesis 82 6.73 45 5.45 127 6.22
12 Fine Arts 13 1.07 3 0.36 16 0.78
13 General Works 4 0.33 0 0.00 4 0.20
14 Geography & History 11 0.90 7 0.85 18 0.88
15 Geology 1 0.08 0 0.00 1 0.05
16 Language 195 16.01 171 20.73 366 17.91
17 Librarian and Information Science 1 0.08 3 0.36 4 0.20
18 Mathematic 118 9.69 53 6.42 171 8.37
19 Medicine / Public Health 78 6.40 75 9.09 153 7.49
20 Microbiology 13 1.07 5 0.61 18 0.88
21 Parasitology 0 0.00 1 0.12 1 0.05
22 Pharmacology 9 0.74 15 1.82 24 1.17
23 Philosophy & Psychology 29 2.38 35 4.24 64 3.13
24 Physics 65 5.34 29 3.52 94 4.60
25 Physiology 34 2.79 17 2.06 51 2.50
26 Social Science 89 7.31 37 4.48 126 6.17
27 Technology 6 0.49 1 0.12 7 0.34
28 Zoology 23 1.89 11 1.33 34 1.66
รวมทั้งสิ้น 1,218 100.00 825 100.00 2,043 100.00
 
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2558
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2558
 
- สถิติย้อนหลังปี 2557
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553