ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือน สิงหาคม 2558
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 อ.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์ อาจารย์ 18
2 อ.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ อาจารย์ 14
3 คุณกรณิศ ตรงนำชัย นักศึกษาปริญญาตรี 8
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนสิงหาคม 2558 (แยกตามประเภททรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 1,094 75.45 612 75.84 1,706 75.59
2 หนังสือสำรอง 127 8.76 80 9.91 207 9.17
3 หนังสืออ่านนอกเวลา 168 11.59 90 11.15 258 11.43
4 วิทยานิพนธ์ 1 0.07 0 0.00 1 0.04
5 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 60 100.00 25 100.00 85 3.77
รวมทั้งสิ้น 1,450 196 807 197 2,257 100
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนสิงหาคม 2558 (แยกตามประเภทสมาชิก)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3) 684 47.17 314 38.91 998 44.22
2 น.ศ.ป.โท 324 22.34 136 16.85 460 20.38
3 น.ศ.ป.เอก 243 16.76 135 16.73 378 16.75
4 บุคลากรคณะ 82 5.66 101 12.52 183 8.11
5 อาจารย์ 111 7.66 116 14.37 227 10.06
6 แพทย์ประจำบ้าน 1 0.07 2 0.25 3 0.13
7 บุคลากรและอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ 5 0.34 3 0.37 8 0.35
รวมทั้งสิ้น 1,450 100.00 807 100.00 2,257 100.00

 

 
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนสิงหาคม 2558 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 Agriculture 4 0.28 3 0.37 7 0.31
2 Anatomy 92 6.34 29 3.59 121 5.36
3 Biochemistry 61 4.21 42 5.20 103 4.56
4 Biology 103 7.10 85 10.53 188 8.33
5 Botany 15 1.03 12 1.49 27 1.20
6 Chemistry 233 16.07 111 13.75 344 15.24
7 Clinical Pathology / Pathology 23 1.59 8 0.99 31 1.37
8 Education 5 0.34 4 0.50 9 0.40
9 Engineering 16 1.10 9 1.12 25 1.11
10 Environmental Science / Ecology 1 0.07 2 0.25 3 0.13
11 Fiction / Short Stories / Thesis 82 5.66 35 4.34 117 5.18
12 Fine Arts 8 0.55 6 0.74 14 0.62
13 General Works 4 0.28 2 0.25 6 0.27
14 Geography & History 16 1.10 8 0.99 24 1.06
15 Language 256 17.66 136 16.85 392 17.37
16 Librarian and Information Science 1 0.07 3 0.37 4 0.18
17 Mathematic 158 10.90 90 11.15 248 10.99
18 Medicine / Public Health 46 3.17 32 3.97 78 3.46
19 Microbiology 85 5.86 39 4.83 124 5.49
20 Parasitology 13 0.90 4 0.50 17 0.75
21 Pharmacology 21 1.45 8 0.99 29 1.28
22 Philosophy & Psychology 23 1.59 12 1.49 35 1.55
23 Physics 50 3.45 28 3.47 78 3.46
24 Physiology 39 2.69 33 4.09 72 3.19
25 Social Science 61 4.21 52 6.44 113 5.01
26 Technology 2 0.14 4 0.50 6 0.27
27 Zoology 32 2.21 10 1.24 42 1.86
รวมทั้งสิ้น 1,450 100.00 807 100.00 2,257 100.00
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนสิงหาคม 2558
- สถิติประจำเดือนกรกฎาคม 2558
- สถิติประจำเดือนมิถุนายน 2558
- สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2558
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2558
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2558
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2558
 
- สถิติย้อนหลังปี 2557
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553