ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนเมษายน 2560
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 จริยา บุญเอี่ยม นักศึกษาปริญญาเอก 13
2 ปรัชญา แวทไธสง นักศึกษาปริญญาโท 12
พัชรพร บุญกิตติ นักศึกษาปริญญาตรี
3 อังคณา พรหมราช นักศึกษาปริญญาเอก 11
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนเมษายน 2560 (แยกตามประเภททรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 674 72.47 630 73.86 1,304 73.14
2 หนังสือสำรอง 39 4.19 14 1.64 53 2.97
3 หนังสืออาจารย์คณะวิทย์ฯ 6 0.65 6 0.70 12 0.67
4 หนังสืออ่านนอกเวลา 114 12.26 109 12.78 223 12.51
5 รายงานการวิจัย 1 0.11 0 0.00 1 0.06
6 วิทยานิพนธ์ 2 0.22 5 0.59 7 0.39
7 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 94 10.11 89 10.43 183 10.26
รวมทั้งสิ้น 930 100 853 100 1,783 100
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนเมษายน 2560 (แยกตามประเภทสมาชิก)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ปี 2-3) 369 39.68 331 38.80 700 39.26
2 น.ศ.ป.โท 163 17.53 156 18.29 319 17.89
3 น.ศ.ป.เอก 194 20.86 136 15.94 330 18.51
4 บุคลากร 118 12.69 97 11.37 215 12.06
5 อาจารย์ 78 8.39 126 86.00 204 11.44
6 แพทย์ประจำบ้าน 3 0.32 3 0.35 6 0.34
7 นศ.อื่นๆ (ประกาศนียบัตรบัณฑิต, หลักสูตรระยะสั้น, วิทยาลัยนานาชาติ) 4 0.43 4 0.47 8 0.45
8 ห้องสมุดในเครือข่าย WorldShare 1 0.11 0 0.00 1 0.06
รวมทั้งสิ้น 930 100 853 100 1,783 100
 
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนเมษายน (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 Anthropology 1 0.11 0 0.00 1 0.06
2 Astronomy 3 0.32 5 0.59 8 0.45
3 Auxiliary Sciences of History 2 0.22 0 0.00 2 0.11
4 Bibliography, Library Science, and Information Resources 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5 Biochemistry, Cell Biology, and Genetics 34 3.66 42 4.92 76 4.26
6 Biology 49 5.27 53 6.21 102 5.72
7 Botany 11 1.18 5 0.59 16 0.90
8 Chemical Technology 10 1.08 9 1.06 19 1.07
9 Chemistry 74 7.96 63 7.39 137 7.68
10 Clinical Laboratory Pathology 3 0.32 1 0.12 4 0.22
11 Commerce 8 0.86 5 0.59 13 0.73
12 Communicable Diseases 0 0.00 2 0.23 2 0.11
13 Communities, Classes and Races 1 0.11 0 0.00 1 0.06
14 Dermatology 3 0.32 0 0.00 3 0.17
15 Digestive System 0 0.00 0 0.00 0 0.00
16 Economic History and Conditions 0 0.00 1 0.12 1 0.06
17 Economic Theory and Demography 5 0.54 0 0.00 5 0.28
18 Electrical Engineering, Electronics, and Nuclear Engineering 4 0.43 2 0.23 6 0.34
19 Endocrine System 4 0.43 3 0.35 7 0.39
20 Engineering and Civil Engineering 2 0.22 3 0.35 5 0.28
21 Fiction, Short Stories, and Thesis 48 5.16 47 5.51 95 5.33
22 Finance 5 0.54 6 0.70 11 0.62
23 Fine Art 1 0.11 1 0.12 2 0.11
24 General Medicine and Health Professions 13 1.40 15 1.76 28 1.57
25 General Science 7 0.75 8 0.94 15 0.84
26 General Work 1 0.11 1 0.12 2 0.11
27 Gynecology 0 0.00 1 0.12 1 0.06
28 Hemic and Lymphatic Systems 0 0.00 2 0.23 2 0.11
29 History: General and Old World 9 0.97 5 0.59 14 0.79
30 History of Medicine 0 0.00 0 0.00 0 0.00
31 History of the Americas 4 0.43 5 0.59 9 0.50
32 Home Economics 2 0.22 3 0.35 5 0.28
33 Human Anatomy 46 4.95 23 2.70 69 3.87
34 Industries, Land Use, and Labor 9 0.97 6 0.70 15 0.84
35 Language and Literature 341 36.67 318 37.28 659 36.96
36 Law 0 0.00 2 0.23 2 0.11
37 Manufactures 2 0.22 3 0.35 5 0.28
38 Mathematics 68 7.31 43 5.04 111 6.23
39 Microbiology and Immunology 14 1.51 9 1.06 23 1.29
40 Mining Engineering and Metallurgy 0 0.00 1 0.12 1 0.06
41 Musculoskeletal System 1 0.11 1 0.12 2 0.11
42 Nervous System 12 1.29 8 0.94 20 1.12
43 Ophthalmology 0 0.00 1 0.12 1 0.06
44 Pathology 7 0.75 6 0.70 13 0.73
45 Pediatrics 1 0.11 1 0.12 2 0.11
46 Pharmacology 10 1.08 14 1.64 24 1.35
47 Philosophy, Psychology, and Religion 23 2.47 14 1.64 37 2.08
48 Physics 32 3.44 39 4.57 71 3.98
49 Physiology 18 1.94 22 2.58 40 2.24
50 Plant Culture 2 0.22 2 0.23 4 0.22
51 Practice of Medicine 3 0.32 4 0.47 7 0.39
52 Psychiatry 0 0.00 1 0.12 1 0.06
53 Public Health 5 0.54 4 0.47 9 0.50
54 Social Pathology, Social and Public Welfare, and Criminology 13 1.40 7 0.82 20 1.12
55 Social Sciences 1 0.11 2 0.23 3 0.17
56 Sociology 1 0.11 1 0.12 2 0.11
57 Statistics 6 0.65 4 0.47 10 0.56
58 Technology 0 0.00 1 0.12 1 0.06
59 Theory and Practice of Education 3 0.32 15 1.76 18 1.01
60 Urogenital System 0 0.00 1 0.12 1 0.06
61 Zoology 8 0.86 12 1.41 20 1.12
รวมทั้งสิ้น 930 100 853 100 1,783 100
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2560
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2560
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2560
 
- สถิติย้อนหลังปี 2559
- สถิติย้อนหลังปี 2558
- สถิติย้อนหลังปี 2557
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553