ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนสิงหาคม 2560
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 ภูชิสส์ ห้องสวัสดิ์ นักศึกษาปริญญาตรี 20
2 กาณฑ์พิรญาณ์ นิธิศสุทธิบุตร นักศึกษาปริญญาโท 19
3 ยสวันต์ ตินิกุล อาจารย์ 16
อัสนีย์ เหมกระศรี บุคลากรสายสนับสนุน
ภาพของรางวัล
  ภาพตัวอย่างของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (แยกตามประเภททรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 1,047 79.80 678 77.13 1,725 78.73
2 หนังสือสำรอง 69 5.26 41 4.66 110 5.02
3 หนังสืออาจารย์คณะวิทย์ฯ 9 0.69 1 0.11 10 0.46
4 หนังสืออ่านนอกเวลา 108 8.23 86 9.78 194 8.85
5 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 79 6.02 73 8.30 152 6.94
รวมทั้งสิ้น 1,312 100 879 100 2,191 100
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (แยกตามประเภทสมาชิก)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ปี 2-3) 485 36.97 240 27.30 725 33.09
2 น.ศ.ป.โท 259 19.74 171 19.45 430 19.63
3 น.ศ.ป.เอก 247 18.83 211 24.00 458 20.90
4 บุคลากร 158 12.04 139 15.81 297 13.56
5 อาจารย์ 154 11.74 114 86.00 268 12.23
6 แพทย์ประจำบ้าน 1 0.08 0 0.00 1 0.05
7 นศ.อื่นๆ (ประกาศนียบัตรบัณฑิต, หลักสูตรระยะสั้น, วิทยาลัยนานาชาติ) 2 0.15 2 0.23 4 0.18
8 ห้องสมุดต่างสถาบัน 2 0.34 0 0.00 2 0.18
รวมทั้งสิ้น 1,312 100 879 100 2,191 100
 
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 Astronomy 0 0.00 1 0.11 1 0.05
2 Biochemistry 45 3.43 28 3.19 73 3.33
3 Biology 95 7.24 59 6.71 154 7.03
4 Botany 18 1.37 26 2.96 44 2.01
5 Chemistry 153 11.66 52 5.92 205 9.36
6 Clinical Pathology / Pathology 22 1.68 12 1.37 34 1.55
7 Economics 30 2.29 24 2.73 54 2.46
8 Education 13 0.99 16 1.82 29 1.32
9 Engineering 10 0.76 6 0.68 16 0.73
10 Fiction / Short Stories / Thesis 32 2.44 20 2.28 52 2.37
11 General Science 3 0.23 3 0.34 6 0.27
12 Geography / History 14 1.07 4 0.46 18 0.82
13 Human Anatomy 68 5.18 39 4.44 107 4.88
14 Language and Literature 359 27.36 294 33.45 653 29.80
15 Mathematics 99 7.55 64 7.28 163 7.44
16 Medicine 45 3.43 43 4.89 88 4.02
17 Microbiology / Immunology 80 6.10 35 3.98 115 5.25
18 Parasitology 1 0.08 0 0.00 1 0.05
19 Pharmacology 27 2.06 15 1.71 42 1.92
20 Philosophy / Psychology / Religion 14 1.07 16 1.82 30 1.37
21 Physics 50 3.81 16 1.82 66 3.01
22 Physiology 36 2.74 39 4.44 75 3.42
23 Political Science 1 0.08 0 0.00 1 0.05
24 Public Health 3 0.23 2 0.23 5 0.23
25 Social Sciences 38 2.90 37 4.21 75 3.42
26 Statistics 12 0.91 9 1.02 21 0.96
27 Technology 25 1.91 11 1.25 36 1.64
28 Zoology 19 1.45 8 0.91 27 1.23
รวมทั้งสิ้น 1,312 100 879 100 2,191 100
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนสิงหาคม 2560
- สถิติประจำเดือนกรกฎาคม 2560
- สถิติประจำเดือนมิถุนายน 2560
- สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2560
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2560
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2560
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2560
 
- สถิติย้อนหลังปี 2559
- สถิติย้อนหลังปี 2558
- สถิติย้อนหลังปี 2557
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนมิถุนายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553