ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือน ธันวาคม 2554
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
สถานภาพ
จำนวนเล่มที่ยืม
1
คุณเอกชัย กิตติเลิศไพศาล
นักศึกษาปริญญาโท
15
2
อ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง
อาจารย์
12
3 คุณสมศิริ อุดมไพศาล นักศึกษาปริญญาเอก 10
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน ธันวาคม 2554 (แยกตามประเภทสมาชิก) *
       
ลำดับ
ประเภท
จำนวน (เล่ม)
ร้อยละ (%)
1
น.ศ.ป.ตรี (รวม นศ. แพทย์ ปี 2-3) 612 52.04
2
น.ศ.ป.โท 247 21.00
3
น.ศ.ป.เอก 126 10.71
4
บุคลากรคณะ 69 5.87
5
อาจารย์ 119 10.12
6
อื่นๆ (นศ. หลักสูตรระยะสั้น / นศ. วิทยาลัยนานาชาติ) 2 0.17
7
แพทย์ประจำบ้าน 1 0.09
* รวมจำนวนการยืมต่อ 1,176 100.00
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน ธันวาคม 2554 (แยกตามประเภททรัพยากร) *
       
ลำดับ
ประเภท
จำนวน (เล่ม)
ร้อยละ (%)
1
หนังสือทั่วไป 785 66.75
2
หนังสือสำรอง 198 16.84
3
หนังสืออ่านนอกเวลา 176 14.97
4
SET Corner 8 0.68
5
วิทยานิพนธ์ 9 0.77
6
รายงานการวิจัย 0 0.00
* รวมจำนวนการยืมต่อ 1,176 100.00
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนธันวาคม 2554
- สถิติประจำเดือนพฤศจิกายน 2554
- สถิติประจำเดือนตุลาคม 2554
- สถิติประจำเดือนกันยายน 2554
- สถิติประจำเดือนสิงหาคม 2554
- สถิติประจำเดือนกรกฎาคม 2554
- สถิติประจำเดือนมิถุนายน 2554
- สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2554
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2554
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553