ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือน ธันวาคม 2555
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
สถานภาพ
จำนวนเล่มที่ยืม
1
คุณฐิตาภา แก้วอำดำ
นักศึกษาปริญญาตรี
10
2
คุณพัชรพล กาญจนรูจี
นักศึกษาปริญญาตรี
6
3 คุณภัทรา จันทราวิสุทธิ์ นักศึกษาปริญญาโท 5
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน ธันวาคม 2555 (แยกตามประเภทสมาชิก) *
       
ลำดับ
ประเภท
จำนวน (ครั้ง)
ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3) 1,273 53.44
2 น.ศ.ป.โท 543 22.80
3 น.ศ.ป.เอก 301 12.64
4 บุคลากรคณะ 95 3.99
5 อาจารย์ 166 6.97
6 นศ.อื่นๆ (นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น, นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) 4 0.17
* รวมจำนวนการยืมต่อ 2,382 100.00
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน ธันวาคม 2555 (แยกตามประเภททรัพยากร) *
       
ลำดับ
ประเภท
จำนวน (เล่ม)
ร้อยละ (%)
1
หนังสือทั่วไป 1,751 73.51
2
หนังสือสำรอง 422 17.72
3
หนังสืออ่านนอกเวลา 196 8.23
4
SET Corner 11 0.46
5
วิทยานิพนธ์ 1 0.04
6 รายงานการวิจัย 0 0.00
7
หนังสือชั้น Closed Stacks 1 0.04
* รวมจำนวนการยืมต่อ 2,382 100.00
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน ธันวาคม 2555 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร) *
       
ลำดับ ประเภท จำนวน ร้อยละ (%)
1 Agriculture 19 0.80
2 Anatomy 296 12.43
3 Biochemistry 157 6.59
4 Biology 186 7.81
5 Botany 42 1.76
6 Chemistry 248 10.41
7 Clinical Pathology / Pathology 43 1.81
8 Education 13 0.55
9 Environmental Science / Ecology 4 0.17
10 Fiction / Short Stories / Thesis 149 6.26
11 Fine Arts 13 0.55
12 Geography & History 10 0.42
13 Geology 5 0.21
14 Language 237 9.95
15 Librarian and Information Science 4 0.17
16 Mathematic 227 9.53
17 Medicine / Public Health 240 10.08
18 Microbiology 60 2.52
19 Music 2 0.08
20 Parasitology 12 0.50
21 Pharmacology 28 1.18
22 Philosophy & Psychology 17 0.71
23 Physics 135 5.67
24 Physiology 66 2.77
25 Social Science 82 3.44
26 Technology / Engineering 32 1.34
27 Zoology 55 2.31
รวมทั้งสิ้น 2,382 100.00
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนธันวาคม 2555
- สถิติประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
- สถิติประจำเดือนตุลาคม 2555
- สถิติประจำเดือนกันยายน 2555
- สถิติประจำเดือนสิงหาคม 2555
- สถิติประจำเดือนกรกฎาคม 2555
- สถิติประจำเดือนมิถุนายน 2555
- สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2555
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2555
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2555
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2555
 
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553