ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนธันวาคม 2556
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1
คุณธรณัส จันทรักษรังษี นักศึกษาปริญญาตรี
9
คุณสุนิศรา เอี่ยมคง นักศึกษาปริญญาโท
2
คุณปาริฉัตร คำแหง นักศึกษาปริญญาตรี 8
คุณณัฐสิทธิ์ นรสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาตรี
3 คุณกิตติธัช กอสกุล นักศึกษาปริญญาตรี 7
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน ธันวาคม 2556 (แยกตามประเภทสมาชิก) *
       
ลำดับ
ประเภท
จำนวน (ครั้ง)
ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3) 937 56.41
2 น.ศ.ป.โท 268 16.13
3 น.ศ.ป.เอก 230 13.85
4 บุคลากรคณะ 101 6.08
5 อาจารย์ 109 6.56
6 แพทย์ประจำบ้าน 9 0.54
7 บุคลากรและอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ 2 0.12
8 นศ.อื่นๆ (นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น, นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) 5 0.30
* รวมจำนวนการยืมต่อ 1,661 100.00
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน ธันวาคม 2556 (แยกตามประเภททรัพยากร) *
       
ลำดับ
ประเภท
จำนวน (เล่ม)
ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 1,308 78.75
2 หนังสือสำรอง 128 7.71
3 หนังสืออ่านนอกเวลา 204 12.28
4 SET Corner 13 0.78
5 วิทยานิพนธ์ 6 0.36
6 หนังสือชั้น Closed Stacks 2 0.12
* รวมจำนวนการยืมต่อ 1,661 100.00
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน ธันวาคม 2556 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร) *
       
ลำดับ ประเภท จำนวน ร้อยละ (%)
1 Anatomy 142 8.55
2 Biochemistry 133 8.01
3 Biology 135 8.13
4 Botany 26 1.57
5 Chemistry 127 7.65
6 Clinical Pathology / Pathology 31 1.87
7 Education 11 0.66
8 Environmental Science / Ecology 4 0.24
9 Fiction / Short Stories / Thesis 132 7.95
10 Fine Arts 12 0.72
11 Geography & History 11 0.66
12 Geology 1 0.06
13 Language 234 14.09
14 Librarian and Information Science 2 0.12
15 Mathematic 171 10.30
16 Medicine / Public Health 60 3.61
17 Microbiology 45 2.71
18 Music 2 0.12
19 Parasitology 8 0.48
20 Pharmacology 26 1.57
21 Philosophy & Psychology 42 2.53
22 Physics 122 7.34
23 Physiology 74 4.46
24 Social Science 59 3.55
25 Technology / Engineering 15 0.90
26 Zoology 36 2.17
รวมทั้งสิ้น 1,661 100.00
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนธันวาคม 2556
- สถิติประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
- สถิติประจำเดือนตุลาคม 2556
- สถิติประจำเดือนกันยายน 2556
- สถิติประจำเดือนสิงหาคม 2556
- สถิติประจำเดือนกรกฎาคม 2556
- สถิติประจำเดือนมิถุนายน 2556
- สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2556
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2556
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2556
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2556
 
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553