ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือน ธันวาคม 2557
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 คุณกิตติธัช อมรประสิทธิ์ผล นักศึกษาปริญญาตรี 19
2 อ.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์ อาจารย์ 18
3 คุณอนิวัติ แก้วกรูด นักศึกษาปริญญาโท 13
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม 2557 (แยกตามประเภทสมาชิก) *
       
ลำดับ
ประเภท
จำนวน (ครั้ง)
ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3) 929 49.41
2 น.ศ.ป.โท 370 19.68
3 น.ศ.ป.เอก 237 12.61
4 บุคลากรคณะ 129 6.86
5 อาจารย์ 207 11.01
6 บุคลากรและอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ 6 0.32
7 นศ.อื่นๆ (นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น, นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) 2 0.11
* รวมจำนวนการยืมต่อ 1,880 100.00
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม 2557 (แยกตามประเภททรัพยากร) *
       
ลำดับ
ประเภท
จำนวน (เล่ม)
ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 1,347 71.65
2 หนังสือสำรอง 266 14.15
3 หนังสืออ่านนอกเวลา 264 14.04
4 วิทยานิพนธ์ 3 0.16
* รวมจำนวนการยืมต่อ 1,880 100.00
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม 2557(แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร) *
       
ลำดับ ประเภท จำนวน ร้อยละ (%)
1 Agriculture 3 0.16
2 Anatomy 104 5.53
3 Biochemistry 57 3.03
4 Biology 116 6.17
5 Botany 29 1.54
6 Chemistry 199 10.59
7 Clinical Pathology / Pathology 46 2.45
8 Education 15 0.80
9 Environmental Science / Ecology 9 0.48
10 Fiction / Short Stories / Thesis 158 8.40
11 Fine Arts 10 0.53
12 General Works 5 0.27
13 Geography & History 23 1.22
14 Geology 2 0.11
15 Language 347 18.46
16 Librarian and Information Science 3 0.16
17 Mathematic 92 4.89
18 Medicine / Public Health 284 15.11
19 Microbiology 52 2.77
20 Pharmacology 19 1.01
21 Philosophy & Psychology 48 2.55
22 Physics 74 3.94
23 Physiology 75 3.99
24 Social Science 61 3.24
25 Technology / Engineering 27 1.44
26 Zoology 22 1.17
รวมทั้งสิ้น 1,880 100.00
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนธันวาคม 2557
- สถิติประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
- สถิติประจำเดือนตุลาคม 2557
- สถิติประจำเดือนกันยายน 2557
- สถิติประจำเดือนสิงหาคม 2557
- สถิติประจำเดือนกรกฎาคม 2557
- สถิติประจำเดือนมิถุนายน 2557
- สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2557
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2557
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2557
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2557
 
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553