ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือน ธันวาคม 2558
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 อ.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ อาจารย์ 15
2 คุณนุสสรา พุทธพรทิพย์ นักศึกษาปริญญาเอก 13
3 อ.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี อาจารย์ 12
  คุณสุกัญญา ทองสุข นักศึกษาปริญญาตรี
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม 2558 (แยกตามประเภททรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 612 72.17 678 81.39 1,290 76.74
2 หนังสือสำรอง 21 2.48 16 1.92 37 2.20
3 หนังสืออ่านนอกเวลา 133 15.68 92 11.04 225 13.38
4 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 82 100.00 47 100.00 129 7.67
รวมทั้งสิ้น 848 190 833 194 1,681 100

   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม 2558 (แยกตามประเภทสมาชิก)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3) 336 39.62 253 30.37 589 35.04
2 น.ศ.ป.โท 142 16.75 125 15.01 267 15.88
3 น.ศ.ป.เอก 170 20.05 168 20.17 338 20.11
4 บุคลากรคณะ 71 8.37 173 20.77 244 14.52
5 อาจารย์ 113 13.33 106 12.73 219 13.03
6 แพทย์ประจำบ้าน 10 1.18 2 0.24 12 0.71
7 นศ.อื่นๆ (นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น, นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) 5 0.59 5 0.60 10 0.59
8 บุคลากรและอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00 1 0.12 1 0.06
9 สมาชิกพิเศษ 1 0.12 0 0.00 1 0.06
รวมทั้งสิ้น 848 100.00 833 100.00 1,681 100.00

 
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม 2558 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 Agriculture 2 0.24 3 0.36 5 0.30
2 Anatomy 41 4.83 15 1.80 56 3.33
3 Antropology, Folklore, Customs 2 0.24 2 0.24 4 0.24
4 Biochemistry 31 3.66 28 3.36 59 3.51
5 Biology 60 7.08 68 8.16 128 7.61
6 Botany 10 1.18 5 0.60 15 0.89
7 Chemistry 60 7.08 86 10.32 146 8.69
8 Clinical Pathology / Pathology 16 1.89 13 1.56 29 1.73
9 Education 10 1.18 14 1.68 24 1.43
10 Engineering 3 0.35 4 0.48 7 0.42
11 Fiction / Short Stories / Thesis 79 9.32 47 5.64 126 7.50
12 Fine Arts 5 0.59 4 0.48 9 0.54
13 General Works 6 0.71 1 0.12 7 0.42
14 Geography & History 10 1.18 7 0.84 17 1.01
15 Geology 1 0.12 1 0.12 2 0.12
16 Language 248 29.25 206 24.73 454 27.01
17 Mathematic 93 10.97 84 10.08 177 10.53
18 Medicine / Public Health 12 1.42 53 6.36 65 3.87
19 Microbiology 22 2.59 22 2.64 44 2.62
20 Parasitology 3 0.35 0 0.00 3 0.18
21 Pharmacology 16 1.89 7 0.84 23 1.37
22 Philosophy & Psychology 15 1.77 22 2.64 37 2.20
23 Physics 33 3.89 33 3.96 66 3.93
24 Physiology 23 2.71 26 3.12 49 2.91
25 Social Science 45 5.31 71 8.52 116 6.90
26 Technology 1 0.12 11 1.32 12 0.71
27 Zoology 1 0.12 0 0.00 1 0.06
รวมทั้งสิ้น 848 100.00 833 100.00 1,681 100.00
 
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนธันวาคม 2558
- สถิติประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
- สถิติประจำเดือนตุลาคม 2558
- สถิติประจำเดือนกันยายน 2558
- สถิติประจำเดือนสิงหาคม 2558
- สถิติประจำเดือนกรกฎาคม 2558
- สถิติประจำเดือนมิถุนายน 2558
- สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2558
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2558
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2558
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2558
 
- สถิติย้อนหลังปี 2557
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553