ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

สถิติการยืมหนังสือสูงสุด

 

สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนธันวาคม 2559
( เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์ เท่านั้น ไม่รวม interlibrary loan )
อันดับที่
ชื่อผู้ใช้บริการ
ประเภทของผู้ใช้
จำนวนเล่มที่ยืม
1 คุณนครินทร์ คงเจาะ นักศึกษาปริญญาตรี 18
คุณวรินดา เทิดตระกูล นักศึกษาปริญญาตรี
2 อ.ต่อศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ อาจารย์ 16
3 คุณฉัตรชัย ถึงนาค นักศึกษาปริญญาโท 15
ภาพของรางวัล
  ภาพของรางวัล
ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3)
มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม 2559 (แยกตามประเภททรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป 746 75.66 616 77.10 1362 76.30
2 หนังสือสำรอง 28 2.84 40 5.01 68 3.81
3 หนังสืออ่านนอกเวลา 110 11.16 67 8.39 177 9.92
4 รายงานการวิจัย 2 0.20 0 0.00 2 0.11
5 วิทยานิพนธ์ 2 0.20 0 0.00 2 0.11
6 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ 98 9.94 76 9.51 174 9.75
รวมทั้งสิ้น 986 100 799 100 1,785 100
   
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม 2559 (แยกตามประเภทสมาชิก)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 น.ศ.ป.ตรี (รวมนักศึกษาแพทย์ปี 2-3) 347 35.19 297 37.17 644 36.08
2 น.ศ.ป.โท 218 22.11 146 18.27 364 20.39
3 น.ศ.ป.เอก 187 18.97 185 23.15 372 20.84
4 บุคลากร 127 12.88 85 10.64 212 11.88
5 อาจารย์ 94 9.53 70 8.76 164 9.19
6 แพทย์ประจำบ้าน 8 0.81 7 0.88 15 0.84
7 นศ.อื่นๆ (นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น, นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) 3 0.30 5 0.63 8 0.45
8 ห้องสมุดในเครือข่าย WorldShare 2 0.20 4 0.50 6 0.34
รวมทั้งสิ้น 986 100.00 799 100.00 1,785 100.00
 
 
สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม 2559 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)
       
ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม (Total)
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%)
1 Agriculture 2 0.20 6 0.75 8 0.45
2 Anatomy 11 1.12 15 1.88 26 1.46
3 Biochemistry 20 2.03 22 2.75 42 2.35
4 Biology 57 5.78 61 7.63 118 6.61
5 Botany 9 0.91 15 1.88 24 1.34
6 Chemistry 96 9.74 89 11.14 185 10.36
7 Clinical Pathology / Pathology 42 3.35 30 3.75 63 3.53
8 Education 13 1.32 11 1.38 24 1.34
9 Engineering 11 1.12 7 0.88 18 1.01
10 Environmental Science / Ecology 1 0.10 1 0.13 2 0.11
11 Fiction / Short Stories / Thesis 82 8.32 34 4.26 116 6.50
12 Fine Arts 3 0.30 7 0.88 10 0.56
13 General Works 3 0.30 3 0.38 6 0.34
14 Geography & History 7 0.71 11 1.38 18 1.01
15 Geology 2 0.20 2 0.25 4 0.22
16 Language 356 36.11 266 33.29 622 34.85
17 Librarian and Information Science 1 0.10 1 0.13 2 0.11
18 Medicine / Public Health 39 3.96 24 3.00 63 3.53
19 Microbiology 40 4.06 33 4.13 73 4.09
20 Mathematics 72 7.30 53 6.63 125 7.00
21 Parasitology 0 0.00 1 0.13 1 0.06
22 Pharmacology 8 0.81 11 1.38 19 1.06
23 Philosophy & Psychology 8 0.81 7 0.88 15 0.84
24 Physics 38 3.85 32 4.01 70 3.92
25 Physiology 19 1.93 21 2.63 40 2.24
26 Social Sciences 44 4.46 28 3.50 72 4.03
27 Technology 6 0.61 5 0.63 11 0.62
28 Zoology 5 0.51 3 0.38 8 0.45
รวมทั้งสิ้น 986 100.00 799 100.00 1,785 100.00
 
 
 
สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก / ประเภททรัพยากร (ย้อนหลัง)
- สถิติประจำเดือนธันวาคม 2559
- สถิติประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
- สถิติประจำเดือนตุลาคม 2559
- สถิติประจำเดือนกันยายน 2559
- สถิติประจำเดือนสิงหาคม 2559
- สถิติประจำเดือนกรกฎาคม 2559
- สถิติประจำเดือนมิถุนายน 2559
- สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2559
- สถิติประจำเดือนเมษายน 2559
- สถิติประจำเดือนมีนาคม 2559
- สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
- สถิติประจำเดือนมกราคม 2559
 
- สถิติย้อนหลังปี 2558
- สถิติย้อนหลังปี 2557
- สถิติย้อนหลังปี 2556
- สถิติย้อนหลังปี 2555
- สถิติย้อนหลังปี 2554
- สถิติย้อนหลังปี 2553
- สถิติย้อนหลัง ปี 2550-2552
 
สรุปสถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2553 (สำรวจ ณ เดือนเมษายน 2554)
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2546
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2547
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2548
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2549
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2550
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2551
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2552
- สถิติการใช้หนังสือ ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2553
 
- สถิติการใช้หนังสือ (สำรวจรายเดือน) - ข้อมูลย้อนหลัง
 
สถิติจำนวนทรัพยากรหนังสือของห้องสมุดทั้งหมด ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- สถิติปี 2551
- สถิติปี 2552
- สถิติปี 2553